ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ НЕОБЕРЕЖНОГО СПІВЗАПОДІЯННЯ У НАУЦІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

C. Р Багіров

Анотація


У статті підтверджено думку про відсутність єдиного теоретичного
концепту необережного співзаподіяння в доктрині кримінального права.

Автор дійшов висновку про формування двох основних підходів – «вузького»
та «широкого» – до розуміння необережного співзаподіяння.

Прихильники «вузького» підходу наполягають на розмежуванні необережного співзаподіяння як особливої форми поведінки кількох суб’єктів одного необережного злочину з явищем «збігу» самостійних необережних злочинів. Збіг порушень правил безпеки з боку кількох водіїв транспортних засобів, що призвело до одного суспільно небезпечного наслідку, представники цього підходу не вважають необережним співзаподіянням.

Більшість науковців розглядають як необережне співзаподіяння не лише «вузькі» форми спричинення злочинного наслідку, а й інші різновиди необережного заподіяння спільної шкоди кількома суб’єктами. Учені цієї групи вважають, що поняття необережного співзаподіяння може охоплювати і ситуації спричинення єдиного наслідку кількома водіями, кожен з яких порушив правила безпеки руху або експлуатації транспорту.

У статті зроблений висновок про те, що представники «вузького» підходу поки що не навели переконливих доказів, які дозволили б чітко розмежувати необережне співзаподіяння і те явище, яке вони називають «збігом діянь» або самостійними необережними злочинами, що збігаються у місці та часі.


Ключові слова


злочинна необережність; необережне співзаподіяння; самостійний необережний злочин; збіг необережності

Повний текст:

PDF

Посилання


Wuttig E. Fahrlässige Teilnahme am Verbrechen / E. Wuttig. – Breslau :

Schletter’sche Buchhandlung (Franck & Weigert), 1902. – 130 s.

Кузнецова Н. Квалификация соучастия в преступлении / Н. Кузне-

цова, В. Кудрявцев // Сов. юстиция. – 1962. – № 19. – С. 14–17.

Арутюнов А. А. Соучастие в преступлении / А. А. Арутюнов. – М. :

Статут, 2013. – 408 с.

Бабий Н. А. Множественность лиц в преступлении и проблемы

учения о соучастии : монография / Н. А. Бабий. – М. : Юрлитинформ,

– 720 с.

Статтю коментує професор Харківського юридичного інституту

М. І. Бажанов // Рад. право. – 1989. – № 10. – С. 66–67. – Комент. ст. : Про

поняття необережного співзаподіяння / С. Гончаренко // Рад. право. –

– № 10. – С. 63–66.

Безбородов Д. А. Неосторожные многосубъектные преступления:

понятие и квалификация : учеб. пособие / Д. А. Безбородов. – СПб. :

С.-Петерб. юрид. ин-т Акад. Ген. прокуратуры РФ, 2015. – 60 с.

Безбородов Д. А. К вопросу о понятии неосторожного сопричинения

в уголовном праве / Д. А. Безбородов // Криминалистъ. – 2014. – № 1. –

С. 9–16.

Безбородов Д. А. Уголовно-правовое регулирование ответственнос-

ти за совместное совершение преступления : монография / Д. А. Безборо-

дов. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та МВД России, 2007. – 303 с.

Безбородов Д. А. Методологические основы учения об уголовной

ответственности за совместное преступное деяние : автореф. дис. … д-ра

юрид. наук : 12.00.08 / Д. А. Безбородов ; С.-Петерб. ун-т МВД России. –

СПб., 2008. – 55 с.

Борисов В. І. Основні проблеми охорони безпеки виробництва

в кримінальному законодавстві України : автореф. дис. … д-ра юрид. наук :

00.08 / В. І. Борисов ; Укр. юрид. акад. – Х., 1993. – 35 с.

Борисов В. И. Уголовная ответственность за нарушение правил,

норм и стандартов, обеспечивающих безопасность дорожного движения

/ В. И. Борисов, С. В. Гизимчук. – Харьков : Консум, 2001. – 160 с.

Бохан А. П. Соучастие в неосторожном преступлении: миф или

реальность? / А. П. Бохан, Н. В. Петрашева // Lex Russica. – 2016. – № 5

(114). – С. 217–224.

Галиакбаров Р. Р. Групповое преступление. Постоянные

и переменные признаки : учеб. пособие / Р. Р. Галиакбаров. – Свердловск :

Свердл. юрид. ин-т, 1973. – 140 с.

Галиакбаров Р. Р. Квалификация многосубъектных преступлений

без признаков соучастия : учеб. пособие / Р. Р. Галиакбаров. – Хабаровск :

Хабаров. высш. шк. МВД СССР, 1987. – 96 с.

Галиакбаров Р. Р. Неосторожное сопричинение как вид множествен-

ности участников преступления / Р. Р. Галиакбаров // Проблемы борьбы

с преступной неосторожностью : межвуз. темат. сб. – Владивосток, 1981. –

С. 28–34.

Гладкова А. Д. Уголовная ответственность сопричинителей вреда

по неосторожности / А. Д. Гладкова // Science Time. – 2014. – № 5. –

С. 50–55.

Гончаренко С. В. Про поняття необережного співзаподіяння /

С. В. Гончаренко // Рад. право. – 1989. – № 10. – С. 63–66.

Гороховська О. В. Вбивство через необережність: проблеми кри-

мінальної відповідальності : монографія / О. В. Гороховська ; наук. ред.

