Роль інформаційних технологій у процесі незаконного розголошення професійних таємниць

Г. І. Резнікова

Анотація


Досліджено вплив інформаційних технологій на процес підготовки, вчинення та приховування незаконного розголошення інформації з обмеженим доступом. Визначено, що поява та інтенсивна зміна новітніх інформаційних технологій вплинула на видозміну обстановки вчинення злочину, форми відображення предмета злочинного посягання – інформації з обмеженим доступом у об’єктивній дійсності (матеріальна, ідеальна, електрон-на), а також на знаряддя та засоби, які використовують інсайдери. З’ясовано, що порушення інформаційної безпеки певної професійної діяльності внаслідок незаконного розголошення професійних таємниць здійснюється із залученням інсайдерами окремих знарядь та засобів учинення злочинів, які детермінують утворення та локалізацію трьох груп слідів злочинів. Доведено, що розголошення професійних таємниць є проявом психологічної взаємодії осіб і здійснюється у процесі спілкування між його учасниками. Підкреслено, що інформаційні канали, за допомогою яких доводиться до відома особи інформація з обмеженим доступом, поділяються на два види: анатомо-фізіологічні та технічні. З’ясовано, що незаконне розголошення таємниці може відбуватись під час безпосереднього спілкування за допомогою анатомо-фізіологічних засобів, або ж опосередковано за допомогою технічних засобів і носіїв інформації. Встановлено, що інсайдер застосовує персональний комп’ютер і периферійні пристрої вводу та виводу інформації, пристрої зберігання інформації, а також сучасні засоби та мережі зв’язку. 


Ключові слова


інформаційні технології; обстановка вчинення злочинів; знаряддя та засоби вчинення злочинів; типові сліди злочину

Повний текст:

PDF

Посилання


Agibalov V. Yu. Virtualnyie sledyi v kriminalistike i ugolovnom protsesse [Virtual traces in criminalistics and criminal trial]. Voronezh, 2010, 23 p. [in Russian].

Agibalov V. Yu. Kriminalisticheskaya suschnost virtualnyih sledov [The criminalistic essence of virtual tracks]. Vestnik VGU. Seriya: Pravo [Herald VGU ]. Voronezhskiy gosudarstvennyiy universitet, 2009, no. 2, pp. 350-355 [in Russian]

Bіlous V. V. ElektronnI slIdi yak aktualniy napryamok krimInalIstichnih doslIdzhen [Electronic traces as topical direction criminalistics researches]. Pravove zhittya suchasnoyi Ukrayini [The legal life of modern Ukraine: Collected papers]. Odesa : Fenіks, 2012, pp. 425-427 [in Ukrainian].

Bіryukova T. P. SlIdi, yak element krimInalIstichnoYi harakteristiki zlochinIv u sferI vikoristannya komp’yuternih tehnologIy [Traces as element of kriminalistical characteristics of crimes in sphere of computer technologies]. Aktualnі problemi krimInalnogo prava, protsesu ta krimіnalіstiki [The actual problems of criminal law, process and criminalistics: Collected papers]. Odesa : FenIks, 2012, pp. 263-266 [in Ukrainian].

Bolshoy entsiklopedicheskiy politehnicheskiy slovar [The Great Encyclopedic Dictionary Polytechnic]. Retrieved from : http://dic.academic.ru/dic.nsf/ polytechnic/6482 [in Russian].

Vehov V. B. K voprosu o ponyatii kriminalisticheskogo kompyuterovedeniya [On the concept of conducting criminalistical computer]. Informatsionnaya bezopasnost i kompyuternyie tehnologii v deyatelnosti pravoohranitelnyih organov: mezhvuz. sb. nauch. tr., vol. 2, Saratov : SYuі MVD Rossii, 2003, pp. 215 – 226 [in Russian].

Ishin A. M. Teoreticheskie aspektyi informatsionnogo obespecheniya organov predvaritelnogo sledstviya v hode rassledovaniya prestupleniy [Theoretical aspects of information support of the preliminary investigation in the investigation of crimes]. Kaliningrad : Izd-vo Kaliningr. YuI MVD Rossii, 2003, 224 p. [in Russian].

Ischenko E. P. Kriminalistika i novyie informatsionnyie tehnologii [Criminalistics and the new information technologies] Vestnik kriminalistiki. Vol. 3 (31) , 2009, pp. 6-15 [in Russian].

Kryilov V.V. Rassledovanie prestupleniy v sfere informatsii. [The investigation of crimes in the area of information]. Moskva: Izdatelstvo Gorodets, 1998, 264 p. [in Russian].

Kustov A. M. Kriminalisticheskaya harakteristika prestupleniy i mehanizm prestupleniy [Criminalistic characteristic of crimes and offenses mechanism]. Voronezhskie kriminalisticheskie chteniya : sb. nauch. trudov. [Voronezh criminalistical reading: Collected papers]. Voronezh : Izd-vo Voronezh. gos. un-ta, 2005, Vol. 6, pp. 135-145[in Russian].

Lisoviy V. V. Viyavlennya, fIksatsIya ta viluchennya dokazIv pri rozslIduvannI porushen roboti avtomatizovanih sistem [Detection, fixation and removal of evidence in the investigation of disorders of the automated systems]. SuchasnI problemi Informatizatsiyi organsv vnutrishnih sprav Ukrayini [Modern problems of informatization of the Interior of Ukraine]. Kiyiv: pp. 79-86 [in Ukrainian].

