Проблеми використання віктимологічних даних у процесі підготовки та проведення судових дій

О. І. Резнікова

Анотація


Стаття присвячена розробленню теоретичних основ віктимологічного пізнання особи у криміналістиці, формуванню науково-практичних рекомендацій для органів досудового розслідування і судового розгляду кримінальних проваджень із збирання та використання віктимологічних даних у процесі розслідування злочинів. Проаналізовано основні напрями використання віктимологічних даних у криміналістиці. Розроблено криміналістичні рекомендації з використання віктимологічних даних у процесі підготовки та проведення судових дій. На підставі узагальнення сучасної правозастосовної  практики України зроблено висновок про те, що під час судового розгляду певних категорій злочинів особа жертви злочину (потерпілого) вивчається недостатньо ретельно та якісно. У статті запропоновані окремі науково-практичні рекомендації, покликані підвищити ефективність процесу збирання і використання виктимологических даних у кримінальному провадженні. Запропоновано сучасну програму дослідження жертви злочину (потерпілого), що служить основою збирання і використання виктимологических даних у кримінальному судочинстві, а також основою побудови профілю жертви (злочину). Установлено, що використання виктимологических даних у процесі підготовки і проведення судових дій підпорядковане певним закономірностям, серед яких названі особливості розслідуваної категорії злочинів, судова ситуація, природа і вид процесуальної дії, об'єкт тактичного впливу, мета і завдання судової дії.


Ключові слова


жертва злочину; віктимологічні дані; типова форма анкети на потерпілого; судові дії; судовий розгляд кримінального провадження

Повний текст:

PDF

Посилання


Aleksandrov A. S., Hryshyn, S. P. Perekrestnыy dopros: ucheb.-prakt. posob. [Cross-examination: a Training Manual]. Moscow : Prospekt : TK Velby, 2005, 296 р. [in Russian].

Vil'hushyns'kyy M. Y. Taktyka sudovoho slidstva v systemi kryminalistyky [Tactics of judicial investigation in the system of criminalistics]. Аvtoref. dys. … kand. iuryd. nauk: 12.00.09 [author. dis. ... candidate. legal. sciences: 12.00.09]. Kharkov, 2009, 19 р. [in Ukrainian].

Vil'hushyns'kyy M. Y. Taktyka sudovoho slidstva v systemi kryminalistyky [Tactics of judicial investigation in the system of criminalistics]. Kharkov : Pravo, 2010, 168 р. [in Ukrainian].

Havlo V. K. Taktyka y metodyka sudebnoho sledstvyya – nauchnoe pole deyatel'nosty krymynalystyky [Tactics and methods of the judicial investigation – the scientific field of the criminalistics activity] Teoriya ta praktyka sudovoyi ekspertyzy i kryminalistyky : Sb. nauk. pr. [Theory and practice of forensic examinations and criminalistics : Collected papers]. Kharkov : Pravo, Vyp. 6, 2006, рр.. 22-30. [in Ukrainian].

Kyslenko S. L. Sudebnoe sledstvye : sostoyanye y perspektyvы [The judicial investigation: the state and prospects]. Moscow : Yurlytynform, 2003, 176 р. [in Russian].

Kohutych I. I. Teoretychni osnovy vykorystannya kryminalistychnykh znan' pid chas roz•hlyadu kryminal'nykh sprav u sudi [Theoretical foundations of criminalistic knowledge use during criminal cases consideration]. Аvtoref. dys. ... d-ra yuryd. nauk : 12.00.09 [Avtoref. dis. ... d-ra iuryd. sciences: 12.00.09]. Kiev, 2010, 37 р. [in Ukrainian].

Korchahyn A. Yu. Osnovы krymynalystycheskoho obespechenyya sudebnoho razbyratel'stva uholovnыkh del [Basics of the criminalistic ensure court proceedings of criminal cases]. Moscow : Myr, 2009, 304 р. [in Russian].

Kryminal'nyy protsesual'nyy kodeks Ukrayiny [The Criminal procedure code of Ukraine]. Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. [in Ukrainian].

