Аналіз Закону України «Про Національну поліцію» крізь призму міжнародного досвіду громадського впливу на злочинність

М. Г. Колодяжний

Анотація


У науковій статті обґрунтовується необхідність активізації громадськості у сфері запобігання і протидії злочинності. Порівнюється стан довіри громадян до поліції та розкриття злочинів в окремих країнах ЄС і в Україні. Наголошується, що засадою партнерських відносин між поліцією і населенням є довіра останнього до органів правопорядку. Здійснюється порівняння Закону України «Про міліцію» 1990 р. й Закону України «Про Національну поліцію» 2015 р. на предмет правового закріплення громадського впливу на рівень злочинності та взаємодії громадян із органами поліції. Узагальнюється прогресивний досвід участі громадськості у сфері запобігання злочинності у низці країн світу – США, Великій Британії, Японії, Австралії, Нідерландах, Республіці Казахстан. Робиться висновок, що Закон України «Про Національну поліцію» 2015 р. має яскраво виражену соціальну спрямованість, створює умови для налагодження партнерських відносин між поліцією й місцевими громадами. Разом із тим указаний нормативно-правовий акт потребує доповнення новими формами громадського впливу на стан злочинності з огляду на позитивний міжнародний досвід.


Ключові слова


Закон України «Про Національну поліцію»; Національна поліція; соціальна спрямованість; громадськість; взаємодія із громадськістю

Повний текст:

PDF

Посилання


Dovira do militsii – nyzhche plintusa [Credibility to the police is the lowest of the low], wz.lviv.ua. Retrieved from http://wz.lviv.ua/ukraine/122710 [in Ukrainian].

Pro militsiiu : Zakon Ukrainy vid 20 hrudnia 1990 r. № 565-XII [On militia : the Law of Ukraine of December 20, 1990, no. 565-XII]. Vidom. Verkhov. Rady URSR [Gazette of the Verkhovna Rada of the URSR], 1991, no. 4, Art. 20 [in Ukrainian].

Pro uchast' hromadian v okhoroni hromads'koho poriadku i derzhavnoho kordonu : Zakon Ukrainy vid 22 chervnia 2000 r. № 1835-III [On citizens’ participation in the protection of public order and state boundary : Law of Ukraine of June 22, 2000, no. 1835-III]. Vidom. Verkhov. Rady Ukrainy [Gazette of the Verkhovna Rada of the URSR], 2000, no. 40, Art. 338 [in Ukrainian].

Pro rishennia Rady natsional'noi bezpeky i oborony Ukrainy vid 15 liutoho 2008 roku «Pro khid reformuvannia systemy kryminal'noi iustytsii ta pravookhoronnykh orhaniv» : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 8 kvitnia 2008 r. № 311/2008 [On decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of February 15, 2008 «On the consecution of the reformation of the criminal justice system and law enforcement agencies» : Presidential edict of Ukraine of April 8, 2008 no. 311/2008]. Ofits. visn. Ukrainy [Official Gazette of Ukraine], 2008, no. 27, Art. 838 [in Ukrainian].

Pro Natsional'nu politsiiu : Zakon Ukrainy vid 2 lypnia 2015 r. № 580 VIII [On the National Police : Law of Ukraine of July 2, 2015, no. 580 VIII]. Vidom. Verkhov. Rady Ukrainy [Gazette of the Verkhovna Rada of Ukraine], 2015, no. 40-41, Art. 379 [in Ukrainian].

Riven' doviry do novoi patrul'noi politsii bil'sh nizh udvichi vyschyj, nizh do staroi militsii – opytuvannia [Level of credibility to the new patrol police is twice as much as to the previous militia – canvass], www.unian.ua. Retrieved from http://www.unian.ua/society/1151178-riven-doviri-do-novoji-patrulnoji-politsiji-bilsh-nij-udvichi-vischiy-nij-do-staroji-militsiji-opituvannya.html [in Ukrainian].

Riven' doviry kyian do politsii sklav 85 vidsotkiv – Avakov [Level of kievans’ credibility to the police is 85 per cent - Avakov], uapress.info. Retrieved from http://uapress.info/uk/news/show/98627 [in Ukrainian].

Uchast' hromad u zapobihanni zlochynnosti : Robochyj dokument Desiatoho konhresu OON iz zapobihannia zlochynnosti i povodzhenniu z pravoporushnykamy (Viden', 10–17 kvit. 2000 r.) [Participation of communities in crime prevention : Working paper of the 10th United Nations Congress on the prevention of crime and the treatment of offenders (Vienna, April 10-17, 2000)], 25 p. [in Ukrainian].

