Генеза вітчизняного законодавства про кримінальну відповідальність за державну зраду

С К Сергієвський

Анотація


У статті аналізується історичний аспект кримінальної відповідальності за державну зраду в Україні від часів Київської Русі. Генеза виникнення та трансформації цього правового феномену вивчається на матеріалі статутів Великого князівства Литовського, кодифікованих кримінальних законів Російської імперії, кримінальних кодексів радянської доби. Стверджується, що зміни, які відбувалися на вітчизняних теренах у кримінальному законі про державну зраду, значною мірою зумовлювалися політичними характеристиками держави, безпеку якої він був покликаний охороняти. Зазначається, що всі кримінальні кодекси Української Радянської Соціалістичної Республіки не були, власне, вітчизняними законами. Вони укладалися суворо відповідно до циркулярів союзної влади з Москви, які базувалися на принципі політичної доцільності. Фактично ці норми українського кримінального законодавства були скопійовані з Кримінального кодексу РСФСР. Тому в Україні в 20–50 рр. ХХ ст. поняття «контрреволюційні злочини» було введене до кримінального права. Була створена відповідна глава Кримінального кодексу, яка включала й зраду батьківщини. В результаті ідеї класової боротьби стали нормами кримінального права та застосовувались як інструмент політичних репресій. Тому в Україні в 20–50 рр. ХХ ст. поняття «контрреволюційні злочини» було введено в кримінальне право. Був створений відповідний розділ Кримінального кодексу, який включає зраду батьківщині. В результаті ідеї класової боротьби стали нормами кримінального права і використовувалися як інструмент політичних репресій. На підставі проведеного дослідження зроблено висновок про необхідність удосконалення чинного кримінального законодавства України з урахуванням історичного досвіду притягнення до кримінальної відповідальності за державну зраду і відповідно до сучасних загроз національній безпеці України.

Ключові слова


державна зрада; зрада батьківщини; перехід на бік ворога; звільнення від кримінальної відповідальності

Повний текст:

PDF

Посилання


Iedynyi zvit pro kryminal’ni pravoporushennia po derzhavi (sichen’-

hruden’ 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 rokiv). URL: http://www.gp.gov.ua/

ua/stst2011. html?dir_id=110381&libid=100820&c=edit&_c=fo# (data

zvernennia: 25.12.2018). [in Ukrainіаn].

Matviichuk, V. K. (2011). Istoriia rozvytku kryminal’noho zakonodavstva

stosovno zlochyniv proty osnov natsionalnoi. Yurydychna nauka., 3, 139–151.

[in Ukrainіаn].

Iaremenko, V. V. (2001). Pravda ruska Tysiacha rokiv ukrainskoi suspilnopolitychnoi

dumky (Vols. 1–9; Vol. I). (Kh-KhV st.) Kyiv: Dnipro [in Ukrainіаn].

Statut Velykoho Kniazstva Lytovskoho 1566 hoda:. Moskow:

Yzd. Ymp. Moskov. o-va ystoryy y drevnostei rossyiskykh. [in Ukrainіаn].

Hurbyk, A. O. (2012). Statuty Velykoho kniazivstva Lytovskoho

Entsyklopediia istorii Ukrainy. V. A. Smolii (head) et al. (Eds.). (Vols. 1–10;

Vol. 9). Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy. Kyiv: Nauk. dumka [in

Ukrainіаn].

Prava, za yakymy sudytsia malorosiiskyi narod» 1743 r.

Yu. S. Shemshuchenko (Ed.). (1997). Kyiv: AT Knyha [in Ukrainіаn].

Ivanovs’ka, O. P. (2014)..Zvychaieve pravo v Ukraini. Etnotvorchyi

aspekt: navch. pos. Kyiv: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr «Kyivs’kyi

universytet» [in Ukrainіаn].

Ulozhenye o nakazanyiakh uholovnykh y yspravytel’nykh. Saint-

Peterburg: Typ 2. Otdelenye sobstv. ymperator. kantseliaryy, 1845. III. URL:

http://history.org.ua/LiberUA/UlNak UgIspr_1845/UlNakUgIspr_1845. pdf [in

Russian].

Brovtsynova, E. P. (1975). Karatel’noe zakonodatelstvo tsaryzma v

bor’be s revoliutsyei 1905–1907 hodov. Ystoryia SSSR, 5, 110–117. [in Russian].

Uholovnyi kodeks U. S. S. R. Utverzhdennуi V. U. Ts. Y. K. 23 avhusta

h. (1922). Kharkiv: Yzdanye Narkomiusta U. S. S. R. [in Russian].

Sharhorodskyi, M. D. (1927)..Novyi uholovnyi kodeks U. S. S. R.

Pryhov S. A. (Ed.). Kharkiv: Yurydycheskoe yzdatelstvo Narkomiusta USSR

[in Russian].