А. А. Музика. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2007. – 180 с.

Гринберг М. С. Соучастие в неосторожных преступлениях /

М. С. Гринберг // Сов. государство и право. – 1990. – № 8. – С. 53–60.

Дагель П. С. Причинная связь в преступлениях, совершаемых по

неосторожности / П. С. Дагель // Вопросы борьбы с преступностью. – М. :

Юрид. лит., 1981. – Вып. 34. – С. 28–38.

Кваша О. О. Співучасть у злочині: структура та відповідальність :

монографія / О. О. Кваша ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-

рецького. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2013. – 560 с.

Козлов А. П. Соучастие: традиции и реальность / А. П. Козлов. –

СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. – 362 с.

Кузнецова Н. Квалификация соучастия в преступлении / Н. Кузне-

цова, В. Кудрявцев // Сов. юстиция. – 1962. – № 19. – С. 14–17.

Курсаев А. В. Неосторожное сопричинение в российском уго-

ловном праве : монография / А. В. Курсаев. – М. : Юрлитинформ,

– 280 с.

Курсаев А. В. Дифференциация уголовной ответственности за

неосторожное сопричинение вреда : автореф. дис. … канд. юрид. наук :

00.08 / А. В. Курсаев ; Моск. ун-т МВД РФ. – М., 2011. – 26 с.

Мелешко Д. А. Сопричинение вреда без признаков соучастия

в доктрине уголовного права : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08

/ Д. А. Мелешко ; Акад. Ген. прокуратуры РФ. – М., 2016. – 30 с.

Мисливий В. А. Злочини проти безпеки дорожнього руху та екс-

плуатації транспорту (кримінально-правове та кримінологічне досліджен-

ня) : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / В. А. Мисливий ; Київ.

нац. ун-т внутр. справ. – К., 2005. – 36 с.

Музика А. А. Диференціація відповідальності за необережні зло-

чини з урахуванням різновидів детермінаційних зв’язків / А. А. Музи-

ка, С. Р. Багіров // Право України. – 2004. – № 7. – С. 114–118.

Музыка А. А. Причинная связь: уголовно-правовой очерк /

А. А. Музыка, С. Р. Багиров. – Хмельницкий : Изд-во Хмельниц. ун-та упр.

и права, 2009. – 112 с.

Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації :

навч. посіб. / В. О. Навроцький. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 704 с.

Нерсесян В. А. Ответственность за неосторожные преступления /

В. А. Нерсесян. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. – 223 с.

Плотников А. И. Соучастие как проблема диалектического проти-

воречия и единства во множестве объективного и субъективного /

А. И. Плотников // Рос. ежегодник уголов. права. – 2012. – № 6. – С. 233–

Плотников А. И. Соучастие в системе преступлений, характеризу-

ющихся стечением преступников / А. И. Плотников // Lex Russica. – 2016. –

№ 5 (114). – С. 117–132.

Рарог А. И. Уголовная ответственность за неосторожное сопри-

чинение / А. И. Рарог // Уголовное право в XXI веке : материалы междунар.

науч. конф. на юрид. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова, 31 мая – 1 июня

г. – М. : Лекс Эст, 2002. – С. 62–70.

Салимгареева А. Р. Преступная деятельность двух или более лиц

без признаков соучастия в российском уголовном праве : автореф. дис. …

канд. юрид. наук : 12.00.08 / А. Р. Салимгареева ; Урал. гос. юрид. акад. –

Екатеринбург, 2011. – 27 с.

Тер-Акопов А. А. Преступление и проблемы нефизической при-

чинности в уголовном праве / А. А. Тер-Акопов. – М. : ЮРКНИГА, 2003. –

с.

Тяжкова И. М. Неосторожные преступления с использованием

источников повышенной опасности / И. М. Тяжкова. – СПб. : Юрид. центр

Пресс, 2002. – 278 с.

Харитонова И. Р. Неосторожное сопричинение в советском уголов-

ном праве : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / И. Р. Харитонова ;Свердлов. юрид. ин-т. – Свердловск, 1985. – 15 с.

Харитонова И. Р. Понятие неосторожного сопричинения по со-

ветскому уголовному праву / И. Р. Харитонова // Проблемы совершенство-

вания уголовного законодательства на современном этапе : межвуз. сб.

науч. тр. – Свердловск : Изд-во Свердлов. юрид. ин-та, 1985. – С. 123–132.

Харитонова И. Р. Проблема уголовной ответственности за неосторожное

сопричинение / И. Р. Харитонова // Актуальные проблемы

борьбы с преступностью : межвуз. сб. науч. тр. – Свердловск : Изд-во

Свердл. юрид. ин-та, 1989. – С. 45–52.

Дорожно-транспортная преступность: закономерности, причины,

социальный контроль / А. Ю. Кравцов, А. И. Сирохин, Р. В. Скоморо-

хов, В. Н. Шиханов ; под ред. В. В. Лунеева. – СПб. : Юрид. центр Пресс,

– 474 с.

Янина И. Ю. Понятие и признаки неосторожного причинения /

И. Ю. Янина // Право : журн. Высш. шк. экономики. – 2016. – № 2. –

С. 65–73.

Нерсесян В. А. Ответственность за неосторожные преступные

деяния в свете научно-технической революции : автореф. дис. … канд.

юрид. наук : 12.00.08 / В. А. Нерсесян ; ВЮЗИ. – М., 1983. – 24 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 C. Р Багіров

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)