Kryminal'nyy protses : pidruchnyk [Criminal Proceedings : a Textbook]. Kharkov : Pravo, 2013, 824 p. [in Ukrainian].

Kryminal'nyy protsesual'nyy kodeks Ukrayiny [The Criminal procedure code of Ukraine]. Nauk.-prakt. komentar : v 3 t., T.1 [Scient.-pract. commentary : v 3 t., T.1]. Kharkov : Pravo, 2012, 768 р. [in Ukrainian].

Myroshnychenko Yu. M. Pravovi i taktyko-orhanizatsiyni osnovy sudovoho roz•hlyadu kryminal'nykh [Legal and tactical-organizational basis for the judicial consideration of criminal cases]. Аvtoref. dys. … kand. iuryd. nauk: 12.00.09 [author. dis. ... candidate. legal. sciences: 12.00.09]. Kiev, 2011, 18 р. [in Ukrainian].

Myroshnechenko Yu. Problemy sudovoho rozhlyadu v kryminal'nomu provadzhenni: orhanizatsiyno-pidhotovchyy aspekt [Problems of litigation in criminal proceedings: organizational and preparative aspects]. Slovo natsional'noyi shkoly suddiv Ukrayiny [The word National School of Judges Ukraine]. Kiev : Іstina, 2013, no. 4 (5), рр. 139–144. [in Ukrainian].

Myroshnychenko Yu. Taktyka sudu v kryminal'nomu provadzhenni: geneza ta perspektyvy [Tactics court in criminal proceedings: Genesis and perspective]. Slovo natsional'noyi shkoly suddiv Ukrayiny [The word National School of Judges Ukraine]. Kiev : Іstina, 2013, no. 1, рр. 84–89. [in Ukrainian].

Naukovo-praktychnyy komentar Kryminal'noho protsesual'noho kodeksu Ukrayiny : u 4 t. [The Scientific-practical commentary of the Criminal procedure code of Ukraine : v. 4 t.]. Kharkov : Vyd. ahentsiya Apostil', 2015, T. I, 528 p. [in Ukrainian].

Naukovo-praktychnyy komentar Kryminal'noho protsesual'noho kodeksu Ukrayiny : u 4 t. [The Scientific-practical commentary of the Criminal procedure code of Ukraine : v. 4 t.]. Kharkov : Vyd. ahentsiya Apostil', 2015, T. II, 329 p. [in Ukrainian].

Nykyforov V. H. Protsessual'nыy y krymynalystycheskyy aspektы proyz-vodstva sudebnoho sledstvyya [The procedural and criminalistics aspects of the production of the judicial investigation]. Moscow : Yunyty-Dana : Zakon y pravo, 2010, 144 p. [in Russian].

Pytertsev S. K. Taktyka doprosa na predvarytel'nom sledstvyy y v sude [Tactics of examination during the preliminary investigation in the court]. St. Petersburg : Pyter, 2001, 160 p. [in Russian].

Reznikova O. I. Problemy vykorystannya viktymolohichnykh danykh u protsesi pidhotovky ta provedennya slidchykh (rozshukovykh) diy [On the problem of using victimological data in the process of preparing and conducting investigation (search) actions]. Teoriya ta praktyka sudovoyi ekspertyzy i kryminalistyky : zb. nauk. pr. [Theory and practice of forensic examinations and criminalistics : Collected papers]. Kharkov : Pravo, 2015, Vyp. 15, pp. 121–132. [in Ukrainian].

Shepit'ko V. Yu. Kryminalistychna taktyka: systemno-strukturnyy analiz [Criminalistical tactics: system-structural analysis]. Kharkov : Kharkiv yuryd., 2007, 431 p. [in Ukrainian].

Shepit'ko V. Yu. Psykholohiya sudovoyi diyal'nosti [Psychology of judicial activities]. Kharkov : Pravo, 2006, 160 p. [in Ukrainian].

