Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Питання боротьби зі злочинністю?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ

У збірнику наукових праць

«Питання боротьби зі злочинністю»

 

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України видає збірник наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю». У збірнику висвітлюються питання боротьби зі злочинністю з застосуванням положень наук кримінально-правового циклу. Періодичність видання 2 номери на рік.

Тематичні рубрики збірника: кримінальне право, кримінологія, кримінальний процес, кримінально-виконавче право, криміналістика, питання боротьби з корупційними правопорушеннями, організація діяльності судових та правоохоронних органів.

 

Збірник наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю» є фаховим виданням на підставі Наказу МОН України від 13 липня 2015 року № 747.

 

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів очної та заочної форм навчання).

 

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор.

 

Вимоги до оформлення статей

 

Просимо Вас дотримуватися правил оформлення рукописів для збірника наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю».

Авторські рукописи мають бути оформленими відповідно до державних стандартів і відповідати вимогам Постанови ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003 р.: «…приймати до друку лише наукові статті, що мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; окреслення невиділених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі».

 

1. Вимоги до оформлення тексту рукопису.

1.1. Папір формату А4. Параметри сторінки: верхній і нижній береги –20 мм, лівий –30 мм, правий –15 мм; шрифт – Times new roman,14 pt.; інтервал між рядками – 1,5.

1.2. Посилання на джерела необхідно робити відповідно до ДСТУ8302:2015:Бібліографічне посилання . Загальні положення та правила складання . Київ,2015) Зразки оформлення:

1.3. Бібліографічні описи джерел мають обов’язково містити прізвище та ініціали авторів, назви їхніх праць, місто, видавництво та рік видання, кількість сторінок видання.

1.4. Авторські примітки оформлюються наприкінці сторінок з використанням символу * як знаку виноски.

2. Стаття повинна містити такі елементи: УДК, анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами, переклади назв статей на відповідні мови, транслітерацію списку літератури. Див.: Приклад оформлення статті.

 

УМОВИ ОПЛАТИ

 

Вартість публікації становить 360 грн. (до 10 сторінок включно з урахуванням списку літератури, його транслітерації та анотацій викладених трьома мовами). Якщо стаття понад зазначеного обсягу, то додатково необхідно сплачувати 46 грн. за кожну сторінку. Цей збір покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком збірника, а також із поштовою пересилкою збірника авторам.

Збір необхідно оплатити за такими реквізитами:

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності

імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

Скорочена назва: НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса

Код ЄДРПОУ 23464860

МФО: 820172

Доходний р/рахунок 312 552 311 04812

Призначення платежу: оплата статті від П.І.П. автора у збірнику №___.

 

 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Редакція збірника наукових праць

«Питання боротьби зі злочинністю»

вул. Пушкінська, 49 каб. 315

 

м. Харків, Україна, 61002

Відповідальна за випуск: Клепка Дар`я Ігорівна

Телефон: (057) 715-62-08

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 3. ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

   

  Для опублікування статті у збірнику необхідно надіслати електронною поштою до редакції збірника до 15 березня або 15 вересня поточного року (включно) такі матеріали:

  1)  інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові автора, місце роботи (навчання), контактний телефон, електронна пошта, поштова адреса для відправлення друкованого примірника збірника автору статті);

  2)  текст статті;

  3)  відскановану електронну копію підтвердження сплати редакційного збору;

  4) для осіб, які не мають наукового ступеню, – відскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи та печаткою навчальної, наукової або іншої установи);

  5) витяг з засідання кафедри, відділу навчальної, наукової або іншої установи про рекомендацію статті до друку.

  Електрона адреса редакції збірника: zbirnikivpz@ukr.net

   

 

Положення про авторські права

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

 1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
 2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
 3. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.