Проблеми кваліфікації фінансування тероризму

Л. М. Демидова

Анотація


Стаття присвячена розгляду питань, що викликають труднощі на практиці при кваліфікації фінансування тероризму. Враховуючи, що тероризм є сучасною глобальною загрозою людству, автор звертає увагу на необхідність дотримання на практиці єдиних підходів щодо законодавчого визначення ознак фінансування тероризму та розуміння їх змісту. Головною вадою застосування ст. 2585 Кримінального кодексу України є відсутність однозначного тлумачення обов’язкових ознак цього злочину, зокрема, його предмета. На підставі системного аналізу предметом фінансування тероризму визнано гроші та інше майно, а також нематеріальні активи, що відповідає положенням Конвенції ООН «Про боротьбу з фінансуванням тероризму» від 9 грудня 1999 р.

Фінансування тероризму ‒ це будь-яка спроба зібрати кошти для терористичної діяльності або надати їх для досягнення бажаного результату. Такі дії є підготовчо-забезпечувальними до вчинення терористичного акту окремим терористом або  стійким терористичним об’єднанням (терористичною групою чи терористичною організацією), зокрема, ще на етапі створення таких об’єднань.

Крім того, у статті підкреслено, що обов’язковою ознакою фінансування тероризму є мета як той результат, якого намагається досягти суб’єкт злочину: фінансове або матеріальне забезпечення окремого терориста; терористичної групи (організації); організації, підготовки або вчинення терористичного акту; втягнення у вчинення терористичного акту; публічних закликів до вчинення терористичного акту; створення терористичної групи (організації). При встановленні наявності хоча б одного  виду такої мети та наявності інших обов’язкових ознак вчинене кваліфікується як фінансування тероризму за відповідною частиною ст. 2585 Кримінального кодексу України.  


Ключові слова


уголовное право; преступления против общественной безопасности; финансирование терроризма

Повний текст:

PDF

Посилання


Mizhnarodna konventsiia pro borot'bu z finansuvanniam teroryzmu : mizhnarodnyj dokument vid 9 hrudnia 1999 r., ratyfikovana iz zaiavoiu Zakonom Ukrainy vid 12 veresnia 2002 r. № 149-IV [International Convention for the suppression of the financing of terrorism : international document dated December 9, 1999 № 149-IV] http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_518/page. Zaholovok z ekrana [in Ukrainian].

Pro zapobihannia ta protydiiu lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, finansuvanniu teroryzmu ta finansuvanniu rozpovsiudzhennia zbroi masovoho znyschennia : Zakon Ukrainy vid 14 zhovtnia 2014 r. № 1702-VII [On prevention and counteraction to legalization (laundering) of incomes obtained in a criminal way, terrorism financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction : Law of Ukraine of October 14, 2014 № 1702-VII] http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1702-18. [in Ukrainian].

Pro borot'bu z teroryzmom : Zakon Ukrainy vid 20 bereznia 2003 r. № 638-IV [On combating terrorism : Law of Ukraine of March 20, 2003 № 638-IV] http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/638-15. Zaholovok z ekrana [in Ukrainian].

Podatkovyj kodeks Ukrainy : Kodeks Ukrainy vid 2 hrudnia 2010 r. № 2755-VI [Tax code of Ukraine : Code of Ukraine of 2 December 2010 № 2755-VI] http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page2. [in Ukrainian].

Naukovo-praktychnyj komentar Tsyvil'noho kodeksu Ukrainy [Scientific and practical commentary of the Civil code of Ukraine] U 2 t. za vidpovid. red. O. V. Dzery (ker. avt. kol.), N. S. Kuznetsovoi, V. V. Lutsia. Kyiv: Yurinkom Inter, 2005. T. 1. 832 p. [in Ukrainian].

Kryterii ryzyku lehalizatsii (vidmyvannia) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, abo finansuvannia teroryzmu: nakaz Derzhavnoho komitetu finansovoho monitorynhu Ukrainy vid 3 serpnia 2010 r. № 126 [Risk criteria for legalization (laundering) of the incomes received by a criminal way, or financing of terrorism: the order of the State Committee for financial monitoring of Ukraine of August 3, 2010 № 126] http://www.sdfm.gov.ua/documents.php?cat_id=540&doc_id=351&lang=uk&page=1. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму : міжнародний документ від 9 грудня 1999 р., ратифікована із заявою Законом України від № 149-IV від 12 вересня 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_518/page.  ‒ Заголовок з екрана.
  2. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України  від 14 жовтня 2014 р. № 1702-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1702-18. ‒ Заголовок з екрана.
  3. Про боротьбу з тероризмом : Закон України від 20 березня 2003 р. № 638-IV  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/638-15. ‒ Заголовок з екрана.
  4. Податковий кодекс України : Кодекс України  від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page2. ‒ Заголовок з екрана.
  5. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / за відповід. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнецової, В. В. Луця. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – Т. 1. – 832 с.
  6. Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму: наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 3 серпня 2010 р. № 126 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sdfm.gov.ua/documents.php?cat_id=540&doc_id=351&lang=uk&page=1. ‒ Заголовок з екрана.
Copyright (c) 2016 Л. М. Демидова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)