Mescheryakov V. A. Prestupleniya v sfere kompyuternoy informatsii: osnovyi teorii i praktiki rassledovaniya [Crimes in the sphere of computer information: basics of the theory and practice of investigation]. Voronezh : Izd-vo VGU, 2002, 408 p. [in Russian].

Sobetskiy I. V. O dokazatelstvennom znachenii log-faylov [Of the evidential meaning of log files] [Elektronniy resurs]. Retrieved from: http://'www.securitylab.ru/39167.html [in Russian].

Fedotov N. N. Rassledovanie intsidentov IB : Kak rassledovat razglashenie konfidentsialnoy informatsii v blogah i forumah? [The investigation incident of IS: How to investigate the disclosure of confidential information in blogs and forums?] Retrieved from: http://forensics.ru/investigation_blogs.html [in Russian].

Filosofiya nauki i tehniki: tematicheskiy slovar [The philosophy of of science and technology: thesaurus] Retrieved from: http://science_philosophy.academic.ru [in Russian].

Hahanovskiy V. G. Vikoristannya dosyagnen suchasnih InformatsIynih tehnologIy v dIyalnostI pravoohoronnih organIv [Application of achievements of modern information technology in law enforcement activities] Suchasni problemi Informatizatsiyi organiv vnutrishnih sprav Ukrayini [Modern problems of informatization of the Interior of Ukraine]. Kiyiv : Nats. akad. vnutr. sprav Ukrayini / vIdp. red. A. V. Ischenko, 2002. – pp. 86-88 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Агибалов В. Ю. Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / В. Ю. Агибалов ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 2010. – 23 с.
 2. Агибалов В. Ю. Криминалистическая сущность виртуальных следов / В. Ю. Агибалов // Вестник ВГУ. Серия: Право. Воронеж. гос. ун-т., 2009. –№ 2. – С. 350-355.
 3. Білоус В. В. Електронні сліди як актуальний напрямок криміналістичних досліджень / В. В. Білоус // Правове життя сучасної України : матеріали міжнар. наук. конф. проф.-виклад. складу, присвяч. 15-річчю Нац. ун-ту «Одес. юрид. акад.» та 165-річчю Одес. школи права, 20-21 квіт. 2012. – О. : Фенікс, 2012. - Т. 2. – С. 425-427.
 4. Бірюкова Т. П. Сліди, як елемент криміналістичної характеристики злочинів у сфері викорис-тання комп’ютерних технологій / Т. П. Бірюкова, Д. В. Бірюков // Актуальні проблеми кримі-нального права, процесу та криміналістики : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю з дня народж. проф. М. В. Салтевського (1917-2009) / Нац. акад. прав. наук. України, Міжнар. гуманітар. ун-т, Нац. ун-т «Одес. юрид. акад», ОНУ ім. Мечнікова, ЛНУ ім. І. Франка, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – О. : Фенікс, 2012. – С. 263-266.
 5. Большой энциклопедический политехнический словарь [Електронний ресурс] : Режим доступу до ресурсу : http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/6482 .
 6. Вехов В. Б. К вопросу о понятии криминалистического компьютероведения / В. Б. Вехов // Информационная безопасность и компьютерные технологии в деятельности правоохранитель-ных органов: межвуз. сб. науч. тр. – Вып. 2. – Саратов : СЮИ МВД России. 2003. – С. 215 – 226.
 7. Ишин А. М. Теоретические аспекты информационного обеспечения органов предваритель-ного следствия в ходе расследования преступлений. Монография / Ишин А. М. – Калининград: Изд-во Калинингр. ЮИ МВД России, 2003. – 224 c.
 8. Ищенко Е. П. Криминалистика и новые информационные технологии / Е. П. Ищенко // Вестник криминалистики. Вып. 3 (31). – 2009. – С. 6-15.
 9. Крылов В.В. Расследование преступлений в сфере информации. – М.: Издательство «Горо-дец», 1998. – 264 с.
 10. Кустов А. М. Криминалистическая характеристика преступлений и механизм преступлений / А. М. Кустов // Воронежские криминалистические чтения : сб. науч. трудов / под. ред. О. Я. Баева. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2005. – Вып. 6. – С. 135-145
 11. Лісовий В. В. Виявлення, фіксація та вилучення доказів при розслідуванні порушень роботи автоматизованих систем / В. В. Лісовий // Сучасні проблеми інформатизації органів внутрішніх справ України : матер. міжвуз. наук-прак. конф. (Київ, 15 березня 2001 р.). – С. 79-86.
 12. Мещеряков В. А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и практики расследования. – Воронеж : Изд-во ВГУ 2002. – 408 с.
 13. Собецкий И. В. О доказательственном значении лог-файлов [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://'www.securitylab.ru/39167. html.
 14. Федотов Н. Н. Расследование инцидентов ИБ : Как расследовать разглашение конфиден-циальной информации в блогах и форумах? [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://forensics.ru/investigation_blogs.html.
 15. Философия науки и техники: тематический словарь / С. И. Некрасов, Н. А. Некрасова. 2010. [Електронний Ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://science_philosophy.academic.ru
 16. Хахановський В. Г. Використання досягнень сучасних інформаційних технологій в діяль-ності правоохоронних органів / В. Г. Хахановський, І. В. Мартиненко // Сучасні проблеми інформатизації органів внутрішніх справ України : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Україна, Київ, 15 березня 2001). – К. : Нац. акад. внутр. справ України / відп. ред. А. В. Іщенко, 2002. – С. 86-88.
Copyright (c) 2016 Г. І. Резнікова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)