Shepit'ko V. Yu. Sudebnaya taktyka v strukture krymynalystyky [The judicial tactics in the structure of the criminalistics]. Vybrani tvory [Selected works]. Kharkov : Apostil', 2010, рр. 172–178. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Александров А. С., Гришин, С. П. Перекрестный допрос : учеб.-практ. пособ./ А. С. Алек-сандров, С. П. Гришин. – М. : Проспект : ТК Велби, 2005. – 296 с.
 2. Вільгушинський М. Й. Тактика судового слідства в системі криміналістики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / М. Й. Вільгушинський ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Б. в., 2009. – 19 с.
 3. Вільгушинський М. Й. Тактика судового слідства в системі криміналістики : монографія / М. Й. Вільгушинський ; за ред. : В. Ю. Шепітько ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2010. – 168 с.
 4. Гавло В. К. Тактика и методика судебного следствия – научное поле деятельности криминалистики / В. К. Гавло, Д. В. Ким // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики ; ХНДІ судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса, Нац. юрид. акад.України ім. Ярослава Мудрого. – Вип. 6. – Х. : Право, 2006. – С. 22-30.
 5. Кисленко С. Л. Судебное следствие : состояние и перспективы / С. Л. Кисленко, В. И. Ко-миссаров. – М. : Юрлитинформ, 2003. – 176 с.
 6. Когутич І. І. Теоретичні основи використання криміналістичних знань під час розгляду кримінальних справ у суді : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / І. І. Когутич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : Б. в., 2010. – 37 с.
 7. Корчагин А. Ю. Основы криминалистического обеспечения судебного разбирательства уголовных дел : монография / А. Ю. Корчагин. – М. : Мир, 2009. – 304 с.
 8. Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. – Заголовок з екрану.
 9. Кримінальний процес : підручник / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого» ; за ред. В. Я. Тація та ін. – Х. : Право, 2013. – 824 с.
 10. Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар : у 2 т. Т. 1 / Нац. акад. прав. наук України ; за заг. ред. : В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012 – 768 с.
 11. Мирошниченко Ю. М. Правові і тактико-організаційні основи судового розгляду кримінальних справ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ю. М. Мирошниченко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – К. : Б. в., 2011. – 18 с.
 12. Мирошнеченко Ю. Проблеми судового розгляду в кримінальному провадженні: організаційно-підготовчий аспект // Слово національної школи суддів України. – 2013. – № 4 (5). – С. 139–144.
 13. Мирошниченко Ю. Тактика суду в кримінальному провадженні: ґенеза та перспективи / Ю. Мирошниченко // Слово національної школи суддів України. – 2013. – № 1. – С. 84–89.
 14. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України : у 4 т. / за заг. ред. О. В. Стовби. – Х. : Вид. агенція «Апостіль», 2015. – Т. І. – 528 с.
 15. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України : у 4 т. / за заг. ред. О. В. Стовби. – Х. : Вид. агенція «Апостіль», 2015. – Т. ІІ. – 329 с.
 16. Никифоров В. Г. Процессуальный и криминалистический аспекты произ-водства судебного следствия : монография / В. Г. Никифоров. – М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2010. – 144 с.
 17. Питерцев С. К. Тактика допроса на предварительном следствии и в суде / С. К. Питерцев. – СПб. : Питер, 2001. – 160 с.
 18. Резнікова О. І. «Проблеми використання віктимологічних даних у процесі підготовки та проведення слідчих (розшукових) дій» // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. / ред. кол. : М. Л. Цимбал, В. Ю. Шепітько, Л. М. Головченко та ін. – Вип. 15. – Х. : Право, 2015. – С. 121–132.
 19. Шепітько В. Ю. Криміналістична тактика: системно-структурний аналіз : монографія / В. Ю. Шепітько ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Харків юрид., 2007. – 431 с.
 20. Шепітько В. Ю. Психологія судової діяльності : навч. посіб. / В. Ю. Шепітько. – Х. : Право, 2006. – 160 с.
 21. Шепітько В. Ю. Судебная тактика в структуре криминалистики / В. Ю. Шепитько // Вибрані твори / Валерій Шепітько. – К. : Апостіль, 2010. – С. 172–178.

 





Copyright (c) 2016 О. І. Резнікова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)