Деякі проблеми запобігання корупції в публічній та приватній сферах

А Ю Дзюба

Анотація


У статті розглянуто питання дослідження проблеми корупції у приватній
сфері, а також взаємозв’язок між корупцією в публічній та приватній сферах.
Установлено завдання кримінологічного запобігання корупції на сучасному етапі
розвитку держави.


Ключові слова


корупційна злочинність; соціальна сутність корупції; інституційна безпека держави; модель запобігання корупції; принцип «полібар’єрності»; корупція в приватній сфері; система комплаєнс; комплаєнс-процедури; фінансовий аудит

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro zasady derzhavnoi antykoruptsijnoi polityky v Ukraini

(Antykoruptsijna stratehiia) na 2014–2017 roky: Zakon vid 14.10.2014 r.

№ 1699‑VII (On the principles of anti-corruption policy in Ukraine (Anti-

Corruption Strategy) for the years 2014–2017). Vidomosti Verkhovnoi Rady

Ukrainy – Vidomosti of the Verkhovna Rada of Ukraine, 46., 2047. [in

Ukrainian].

Pro zapobihannia koruptsii: Zakon vid 5.01.2017 r. № 1700‑VII

(Prevention of Corruption). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Vidomosti

of the Verkhovna Rada of Ukraine, 49, 2056. [in Ukrainian].

Holovkin, B. M. (2015). Vydy zlochynnosti [Types of crime]. Zhurnal

skhidnoievropejs’koho prava – The Journal of East European law, 18, 14–21.

Retrieved from: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2015/08/

golovkin_18.pdf . [in Ukrainian].

Shostko, O. Yu. (2014). Kryminolohichna kharakterystyka koruptsijnoi

zlochynnosti v Ukraini [Criminological characteristics of corruption crime in

Ukraine]. Pytannia borot’by zi zlochynnistiu – The issues of combating crime.,

, 69–78. [in Ukrainian].

Medvets’ka, O. (2015). Poniattia, oznaky ta vydy koruptsijnykh

zlochyniv, ikh osoblyvosti vidpovidno do aktiv mizhnarodnoho zakonodavstva

[The concept, characteristics and types of corruption crimes, their particularities

according to the regulations of international law]. Pidpryiemnytstvo,

hospodarstvo i pravo – Business, Economy and Law , 7, 42–48. [in Ukrainian].

Dziuba, A.. Yu. (2017). Deiaki aspekty zapobihannia koruptsii

u pryvatnij sferi [Some aspects of prevention of corruption in the private sphere].

Aktual’ni problemy kryminal’noho prava, protsesu, kryminalistyky ta

operatyvno-rozshuknoi diial’nosti: tezy Vseukrains’koi naukovo-praktychnoi

konferentsii. – Actual problems of the criminal law process, criminalistics and

operational-detective activities: abstracts of Ukrainian Natoinal scientific and

practical conference. (pp. 191–195). Khmel’nyts’kyj: Vyd-vo NADPSU. [in

Ukrainian].

Khrystych, I. O. (2017). Suchasnyj stan koruptsii u pryvatnij sferi

Ukrainy. [The current state of corruption in the private sphere of Ukraine].

Kryminal’no-pravovi ta kryminolohichni zasady protydii koruptsii: zb. tez dop.

V Mizh nar. nauk.‑prakt. konf. – MVS Ukrainy, Kharkiv. nats. un-t vnutr. sprav;

Kryminol. asots. Ukrainy. – Criminal law and criminological principles of

combating corruption: Coll. abstract add. Scientific and practical conference –

MIA Ukraine, Kharkiv. nat. Univ ext. Affairs; Kryminol. asots. Ukraine. (pp.

–200). Kharkiv: KhNUVS. [in Ukrainian].

Dr’omin, V. M. (2013). Instytutsional’na kontseptsiia zlochynnosti

Institutional concept crime [Institutional concept of the crime]. Visnyk Asotsiatsii

kryminal’noho prava Ukrainy – Journal of the Association of Criminal Law of

Ukraine, 1. Retrieved from: http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/download/

visnik_yg/1/23.pdf. [in Ukrainian].

Gilinskij, Ja. G. (2004) Deviantologija: sociologija prestupnosti,

narkotizma, prostitucii, samoubijstv i drugih «otklonenij». [Deviantology: the

sociology of crime, narcotism, prostitution, suicide and other «deviations»]. (p.

. Saint-Peterburg.: Izdatel’stvo «Juridicheskij centr Press». [in Russian].

Koruptsiia v pryvatnomu sektori [Corruption in the private sector].

Retrieved from: fttp://91.142.175.4/ nazk_files/doslidzhennya/8.pdf. [in

Ukrainian].

Nekrasova, T. A. Social’no-pravovaja priroda i posledstvija korrupcii

v chastnopravovoj sfere. [Socio-legal nature and consequences of corruption in

the private legal sphere]. Retrieved from: http://w.pc-forums.ru/m211.html. [in

Russian].

