Питання застосування штрафу та виправних робіт за злочини проти безпеки виробництва (розділ X Особливої частини Кримінального кодексу України)

В'ячеслав Іванович Борисов, Г. С. Крайник

Анотація


Стаття присвячена аналізу питань застосування покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, за злочини проти безпеки виробництва. Досліджено судову практику щодо призначення зазначених покарань за злочини, передбачені статтями 271-275 КК України. Встановлено, що державна каральна політика за злочини проти безпеки виробництва має як недоліки у правозастосуванні, так і резерви щодо підвищення її ефективності та законодавчого забезпечення. Основну увагу приділено штрафу та виправним роботам.

Зазначено, що розширення застосування штрафу за злочини проти безпеки виробництва заслуговує на схвалення, особливо коли це покарання визначено в санкції норми закону про кримінальну відповідальність в альтернативі до інших покарань і, зокрема, позбавленню волі на певний строк. Установлено й недоліки застосування цього виду покарання, серед яких найбільш типовим є визначення судами у вироках грошової суми штрафу без одночасної вказівки на кількість неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що не відповідає положенням ст. 53 КК. Звернено також увагу на актуальність розширення цього виду покарання як додаткового, особливо за необережні злочини.

Проаналізовано практику призначення виправних робіт. Виявлено, що рекомендації щодо більш поширеного застосування цього виду покарання, у тому числі за порушення вимог безпеки виробництва, поки що не сприймаються судами. Зазначено, що такий підхід не можна визнати позитивною практикою, оскільки виховні роботи є ефективним засобом виправлення правопорушника шляхом його трудового виховання. Крім того, виправні роботи є прийнятними і тому, що виробництво продовжує функціонувати, не зупиняється через відсутність потрібних працівників.

 Запропоновано удосконалити чинне законодавство України про кримінальну відповідальність (ч. 3 ст. 53 КК України). Сформульовані пропозиції до Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо усунення недоліків призначення покарання у виді штрафу та виправних робіт за злочини проти безпеки виробництва.


Ключові слова


штраф; виправні роботи; покарання; злочини проти безпеки виробництва; законодавство України про кримінальну відповідальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Aktualnie voprosy prymenenyia lyshenyia svobodi y dopolnytelnikh nakazanyi [Aсtual questions of application of imprisonment and additional penalties]. Moscow: Vsesoiuz. yn-t po yzuch. prychyn y razrab. mer preduprezhdenyia prestupnosty, 1979, 171 p. [in Russian]

Knyzhenko O. O. Teoretychni zasady vstanovlennia sanktsii u kryminalnomu pravi [Theoretical basis of establishing criminal law sanctions]. Kharkiv: Akta, 2013, 384 p. [in Ukrainian]

Filei Yu. Poniattia kryminalno-pravovoi sanktsii [The concept of criminal law sanctions]. Visn. Prokuratury, 2003, № 11, pp. 30–35 [in Ukrainian]

Borіsov V. I. Osnovnie problemi okhranу bezopasnosty proyzvodstva v uholovnom zakonodatelstve Ukraynу [The main problems of safety of manufacture in the criminal legislation of Ukraine]. Kharkov, 1992, 399 p. [in Russian]

Kryminalnyi kodeks Ukrainy [Criminal codex of Ukraine] : Zakon Ukrainy vid 5 kvitnia 2001 r. № 2341-III, Vidom. Verkhov. Rady Ukrainy. 2001, № 25–26. Art. 131 [in Ukrainian]

Praktyka rozghliadu sudamy kryminalnykh sprav pro zlochyny, poviazani z porushenniam vymoh zakonodavstva pro okhoronu pratsi [The practice of examination by courts of criminal cases of crimes related to violation of labor protection legislation]. Visn. Verkhov. Sudu Ukrainy, № 6, 2007, pp. 23–29 [in Ukrainian]

Borisov V. I., Kraynik G. S. Kryminalna vidpovidalnist za porushennia pravyl bezpeky pid chas vykonannia robit z pidvyshchenoiu nebezpekoiu [Criminal liability for violation of rules of safety while fulfilling risky jobs]. Kharkiv: Yurait, 2012, 296 p. [in Ukrainian]

Kozyrieva V. P. Kryminalni pokarannia mainovoho kharakteru za zakonodavstvom Ukrainy [Criminal punishments of material nature under the legislation of Ukraine]. Kyiv, 2007, 20 p. [in Ukrainian]

Arkhiv Malovyskivskoho raionnoho sudu Kirovohradskoi oblasti 2008 r., krymin. sprava № 1-104/2008.

Arkhiv Alchevskoho miskoho sudu Luhanskoi oblasti za 2008 r., krymin. sprava № 1-300/2008.

Arkhiv Proletarskoho raionnoho sudu m. Donetska za 2004 r., krymin. sprava № 1-143/04.

