Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 •  

  ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

  Для опублікування статті у збірнику необхідно надіслати електронною поштою до редакції збірника до 15 березня або 15 вересня поточного року (включно) такі матеріали:

  1) інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові автора, місце роботи (навчання), контактний телефон, електронна пошта, поштова адреса для відправлення друкованого примірника збірника автору статті);

  2) текст статті;

  3) для осіб, які не мають наукового ступеню, – відскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи та печаткою навчальної, наукової або іншої установи).

  Електрона адреса редакції збірника: zbirnikivpz@ukr.net

  Для опублікування статті у збірнику необхідно надіслати електронною поштою до редакції збірника до 15 березня або 15 вересня поточного року (включно) такі матеріали:

  1)  інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові автора, місце роботи (навчання), контактний телефон, електронна пошта, поштова адреса для відправлення друкованого примірника збірника автору статті);

  2)  текст статті;

  3)  відскановану електронну копію підтвердження сплати редакційного збору;

  4) для осіб, які не мають наукового ступеню, – відскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи та печаткою навчальної, наукової або іншої установи);

  5) витяг з засідання кафедри, відділу навчальної, наукової або іншої установи про рекомендацію статті до друку.

  Електрона адреса редакції збірника: zbirnikivpz@ukr.net

   

Керівництво для авторів

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ

У збірнику наукових праць

«Питання боротьби зі злочинністю»

 

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України видає збірник наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю». У збірнику висвітлюються питання боротьби зі злочинністю з застосуванням положень наук кримінально-правового циклу. Періодичність видання 2 номери на рік.

Тематичні рубрики збірника: кримінальне право, кримінологія, кримінальний процес, кримінально-виконавче право, криміналістика, питання боротьби з корупційними правопорушеннями, організація діяльності судових та правоохоронних органів.

 

Збірник наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю» є фаховим виданням на підставі Наказу МОН України від 17 березня 2020 року № 409.

 

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів очної та заочної форм навчання).

 

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор.

 

Вимоги до оформлення статей

 

Просимо Вас дотримуватися правил оформлення рукописів для збірника наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю».

Авторські рукописи мають бути оформленими відповідно до державних стандартів і відповідати вимогам Постанови ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003 р.: «…приймати до друку лише наукові статті, що мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; окреслення невиділених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі».

 

1. Стаття повинна містити такі структурні елементи: УДК; постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій; мету; виклад основного матеріалу; висновки; References (список використаних джерел); анотацію українською, російською, англійською мовами; ключові слова.

2. Вимоги до оформлення тексту рукопису. 2.1. Папір формату А4. Параметри сторінки: верхній і нижній береги – 20 мм, лівий – 30 мм, правий – 15 мм; шрифт – Times New Roman, 14 pt.; інтервал між рядками – 1,5.

2.2. У тексті необхідно використовувати підрядкові бібліографічні посилання. які потрібно розміщувати як примітку в нижній частині сторінки (полоси набору), відмежовуючи від основного тексту горизонтальною рискою. Підрядкові бібліографічні посилання необхідно пов’язувати з текстом документа за допомогою знаків виноски, які подавати на верхній лінії шрифту після відповідного фрагмента в тексті. Під час нумерування підрядкових бібліографічних посилань потрібно застосовувати наскрізне нумерування в межах усієї статті (арабськими цифрами). Підрядкові бібліографічні посилання повинні бути надруковані у текстовому редакторі MS Word із вирівнюванням по ширині; шрифт: Times New Roman (розмір шрифту – 10 рt); міжрядковий інтервал – 1,0 та оформляти з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» і міжнародного стилю цитування та посилання в наукових роботах, що застосовується у юриспруденції, – OSCOLA. Стиль OSCOLA передбачає поділ усіх використаних у статті джерел на первинні (нормативно-правові акти, статути, справи) та вторинні (книги, частини книг, багатотомні видання, статті з журналів (друкованих, електронних) і газет (друкованих, електронних), дисертації, матеріали конференцій (семінарів, симпозіумів, з’їздів, круглих столів тощо), вебсайти, блоги). Первинні джерела складаються згідно із Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», а вторинні джерела – з використанням міжнародного стилю OSCOLA.1

2.3. «References» необхідно розміщувати після тексту статті. «References» передбачає поділ на такі частини:

а) список первинних джерел, що має назву «Перелік юридичних документів». Список первинних джерел складається із секцій: нормативноправові акти (законодавство), статути, справи. Всі посилання розташовуються в алфавітному порядку за назвою в кожній секції. Первинні джерела необхідно складати згідно з Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»;

б) список вторинних джерел, що має назву «Бібліографія». Список вторинних джерел складається із секцій: книги з автором, книги за редакцією, статті з журналів (друкованих, електронних) і газет (друкованих, електронних), дисертації, автореферати дисертацій, матеріали конференцій (семінарів, симпозіумів, з’їздів, круглих столів тощо), веб-сайти, блоги.

