Громадянин як суб'єкт запобігання злочинам, що вчиняються у громадських місцях

А. В. Калініна

Анотація


У статті автор розглядає індивідуальну форму участі громадян у запобіганні злочинам, що вчиняються у громадських місцях.

Аналіз можливостей кожного свідомого пересічного громадянина брати участь у превентивній діяльності доповнює вже існуючі напрацювання кримінологів у цій сфері.

Метою статті є дослідження напрямів діяльності громадян у сфері запобігання злочинам, що вчиняються у громадських місцях, та можливостей їх практичної реалізації.

Автор зазначає, що на відміну від участі громадян у складі громадських об’єднань самостійна діяльність особи у цій сфері не регламентується окремим нормативним актом. Це право, а не обов’язок громадянина.

Злочинність у громадських місцях – саме той вид злочинності, зіштовхнутися з яким може кожен у будь-який час. Громадськими вважаються ті місця, що використовуються громадянами для спільної роботи, відпочинку, пересування, проведення масових заходів та інших потреб. Аналіз чинного законодавства України дозволяє виокремити чотири напрями діяльності громадян із запобігання злочинам, що вчиняються у громадських місцях: 1) виконання громадського обов’язку із запобігання злочинним проявам у суспільстві; 2) конфіденційне співробітництво з правоохоронними органами на засадах добровільності; 3) активна гласна співпраця з працівниками поліції при здійсненні ними правоохоронної діяльності; 4) пасивне сприяння працівникам поліції при виконанні ними службових обов’язків.

У результаті запропонованого наукового дослідження робиться висновок, що на теперішній час в Україні створено умови для реалізації контрзлочинного потенціалу населення. Взяти участь у запобіганні злочинності, в тому числі і злочинам, що вчиняються у громадських місцях, має можливість кожен представник громадськості, однак низка аспектів такої діяльності є законодавчо неврегульованою

Ключові слова


громадськість; запобігання злочинності; злочини, що вчиняються у громадських місцях; суб’єкти запобігання злочинності

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro uchast' hromadian v okhoroni hromads'koho poriadku i derzhavnoho kordonu : Zakon Ukrainy vid 22 chervnia 2000 r. № 1835-III [On citizens participation in protection of public order and state border : Law of Ukraine of public order and state boundary : Law of Ukraine of June 22, 2000, no. 1835-III]. Vidom. Verkhov. Rady Ukrainy [Gazette of the Verkhovna Rada of the URSR], 2000, no. 40, Art. 338 [in Ukrainian].

Holina V. V. Zapobihannia zlochynnosti (teoriia i praktyka) : navch. posib. [Crime prevention (theory and practice) : textbook]. Kharkiv: Nats. iuryd. akad. Ukrainy, 2011, 120 p. [in Ukrainian].

Zakaliuk A. P. Kurs suchasnoi ukrains'koi kryminolohii: teoriia i praktyka : u 3 kn. [Course of the contemporary Ukrainian criminology : theory and practice : in 3 books ], Kn. 1 Teoretychni zasady ta istoriia ukrains'koi kryminolohichnoi nauky [Book. 1 : Theoretical framework and history of Ukrainian criminological science]. Kyiv: Vyd. Dim «In Yure», 2007., 424 p. [in Ukrainian].

V. V. Holina, M. Yu. Valujs'ka et al. Kryminolohiia : pidruchnyk [Criminology: textbook]. V. V. Holina, B. M. Holovkin (Ed.). Kharkiv : Pravo, 2014, 440 p. [in Ukrainian].

Shramko S. S. Hromads'kist' iak sub'iekt zapobihannia zlochynnosti: suchasne rozuminnia [The public as a subject of crime prevention: modern understanding]. Pravo i bezpeka [Law and safety], 2012, № 2 (44), pp. 133-138 [in Ukrainian].

Polozhennia pro poriadok vedennia Yedynoho reiestru dosudovykh rozsliduvan' : zatv. nakazom Hener. prokurora Ukrainy № 69 vid 17 serpnia 2012 r. [Enactment of order of the Unified Register of Pre-Trial Investigations: ratified by Ukrainian Prosecutor General’s precept № 69 of August 17, 2012], http://www.gp.gov.ua. Retrieved from http://www.gp.gov.ua/ua/pd.html?_m=publications&_t=rec&id=110522 [in Ukrainian].