Popras V. O. Shtraf yak vyd pokarannia za kryminalnym pravom Ukrainy [Fine as a form of punishment under the criminal law of Ukraine]. Kharkiv: Pravo, 2009, 224 p. [in Ukrainian]

Ponomarenko Yu. A. Vydi nakazanyi po uholovnomu pravu Ukraynу [Forms of punishment under criminal law of Ukraine]. Kharkiv: Fynn, 2009, 344 p. [in Russian]

Orobets K. M. Kryminalna vidpovidalnist za nezakonne zainiattia rybnym, zvirynym abo inshym dobuvnym promyslom [Criminal liability for illegal occupation of fishing or hunting or other hunting industry]. Kharkiv: Pravo, 2014, 256 p. [in Ukrainian]

Halperyn Y. M. Nakazanye: sotsyalnaia funktsyia, praktyka prymenenyia [Punishment: the social function, the practice of application]. Moscow: Yuryd. lyt., 1983, 208 p. [in Russian]

Maliarenko V. T. Pro pokarannia za novym Kryminalnym kodeksom Ukrainy [On the punishment for the new Criminal Code of Ukraine]. Kyiv: Fond Pravova initsiatyva, 2003, 156 p. [in Ukrainian]

Solarova D. V. Shtraf yak vyd pokarannia: vnesennia zmin do polozhen st. 53 KK Ukrainy [Fine as a form of punishment, amendments to the provisions of Art. 53 Criminal Code of Ukraine]. Kharkiv: Styl-Izdat, 2015, pp. 216–220 [in Ukrainian]

Pro praktyku pryznachennia sudamy kryminalnoho pokarannia [On the practice courts purpose of punishment] : postanova Plenumu VSU vid 24 zhovtnia 2003 r. № 7, Visn. Verkhov. Sudu Ukrainy. 2003, № 6, pp. 14–20 [in Ukrainian]

Kryminalno-vykonavchyi kodeks Ukrainy [Criminal-executive Code of Ukraine] : Zakon Ukrainy vid 11 lypnia 2004 r. № 1129–IV, Vidom. Verkhov. Rady Ukrainy, 2004, № 3–4. Art. 21 [in Ukrainian]

Arkhiv Bohorodchanskoho raionnoho sudu Ivano-Frankivskoi oblasti za 2004 r., krymin. sprava № 1-10/ 2004.

Arkhiv Dzerzhynskoho raionnoho sudu Donetskoi oblasti za 2008 r., vyrok vid 13 lypnia 2005 r.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Актуальные вопросы применения лишения свободы и дополнительных наказаний / под ред. проф. И. М. Гальперина. – М. : Всесоюз. ин-т по изуч. причин и разраб. мер предупреждения преступности, 1979. – 171 с.
 2. Книженко О. О. Теоретичні засади встановлення санкцій у кримінальному праві : монографія / О. О. Книженко. – Х. : Акта, 2013. – 384 с.
 3. 3.                           Філей Ю. Поняття кримінально-правової санкції / Ю. Філей // Вісн. прокуратури. – 2003. – № 11. – С. 30–35.
 4. Борисов В. И. Основные проблемы охраны безопасности производства в уголовном законодательстве Украины : дисс. … докт. юрид. наук: 12.00.08 / В. И. Борисов ; Укр. юрид. акад. – Харьков, 1992. – 399 с.
 5. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131.
 6. Практика розгляду судами кримінальних справ про злочини, пов’язані з порушенням вимог законодавства про охорону праці / П. О. Самелюк, О. С. Іщенко // Вісн. Верхов. Суду України. – № 6. – 2007. – С. 23–29.
 7. Борисов В. І., Крайник Г. С. Кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою : монографія / В. І. Борисов, Г. С. Крайник. – Х. : Юрайт, 2012. – 296 с.
 8. Козирєва В. П. Кримінальні покарання майнового характеру за законодавством України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / В. П. Козирєва ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2007. – 20 с.
 9. Архів Маловисківського районного суду Кіровоградської області 2008 р., кримін. справа № 1-104/2008.
 10. Архів Алчевського міського суду Луганської області за 2008 р., кримін. справа № 1-300/2008.
 11. Архів Пролетарського районного суду м. Донецька за 2004 р., кримін. справа № 1-143/04.
 12. Попрас В. О. Штраф як вид покарання за кримінальним правом України : монографія / В. О. Попрас. – Х. : Право, 2009. – 224 с.
 13. Про практику призначення судами кримінального покарання: постанова Пленуму ВСУ від 24 жовтня 2003 р. № 7 // Вісн. Верхов. Суду України. – 2003. – № 6. – С. 14–20.  
 14. Кримінально-виконавчий кодекс України : Закон України від 11 липня 2004 р. № 1129–IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 3–4. – Ст. 21.
 1. Пономаренко Ю. А. Виды наказаний по уголовному праву Украины : монография / Ю. А. Пономаренко. – Х. : ФИНН, 2009. – 344 с.
 2. Оробець К. М. Кримінальна відповідальність за незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим добувним промислом : монографія / К. М. Оробець. – Х. : Право, 2014. – 256 с.
 3. Гальперин И. М. Наказание: социальная функция, практика применения / И. М. Гальперин. – М. : Юрид. лит, 1983. – 208 с.
 4. Маляренко В. Т. Про покарання за новим Кримінальним кодексом України / В. Т. Маляренко. – К. : Фонд «Правова ініціатива», 2003. – 156 с.
 5. Соларьова Д. В. Штраф як вид покарання: внесення змін до положень ст. 53 КК України / Д. В. Соларьова //«De Lege Ferenda»! – Вип. 1. – Х. : Стиль-Іздат, 2015. – С. 216–220.
 1. Архів Богородчанського районного суду Івано-Франківської області за 2004 р., кримін. справа № 1-10/ 2004.
 2. Архів Дзержинського районного суду Донецької області за 2008 р., вирок від 13 липня 2005 р. 


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Вячеслав Іванович Борисов, Г. С. Крайник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)