Всі посилання потрібно розташовувати в алфавітному порядку за прізвищем автора у кожній секції. Посилання без автора перераховуються в алфавітному порядку за назвою. Вторинні джерела потрібно складати із використанням стилю OSCOLA. Назви кириличних джерел, прізвища й імена їх авторів (укладачів, відповідальних та (або) наукових редакторів), власні назви журналів, назви конференцій (семінарів, симпозіумів, з’їздів, круглих столів тощо) і видавництв необхідно транслітерувати латинськими літерами. Далі у квадратних дужках розміщується переклад англійською мовою назви: монографії або іншого виду видання, наукової статті, тез наукової доповіді (повідомлення), а також назви: конференції, семінару, симпозіуму, з’їзду, 1 Із правилами складання та подання у статті бібліографічних посилань згідно зі стилем OSCOLA можна ознайомитися у Стандарті Оксфордського університету для цитування юридичних документів (OSCOLA) (четверте видання) і Методичних рекомендаціях «Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах». Для складання бібліографічних посилань відповідно до стилю OSCOLA можна скористатися електронним бібліографічним менеджером. круглого столу тощо. Після кожного посилання в дужках вказується мова оригіналу джерела, наприклад – in Ukrainian або in English. Транслітерацію потрібно здійснювати залежно від мови оригіналу джерела: для української мови застосовувати офіційну транслітерацію, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55; для російської мови застосовувати транслітерацію згідно з вимогами наказу ФМС Росії від 3 лютого 2010 р. № 26. Онлайн сервіси для транслітерації: для джерел українською мовою – «Стандартна українська транслітерація» в режимі паспортний стандарт; для джерел російською мовою –«ТРАНСЛИТ.CC».

Приклади оформлення «References»:

Книги з автором: Lopushanskiy F, Sledstvennaya profilaktika prestupleniy: opyit, problemyi, resheniya [Investigative crime prevention: experience, problems, solutions] (Naukova dumka 1980).(in Russian).

Книги за редакцією: Lytvynov O, Yashchenko A (uporiad), Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy u spravakh kryminalnoi spetsializatsii [Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine on criminal specialization cases]( Konstanta 2018) (in Ukrainian).

Статті з журналів: Kolodiazhnyi M, ‘Prostorova profilaktyka zlochynnosti: zapobizhnyi dosvid i shliakhy uprovadzhennia v Ukraini’ [Spatial crime prevention: foreign experience and ways of implementation in Ukraine] (2018) 35 Pytannia borotby zi zlochynnistiu – Issues of Crime Prevention 20 (in Ukrainian).

Іноземні джерела залишаються без змін. Їх треба розміщувати перед перекладеними кириличними. Якщо в бібліографічному описі кілька робіт одного й того ж автора, редактора або упорядника розташовано поспіль, у наступних після першого описах застосовується подвійне тире, яке заміняє ім’я. Записи потрібно розташовувати в хронологічному порядку (починаючи з найдавнішого), а якщо збігаються роки видання – в алфавітному порядку за назвою.

Обов’язково потрібно вказувати міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (digital object identifier) для всіх процитованих джерел, для яких вони існують. «References» необхідно друкувати в текстовому редакторі MS Word з вирівнюванням по ширині; шрифт: Times New Roman (розмір шрифту – 12 рt); міжрядковий інтервал – 1,0.

2.4. Авторські примітки оформлюються наприкінці сторінок з використанням символу * як знаку виноски.

2.5. Після «References» подається анотація українською, англійською мовами та ключові слова, що виділяються курсивом. Анотація англійською мовою подається у розширеному вигляді (1800-2000 умовних знаків). Анотація має містити, зокрема: прізвище та ім’я автора, назву статті та відображати постановку проблеми, мету статті та результати дослідження.

 

УМОВИ ОПЛАТИ

 

Вартість публікації становить 360 грн. (до 10 сторінок включно з урахуванням списку літератури та анотацій викладених трьома мовами). Якщо стаття понад зазначеного обсягу, то додатково необхідно сплачувати 52 грн. за кожну сторінку. Цей збір покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком збірника, а також із поштовою пересилкою збірника авторам.

Оплата здійснюється після підтвердження прийняття статті редакцією.

 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Редакція збірника наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю» вул. Пушкінська, 49, каб. 315 м. Харків, Україна, 61002

Відповідальна за випуск: Клепка Дар`я Ігорівна Телефон: (057) 715-62-08; (066) 283-82-07

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.