Криміналізація у понятійному апараті кримінологічної науки

М. Ю. Валуйська

Анотація


Стаття присвячена проблемі поняття «криміналізація»  у понятійному апараті кримінологічної науки та співвідношення цієї дефініції з аналогічною у понятійних апаратах кримінального права та соціології. Розглядається етимологія слова «криміналізація», його загальнолітературне тлумачення, особливості застосування у різних сферах життєдіяльності суспільства. Окрему увагу приділено специфіці поняття «криміналізація» у кримінальному праві. Аналізуються сучасні підходи щодо використання означеного поняття для характеристики суспільних процесів соціологією та кримінологією. Досліджується питання співвідношення лексем «поняття» та «термін». У Концепції розвитку кримінологічної науки в Україні на початку ХХІ століття зазначається актуальність розкриття форми та змісту криміналізації особистості. Автор висловлює власну думку про те, що криміналізація особистості є антисоціальним процесом, сутність якого полягає у набутті особою криміногенних властивостей, які утворюють її індивідуальний криміногенний комплекс і під час учинення злочину надають особі, що його вчиняє, нової якості суспільної небезпечності. Дослідження кримінологічною наукою особливостей криміналізації окремих об’єктів відкриє нові можливості щодо підвищення ефективності протидії суспільно небезпечним явищам та процесам у правовому суспільстві.  


Ключові слова


понятійний апарат кримінологічної науки; понятійний апарат кримінального права; поняття; термін; особистість злочинця; криміналізація; криміналізація особистості

Повний текст:

PDF

Посилання


Kryminolohiya : pidruchnyk [Criminology : а Тextbook]. Kharkov : Pravo, 2014, 440 p. [in Ukrainian].

Kryminolohiya. Zahal'na ta Osoblyva chastyny : pidruchnyk [Criminology. General and Special Parts: Textbook]. Kharkov : Pravo, 2009, 288 p. [in Ukrainian].

Filosofskiy slovar [Рhilosophical dictionary]. Moskow : Politizdat, 1963, 544 p. [in Russian].

Panov M. I. Vybrani naukovi pratsi z problem pravoznavstva [Selected research papers on issues of law]. Kiev : In Yure, 2010, 812 p. [in Ukrainian].

Ozhegov S. I. Tolkovyiy slovar russkogo yazyika. 70 000 slov [Explanatory dictionary of Russian language. 70,000 words]. Moskow : Rus. yaz., 1991, 917 p. [in Russian].

Ozhegov S. I. Tolkovyiy slovar russkogo yazyika (onlayn versiya) [Explanatory dictionary of Russian language (online version)]. Inostrannyie yazyiki dlya vseh. Slovari onlayn [Foreign languages for all. online dictionary]. Available at : http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ozhegov-term-13427.htm (accessed 24 november 2015) [in Russian].

Yurydychna entsyklopediya [Legal Encyclopedia]. Kiev : Vyd-vo «Ukr. entsykl.» im. M. P. Bazhana, 2001, 792 p. [in Ukrainian].

Darnopykh H. Yu. Kryminalizatsiya suspil'stva yak zahroza ekonomichniy bezpetsi derzhavy [The criminalization of society as a threat to the economic security of the state] Ekonomika ta upravlinnya hospodars'kym kompleksom: teoriya i praktyka suchasnosti [Economics and management of economic complex: the theory and practice of modern]. Dnipropetrovs'k, 2014, pp. 131–133. [in Ukrainian].

Lyashenko N. O. Problemy sotsializatsiyi ditey v suchasniy Ukrayini [Problems of socialization of children in modern Ukraine]. 2006, vol. 36, pp. 342–347. [in Ukrainian].

Masliy I. V. Instytutsiynyy mekhanizm protydiyi kryminalizatsiyi ekonomiky: kryminolohichne doslidzhennya [The institutional mechanism for combating the criminalization of the economy: criminological research]. Odesa, 2015, 19 p. [in Ukrainian].