Uholovnyi kodeks USSR v redaktsyy 1927 hoda. Tekst s postateinymy

raziasnenyiamy yz tsyrkuliarov y postanovlenyi Narkomiusta y Verkh. Suda

USSR y opredelenyi UKK Verkhovnoho Suda USSR (po 1 yiulia 1927 h.) y

sopostavytelnoi tablytsei statei UK staroi y novoi redaktsyy y alfavytnopredmetnym

ukazatelem. Kurytskyi Y. Y., Hymmelfarb L. A., Shykhmanter N. Y.

(Eds.). (1927). Kharkiv: Yurydycheskoe yzdatel’stvo NKIu USSR [in Russian].

Kryminal’nyi kodeks USRR: zi zminamy na 15 veresnia 1935 roku.

(1935). Kyiv: vydavnytstvo VUTsVK «Radianske budivnytstvo i pravo» [in

Ukrainіаn].

Vrons’ka, T. V. (2012). Vidpovidalnist za derzhavni zlochyny u

proektakh Kryminalnoho kodeksu SRSR (1946–1949 rr.). Ukr.ist.zhurn., 1,

–134. URL: http://history.org.ua/JournALL/journal /journal_2012_1/

journal_2012_1. pdf [in Ukrainіаn].

Kryminalnyi kodeks Ukrainskoi RSR. (1961). Kyiv: Derzh. vydav. polit.

literatury URSR [in Ukrainіаn].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення по державі (січень–
грудень 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 років). URL: http://www.gp.gov.ua/
ua/stst2011. html?dir_id=110381&libid=100820&c=edit&_c=fo# (дата звер-
нення: 25.12.2018).
2. Матвійчук В. К. Історія розвитку кримінального законодавства сто-
совно злочинів проти основ національної безпеки. Юридична наука. 2011.
№ 3. С. 139–151.
3. Яременко В. В. Правда руська. Тисяча років української суспільно-
політичної думки : у 9 т. Т. I (Х–ХV ст.) Київ: Дніпро, 2001. С. 173–178.
4. Статут Великого Князьства Литовского 1566 года. Москва:
Изд. Имп. Москов. о-ва истории и древностей российских, 2003. 240 с.
URL: http://litopys.org.ua/statut2/st1566. htm
5. Гурбик А. О. Статути Великого князівства Литовського. Енциклопе-
дія історії України : у 10 т. Т. 9 / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Ін-
ститут історії України НАН України. Київ : Наук. думка, 2012. С. 834–836
6. Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 р. / під ред.
Ю. С. Шемшученка. Київ: АТ Книга, 1997. 548 с.
7. Івановська О. П. Звичаєве право в Україні. Етнотворчий аспект: навч.
посіб. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»,
2014. 383 с.
8. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Санкт-
Петербург: Тип 2. Отделение собств. император. канцелярии, 1845. – ІІІ. –
646 с. URL: http://history.org.ua/LiberUA/UlNak UgIspr_1845/
UlNakUgIspr_1845. pdf (дата звернення: 12.12.2018).
9. Бровцинова Е. П. Карательное законодательство царизма в борьбе
с революцией 1905–1907 годов. История СССР, 1975. № 5. С. 110–117.
10. Уголовный кодекс У. С. С. Р: утвержденный В. У. Ц. И. K. 23 авгус-
та 1922 г. Харьков: Издание Наркомюста У. С. С. Р., 1922. 100 с.
11. Новый уголовный кодекс У. С. С. Р. / сост. М. Д. Шаргородский;
под ред. С. А. Пригова. Харьков: Юридическое издательство Наркомюста
УССР, 1927. 128 с.
12. Уголовный кодекс УССР в редакции 1927 года. Текст с постатейными
разъяснениями из циркуляров и постановлений Наркомюста и Верх. Суда
УССР и определений УКК Верховного Суда УССР (по 1 июля 1927 г.)
и сопоставительной таблицей статей УК старой и новой редакции
и алфавитно-предметным указателем / сост. И. И. Курицкий, Л. А. Гим-
мельфарб, Н. И. Шихмантер. Харьков: Юридическое издательство НКЮ
УССР, 1927. 322 с.
13. Кримінальний кодекс УСРР: зі змінами на 15 вересня 1935 року.
Київ: видавництво ВУЦВК «Радянське будівництво і право», 1935. 128 с.
14. Вронська Т. В. Відповідальність за державні злочини у проектах
Кримінального кодексу СРСР (1946–1949 рр.) / Т. В. Вронська, О. Є. Ли-
сенко, Р. Л. Чорний Укр. іст. журн., 2012. № 1. С. 120–134. URL:
http://history.org.ua/JournALL/journal /journal_2012_1/journal_2012_1. pdf
(дата звернення: 25.12.2018).
15. Кримінальний кодекс Української РСР. Київ: Держ. видав. політ.
літератури УРСР, 1961. 134 с.

Copyright (c) 2019 С К Сергієвський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)