Muzychuk O. M. Orhanizatsijno-pravovi osnovy uchasti hromadian v okhoroni hromads'koho poriadku i borot'bi z pravoporushenniamy [Organizational and legal frameworks of citizens’ participation in protection of public order and offences prevention]. Candidate’s thesis. Kharkiv, 2003, 193 p. [in Ukrainian].

Konstytutsiia (Osnovnyj Zakon) Soiuzu Radians'kykh Sotsialistychnykh respublik : Zakon SRSR vid 07 zhovtnia 1977 r. [Constitution (Fundamental law) of the Union of Soviet Socialist Republics: Law of USSR of October 7, 1977], http://zakon5.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0001400-77 [in Ukrainian].

Kryminal'nyj kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 05 kvitnia 2001 r. № 2341-III [Criminal Code of Ukraine: Law of Ukraine of April 5, 2001, № 2341-III], http://zakon5.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. [in Ukrainian].

Kryminal'nyj protsesual'nyj kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 13 kvitnia 2012 r. № 4651-VI [Criminal Procedure Code of Ukraine: Law of Ukraine of April 13, 2012, № 4651-VI], http://zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1443085556609731 [in Ukrainian].

Pro operatyvno-rozshukovu diial'nist' : Zakon Ukrainy vid 18 liutoho 1992 r. № 2135-XII [On operative search activity: Law of Ukraine of February 18, 1992, № 2135-XII], http://zakon3.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2135-12 [in Ukrainian].

Pro Natsional'nu politsiiu Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 02 lypnia 2015 r. № 580 VIII [On the National Police: Law of Ukraine of July 2, 2015, № 580 VIII], http://zakon5.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro sluzhbu dil'nychnykh inspektoriv militsii v systemi Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy : Nakaz MVS Ukrainy vid 11 lystopada 2010 r. № 550 [On ratification of Enactment of service of local militia inspectors in the system of the Ministry of Interior of Ukraine: precept of the Ministry of Interior of November 11, 2010, № 550], http://zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1219-10/page [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону : Закон України від 22 червня 2000 р. № 1835-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 2000. – № 40. – Ст. 338.
 2. Голіна В. В. Запобігання злочинності  (теорія і практика) : навч. посіб. / В. В. Голіна. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2011. – 120 с.
 3. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика : у 3 кн. / А. П. Закалюк. – К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2007. – Кн. 1 : Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. – 424 с.
 4. Кримінологія : підручник / В. В. Голіна, М. Ю. Валуйська та ін. ; за ред. В. В. Голіни, Б. М. Головкіна. – Х. : Право, 2014. – 440 с.
 5. Шрамко С. С. Громадськість як суб’єкт запобігання злочинності: сучасне розуміння / С. С. Шрамко // Право і безпека. – 2012. – № 2 (44). – С. 133-138.
 6. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань : затв. наказом Генер. прокурора України № 69 від 17 серпня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gp.gov.ua/ua/pd.html?_m=publications&_t=rec&id=110522. – Заголовок з екрана.
 7. Музичук О. М. Організаційно-правові основи участі громадян в охороні громадського порядку і боротьбі з правопорушеннями : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. М. Музичук ; Нац. ун-т внутр. справ. – Х, 2003. – 193 с.
 8. Конституція (Основний Закон) Союзу Радянських Соціалістичних республік : Закон СРСР від 07 жовтня 1977 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0001400-77. – Заголовок з екрана.
 9. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05 квітня 2001 р. № 2341-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. – Заголовок з екрана.
 10. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1443085556609731. – Заголовок з екрана.
 11. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лютого 1992 р. № 2135-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2135-12. – Заголовок з екрана.
 12. Про Національну поліцію України : Закон України від 02 липня 2015 р. № 580‑VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19. – Заголовок з екрана.
 13. Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України : Наказ МВС України від 11 листопада 2010 р. № 550 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1219-10/page. – Заголовок з екрана.
Copyright (c) 2016 А. В. Калініна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)