Kamenskyy E. H. Osobennosty sotsyokul'turnoho protsessa krymynalyzatsyy lychnosty v sovremennom rossyyskom obshchestve [Features of the socio-cultural process of criminalization of the person in a modern Russian society]. Kursk, 2005, 163 p. [in Russian].

Kontseptsiya rozvytku kryminolohichnoyi nauky v Ukrayini na pochatku ХХ stolittya [The concept of criminological science in Ukraine at the beginning of the XXI century]. Akad. prav. nauk Ukrayiny, Koordynats. byuro z problem kryminolohiyi. – Kiev, 2002, no. 5, pp. 5–29. [in Ukrainian].

Valuiska M. Y. Deyaki aspekty usunennya sotsial'nykh ta moral'no-psykholohichnykh prychyn, shcho pryzvodyat' do kryminalizatsiyi okremykh indyvidiv [Some aspects of addressing the social, moral and psychological causes that lead to the criminalization of individuals]. Problemy zakonnosti : respublik. mizhvidom. nauk. zb. Kharkov : Nats. yuryd. akad. Ukrayiny im. Yaroslava Mudroho, 2005, vol. 72, pp. 140–145 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Кримінологія : підручник / В. В. Голіна, Б. М. Головкін, М. Ю. Валуйська та ін.;  за ред.: В. В. Голіни, Б. М. Головкіна. – Х. : Право, 2014. – 440 с.
 2. Кримінологія. Загальна та Особлива частини : підручник / за заг. ред. В. В. Голіни. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Х. : Право, 2009. – 288 с.
 3. Философский словарь / под ред. : М. М. Розенталь, П. Ф. Юдин. – М. : Политиздат, 1963. – 544с.
 4. Панов М. І. Вибрані наукові праці з проблем правознавства / М. І. Панов ; упоряд. :           Н. О. Гуторова, Ю. П. Дзюба. – К. : Ін Юре, 2010. – 812 с.
 5. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. 70 000 слов / С. И. Ожегов ; Акад. наук СССР, Ин-т рус. яз. ; под ред. Н. Ю. Шведовой. – 23-е изд., испр. – М. : Рус. яз., 1991. – 917 с.
 6. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка (онлайн версия) [Электронный ресурс] /   С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова // Classes.ru. Иностранные языки для всех. Словари онлайн. – Режим доступа : http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ozhegov-term-13427.htm (дата обращения: 24.11.2015). – Загл. с экрана.
 7. Юридична енциклопедія : в 6 т. / Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана ; редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К. : Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, – 2001. – Т. 3 : К–М. – 792 с.
 8. Дарнопих Г. Ю. Криміналізація суспільства як загроза економічній безпеці держави / Г. Ю. Дарнопих // Економіка та управління господарським комплексом: теорія і практика сучасності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р., м. Луганськ. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 131–133.
 9. Ляшенко Н. О. Проблеми соціалізації дітей в сучасній Україні / Н. О. Ляшенко // Вісн. Нац. ун-ту внутр. справ, 2006. – Вип. 36. – С. 342–347.
 10. Маслій І. В. Інституційний механізм протидії криміналізації економіки: кримінологічне дослідження : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / І. В. Маслій ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2015. – 19 с.
 11. Каменский Е. Г. Особенности социокультурного процесса криминализации личности в современном российском обществе : дис. … канд. социолог. наук : 22.00.06 / Е. Г. Каменский ; Курск. гос. техн. ун-т . – Курск, 2005. – 163 с.
 12. Концепція розвитку кримінологічної науки в Україні на початку ХХІ століття // Інформ. бюл. / Акад. прав. наук України, Координац. бюро з проблем кримінології. – К., 2002. – № 5. – С. 5–29.
 13. Валуйська М. Ю. Деякі аспекти усунення соціальних та морально-психологічних причин, що призводять до криміналізації окремих індивідів / М. Ю. Валуйська // Проблеми законності : республік. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2005. – Вип. 72. – С. 140–145.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 М. Ю. Валуйська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)