Bilets’kyj, A. V. Koruptsiia u pryvatnomu sektori ta rol’ hromads’kosti

u ii zapobihanni. [Corruption in the private sector and the role of society in its

prevention]. Retrieved from: file:///C:/Users/%D0 %AE%D0 %BB%D1 %8F/

Downloads/82919‑185225‑1‑PB.pdf. [in Ukrainian].

Holovkin, B. M. (2016). Antykoruptsijnyj menedzhment u mytnij

spravi [Anticorruption management in customs activities]. Fiskal’na polityka

v Ukraini v kryminal’no-pravovomu vymiri: Zbirnyk tez dopovidej

Vseukrains’koi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii Fiskal’na polityka

v Ukraini v kryminal’no-pravovomu vymiri» , 26 kvitnia 2016 ./ Universytet

derzhavnoi fiskal’noi sluzhby Ukrainy, Navchal’no-naukovyj instytut prava;

kafedra kryminal’noho prava ta kryminolohii – Fiscal policy in Ukraine in the

criminal law dimension: Collection of abstracts of Ukrainian scientific and

practical Internet conference Fiscal policy in Ukraine in the criminal law

dimension ", 26 April 2016 . University of the State Fiscal Service of Ukraine,

Educational and Research Institute of Law; Department of Criminal Law and

Criminology . (p. 63). Vinnytsia: TOV «Nilan-LTD». [in Ukrainian].

Pro zapobihannia koruptsii: Zakon vid 5.01.2017 r. № 1700‑VII [On

Prevention of Corruption Act of 05.01.2017 p. № 1700‑VI]. (2014). Vidomosti

Verkhovnoi Rady Ukrainy. – Vidomosti of the Verkhovna Rada of Ukraine, 49,

[in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Анти-
корупційна стратегія) на 2014–2017 роки: Закон України від 14.10.2014
№ 1699‑VII. Відом. Верхов. Ради України. 2014. № 46. Ст. 2047.
2. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700‑VII.
Відом. Верхов. Ради України. 2014. № 49. Ст. 2056.
3. Головкін Б. М. Види злочинності. Журнал східноєвроп. права.
2015. № 18. С. 14–21. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/
uploads/2015/08/golovkin_18.pdf (дата звернення: 03.03.2017).
4. Шостко О. Ю. Кримінологічна характеристика корупційної зло-
чинності в Україні. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр /
редкол.: В. І. Борисов та ін. Харків: Право, 2014. Вип. 28. С. 69–78.
5. Медвецька О. Поняття, ознаки та види корупційних злочинів, їх
особливості відповідно до актів міжнародного законодавства. Підприєм-
ництво, госп-во і право. 2015. № 7. С. 42–48.
6. Дзюба А. Ю. Деякі аспекти запобігання корупції у приватній
сфері. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики
та оперативно-розшукової діяльності: тези Всеукр. наук.‑практ. конф.
Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2017. С. 191–195.
7. Христич І. О. Сучасний стан корупції у приватній сфері України.
Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції: зб. тез
доп. V Міжнар. наук.‑практ. конф. МВС України / Харків. нац. ун-т внутр.
справ; Кримінол. асоц. України. Харків: ХНУВС, 2017. С. 199–200.
8. Дрьомін В. М. Інституціональна концепція злочинності. Вісн.
Асоц. кримінал. права України. 2013. № 1. URL: http://nauka.jur-academy.
kharkov.ua/download/visnik_yg/1/23.pdf (дата звернення: 03.03.2017).
9. Гилинский Я. Г Девиантология: социология преступности, нар-
котизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». СПб.: Юрид.
центр Пресс, 2004. 520 с.
10. Корупція в приватному секторі. URL: fttp://91.142.175.4/ nazk_files/
doslidzhennya/8.pdf (дата звернення: 03.03.2017).
11. Некрасова Т. А. Социально-правовая природа и последствия кор-
рупции в частноправовой сфере. URL: http://w.pc-forums.ru/m211.html (дата
звернення: 03.03.2017).
12. Білецький А. В. Корупція у приватному секторі та роль громад-
ськості у її запобіганні. URL: file:///C:/Users/%D0 %AE%D0 %BB%D1 %8F/
Downloads/82919‑185225‑1‑PB.pdf (дата звернення: 03.03.2017).
13. Головкін Б. М. Антикорупційний менеджмент у митній справі.
Фіскальна політика в Україні в кримінально-правовому вимірі: зб. тез доп.
Всеукр. наук.‑практ. інтернет-конф. (26 квіт., 2016 p.). Вінниця: ТОВ
«Нілан-ЛТД», 2016. С. 60–65.
14. Про запобігання корупції: Закон України від 05.01.2017 № 1700‑VII.
Відом. Верхов. Ради України. 2014. № 49. Ст. 2056.

Copyright (c) 2017 А Ю Дзюба

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)