Кількісно-якісні показники латентних зґвалтувань

Я. Т. Наваляна

Анотація


У  статті досліджується рівень латентності зґвалтувань, визначений за допомогою проведення анонімного інтернет-анкетування громадян України та анонімного анкетування жертв зґвалтувань.    Розглядаються абсолютні показники кількості зґвалтувань та замахів на зґвалтування, вчинених на території України. Зазначається, що останніми роками спостерігається тенденція до стрімкого зменшення кількості зареєстрованих у країні зґвалтувань.   Крім того, аналізуються відомості про кількість виявлених та засуджених осіб, які вчинили зґвалтування. Досліджуються характерні особливості жертви латентного зґвалтування: її вік, рівень освіти, рід занять. Визначаються особливості вчинення латентних зґвалтувань, а саме:  розглядається місце та спосіб вчинення латентних зґвалтувань, дозлочинні зв'язки та відносини між жертвою та злочинцем, поведінка жертв до і на  момент вчинення злочину, зазначаються основні причини незвернення жертв зґватувань до правоохоронних органів. Вказані дані порівнюються із даними, отриманими в результаті вивчення кримінальних проваджень за статтею 152 КК України за 2008-2014 рр.


Ключові слова


латентність зґвалтувань; рівень латентності; особливості вчинення латентних зґвалтувань

Повний текст:

PDF

Посилання


Dan'shyn Y. N. Prestupnost': ponyatye, obshchaya kharakterystyka, prychyny y uslovyya [Crime: definition, general characteristics, causes and conditions]. Kiyv : UMK VO, 1988, 88 p. [in Ukrainian].

Dzhuzha O. M. Kryminolohiya : spetsializovanyy kurs lektsiy zi skhemamy [Criminology: specialized lectures schemes]. Kiyv: Atika, 2001, 368 p. [in Ukrainian].

Kryminolohiya : Zahal'na ta Osoblyva chastyny : pidruchnyk [Criminology: General and Special Parts]. Kharkiv : Pravo, 2009, 288 p. [in Ukrainian].

Zelynskyy A. F. Krymynal'naya psykholohyya [Criminal psychology]. Kiyv : Yurynkom Ynter, 1999, 240 p. [in Russian].

Batyrhareyeva V. S. Kryminolohichna kharakterystyka ta poperedzhennya rozboyiv, poyednanykh z pronyknennyam u zhytlo [Criminological characteristics and prevention of robberies, combined with penetration in dwelling]. Kharkiv: 2002, 215 p. [in Ukrainian].

Obolentsev V. F. Latentna zlochynnist': problemy teoriyi ta praktyky poperedzhennya [Latent crime: problems of theory and practice prevention]. Kharkov : Vyd. SPD FO Vapnyarchuk N. M., 2005, 128 p. [in Ukrainian].

Antonyan Yu. M. Yznasylovanyya: prychyny y preduprezhdenye [Rape: causes and prevention]. Moskva : VNYY MVD SSSR, 1990, 192 p. [in Russian].

Dzhuzha O. M. Kryminal'no-pravovi ta kryminolohichni problemy zlochyntsiv, pov"yazanykh iz seksual'nym nasyl'stvom [Criminal law and criminological problems crimes involving sexual violence]. Kiyv: 2004, Vol. 10, pp. 81–89. [in Ukrainian].

Akutaev R. M. Problemy latentnoy prestupnosty (po materyalam dahestanskoy ASSR) [The problems of latent crime (based on the Dagestan ASSR)]. Kharkiv: 1984, 19 p. [in Ukrainian].

Hubanova, O. V. Latentnist' z·hvaltuvannya : riven' ta osnovni faktory determinatsiyi [Latency rape: the level and fundamental factors determination]. Kiyv : In-t derzhavy i prava NAN Ukrayiny, 2007, pp. 454-460. [in Ukrainian].

Lukash A. S. Zgvaltuvannya: kryminolohichna kharakterystyka, determinatsiya ta poperedzhennya : monohrafiya [Rape: Criminological characteristic determination and prevention: monograph]. Kharkiv : Pravo, 2008, 256 p. [in Ukrainian].

Holovkin B. M. Ponyattya latentnoyi viktymizatsiyi vid zlochynnykh posyahan' [The concept of latent victimization of crimes]. Kharkiv : Pravo, 2015, pp. 78–88. [in Ukrainian].

Holovkin B. M. Kryminolohichne ponyattya viktymizatsiyi [Criminological concept of victimization]. Kharkiv : Nauk. visn. Mizhnar. humanitar. univ-tu. Ser.: Yurysprudentsiya, 2015, no. 15, pp. 93-96. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Даньшин И. Н. Преступность: понятие, общая характеристика, причины и условия : учеб. пособ. / Даньшин И. Н. – К. : УМК ВО, 1988. – 88 с.
 2. Джужа О. М. Кримінологія : спеціалізований курс лекцій зі схемами : Загальна та Особлива частини : навч. посіб. / Джужа О. М., Моісеєв Є. М., Василевич В. В. – К. : Атіка, 2001. – 368 с.
 3. Кримінологія : Загальна та Особлива частини : підручник  / І. М.Даньшин,
 4. В. В. Голіна, М. Ю. Валуйська та ін. ; за заг. ред. В. В. Голіни. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Х. : Право, 2009. – 288 с.
 5. Зелинский А. Ф. Криминальная психология / Зелинский А. Ф. – К. : Юринком Интер, 1999. – 240 с.
 6. Батиргареєва В. С. Кримінологічна характеристика та попередження розбоїв, поєднаних з проникненням у житло : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / В. С. Батиргареєва ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2002. – 215 с.
 7. Оболенцев В. Ф. Латентна злочинність: проблеми теорії та практики попередження.– Х. : Вид. СПД ФО  Вапнярчук Н. М., 2005. – 128 c.
 8. Антонян Ю. М. Изнасилования: причины и предупреждение / Ю.М.Антонян, В. П. Голубев, Ю. Н. Кудряков. – М. : ВНИИ МВД СССР, 1990. – 192 c.
 9. Джужа О. М. Кримінально-правові та кримінологічні проблеми злочинців, пов’язаних із сексуальним насильством / О. М. Джужа, О. А. Гапон, А.В.Кирилюк // Боротьба з організ. злочинністю і корупцією (теорія і практика). – К., 2004. – Вип. 10. – С. 81–89.
 10. Акутаев Р. М. Проблемы латентной преступности (по материалам дагестанской АССР) : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.08 / Р.М.Акутаев ; Махачкала : Дагестан. гос. ун-т,  – Х., 1984. – 19 с.
 11. Губанова, О. В. Латентність згвалтування : рівень та основні фактори детермінації / О. В. Губанова // Держава і право. Юридичні і політичні науки. Вип. 36. – К. : Ін-т держави і права НАН України / голова редкол. Ю.С.Шемшученко, 2007. – С. 454-460.
 12. Лукаш А. С. Зґвалтування: кримінологічна характеристика, детермінація та попередження : монографія / за ред.  В. В. Голіни. – Х. : Право, 2008. – 256с.
 13. Головкін Б. М. Поняття латентної віктимізації від злочинних посягань / Б.М. Головкін // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2015. – Вип. 10. –  С 78–88.
 14. Головкін Б. М. Кримінологічне поняття віктимізації / Б. М. Головкін // Наук. вісн. Міжнародного гуманіт. унів-ту. Сер.: Юриспруденція. – 2015. – № 15. – Том. 2. – С. 93-96.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Я. Т. Наваляна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)