MVD obeshhaet platit' grazhdanam milliony za dobrovol'nuju pomoshh' i donosy [The Ministry of Interior offers prospects of millions to citizens for voluntary help and information], www.newsru.com. Retrieved from http://www.newsru.com/russia/24aug2012/nagragdenie.html [in Russian].

Kolodiazhnyj M. H. Zapobihannia zlochynnosti hromads'kistiu v Respublitsi Kazakhstan: suchasnyj stan i formy [Crime prevention by public in the Republic of Kazakhstan: contemporary state and forms], Yuryd. zhurnal [Law Magazine], 2015, no. 2, pp. 42–46 [in Ukrainian].

Vzaimodejstvie milicii i naselenija: k itogam khar'kovskogo jeksperimenta [Cooperation between militia and population: up to experiment in Kharkov]. Kharkov : Nac. un-t vnutr. del, 2003, 288 p. [in Russian].

Kolodiazhnyj M. H. Dosvid Velykoi Brytanii u vykorystanni hromads'kosti schodo zapobihannia zlochynnosti [Great Britain’s experience in employment of public in crime prevention]. Forum prava [Platform of law], 2013, no. 3, pp. 317–323, nbuv.gov.ua. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_3_53.pdf [in Ukrainian].

Kolodiazhnyj M. H. Zastosuvannia stratehii «community policing» pry zapobihanni zlochynnosti v Yaponii [Application of the strategy «community policing» in crime prevention in Japan]. Kryminal'no-pravovi ta kryminolohichni zakhody protydii zlochynnosti : materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf. (m. Odesa, 13 lystop. 2015 r.) [Criminal law and criminological arrangements of crime prevention : materials of Ukraine-wide research and practice conferential (Odesa, November 13, 2015)], Odesa : ODUVS, 2015, pp. 74, 75 [in Ukrainian].

Kolodjazhnij M. G. Gromads'kij vpliv na zlochinnіst' u SShA [Public influence on criminality in the USA]. Jurid. zhurnal [Law Magazine], 2013, no. 9–10, pp. 166–177 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Довіра до міліції – нижче плінтуса [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wz.lviv.ua/ukraine/122710. – Заголовок з екрана.
 2. Про міліцію : Закон України від 20 грудня 1990 р. № 565-XII // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20.
 3. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону : Закон України від 22 червня 2000 р. № 1835-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2000. – № 40. – Ст. 338.
 4. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року «Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів» : Указ Президента України від 8 квітня 2008 р. № 311/2008 // Офіц. вісн. України. – № 27. – 2008. – Ст. 838.
 5. Про Національну поліцію : Закон України від 2 липня 2015 р. № 580-VIII // Відом. Верхов. Ради України. – 2015. – № 40-41. – Ст. 379.
 6. Рівень довіри до нової патрульної поліції більш ніж удвічі вищий, ніж до старої міліції – опитування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unian.ua/society/1151178-riven-doviri-do-novoji-patrulnoji-politsiji-bilsh-nij-udvichi-vischiy-nij-do-staroji-militsiji-opituvannya.html. – Заголовок з екрана.
 7. Рівень довіри киян до поліції склав 85 відсотків – Аваков [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uapress.info/uk/news/show/98627. – Заголовок з екрана.
 8. Участь громад у запобіганні злочинності : Робочий документ Десятого конгресу ООН із запобігання злочинності і поводженню з правопорушниками (Відень, 10–17 квіт. 2000 р.). – 25 с.
 9. МВД обещает платить гражданам миллионы за добровольную помощь и доносы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.newsru.com/russia/24aug2012/nagragdenie.html. – Загл. с экрана.
 10. Колодяжний М. Г. Запобігання злочинності громадськістю в Республіці Казахстан: сучасний стан і форми / М. Г. Колодяжний // Юрид. журнал. – 2015. – № 2. – С.42–46.
 11. Взаимодействие милиции и населения: к итогам харьковского эксперимента. – Х. : Нац. ун-т внутр. дел, 2003. – 288 с.
 12.  Колодяжний М. Г. Досвід Великої Британії у використанні громадськості щодо запобігання злочинності / М. Г. Колодяжний // Форум права. – 2013. – № 3. –       С. 317–323 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_3_53.pdf. – Заголовок з екрана.
 13.  Колодяжний М. Г. Застосування стратегії «community policing» при запобіганні злочинності в Японії / М. Г. Колодяжний // Кримінально-правові та кримінологічні заходи протидії злочинності : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.      (м. Одеса, 13 листоп. 2015 р.). – О. : ОДУВС, 2015. – С. 74, 75.
 14. Колодяжний М. Г. Громадський вплив на злочинність у США / М. Г. Колодяжний // Юрид. журнал. – 2013. – № 9–10. – С. 166–177.
Copyright (c) 2016 М. Г. Колодяжний

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)