Передумова звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки

С О Муха

Анотація


Стаття присвячена визначенню передумови звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки. Наводяться аргументи щодо використання поняття «передумова звільнення від кримінальної відповідальності». Підкреслюється, що передумова звільнення від кримінальної відповідальності є загальною для будь-якого виду такого звільнення. При цьому для звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки зазначена передумова супроводжується такими обмеженнями, як: 1) вчинення злочину вперше; 2) злочин має бути невеликої або середньої тяжкості; 3) злочин не має належати до корупційних. Розкриваючи зміст зазначених обмежень, автором визначається поняття «злочин, який вчинено вперше». Ним пропонується вважати діяння, яке особа фактично вчинила вперше, або ж за раніше вчинений злочин усунуті юридичні наслідки притягнення до кримінальної відповідальності. Приділена увага питанню звільнення кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки у разі вчинення нею певної множинності злочинів. Відстоюється позиція, що можливість звільнення особи від кримінальної відповідальності при повторності, реальній сукупності та рецидиві злочинів виключається, оскільки не дотримується вимога закону про вчинення злочину вперше. У той же час така можливість залишається при вчиненні ідеальної сукупності злочинів (тобто вчиненні особою одним діянням двох або більше одиничних злочинів, передбачених різними статтями або різними частинами статті КК). Також з’ясовується момент, з якого кримінально-правове відношення необхідно вважати припиненим; розглядається поняття корупційного злочину. Висвітлено особливості передумови звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки відповідно до нової реакції ст. 47 КК внаслідок набрання чинності 1 січня 2020 р. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень»

Ключові слова


інститут кримінального права; звільнення від кримінальної відповідальності; звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки; кримінальна відповідальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Kelina, S. G. (1974). Teoreticheskie voprosyi osvobozhdeniya ot

ugolovnoy otvets-tvennosti. Moskva: Nauka [in Russian].

Stepanov, V. G. (1966). Peredacha na poruki v sovetskom ugolovnom

protsesse. Candidate’s thesis. Leningrad [in Russian].

Galperin, I. M. (1972). Vzaimodeystvie gosudarstvennyih organov v

obschestven-nosti po borbe s prestupnostyu. Moskva: Yurid. lit. [in Russian].

Vittenberg, G. B. (1969). Osvobozhdenie ot ugolovnoy otvetstvennosti

i nakaza-niya s primeneniem mer obschestvennogo vozdeystviya. Extended

abstract of Doctor’s thesis. Kharkov [in Russian].

Shlyapochnikov, A. S. (1966). Nekotoryie aktualnyie problemyi

sovetskogo ugolov-nogo prava i kriminologii: doklad ob opubl. na etu temu

rabotah na soiskanie uchen. stepeni d-ra yurid. nauk. Moskva: Vsesoyuz. in-t

po izucheniyu prichin i razrabot. mer preduprezhdeniya prestupnosti [in

Russian].

Naden, O. V. (2003). Spetsialni vydy zvilnennia osoby vid kryminalnoi

vidpovidalnosti za zlochyny v sferi obihu narkotychnykh zasobiv,

psykhotropnykh rechovyn, ikh analohiv abo prekursoriv. Kharkiv: Pravo [in

Ukrainian].

Hryhorieva, M. Ie. (2007). Zvilnennia osoby vid kryminalnoi

vidpovidalnosti u zviazku z yii diiovym kaiattiam. Candidate’s thesis. Kharkiv

[in Ukrainian].

Baulin, Yu. V. (2013). Vybrani pratsi. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Oliinychenko, V. V. (2018). Zvilnennia vid kryminalnoi vidpovidalnosti

za ukhylennia vid splaty podatkiv, zboriv (oboviazkovykh platezhiv) za ch. 4

ta ch. 5 st. 212 KK Ukrainy. Candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy. 250 000.

(2005). V. T. Busel (Ed.). Kyiv, Irpin: Perun [in Ukrainian].

Baulin, Yu. V. (2004). Zvilnennia vid kryminalnoi vidpovidalnosti. Kyiv:

Atika [in Ukrainian].

Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy. (Vols. 1–3); 42 000 sliv.

V. V. Yaremenko, O. M. Slipushko. Kyiv: Akonit. Vol. 3: P-Ya. (2005) [in

Ukrainian].

Nazymko, Ye. S. (2011). Suspilno nebezpechne diiannia ta instytut

zvilnennia osoby vid kryminalnoi vidpovidalnosti: aktualni pytannia

spivvidnoshennia. Visnyk Luhanskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh

sprav imeni E. O. Didorenka – Bulletin of the Lugansk State University of

Internal Affairs named after E. O. Didorenko, issue 2, 115–123. URL:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2011_2_15 [in Ukrainian].

Shkola, S. M. (2012). Kryminalna vidpovidalnist: zahalna

kharakterystyka ta formy realizatsii. Pravo i suspilstvo – Law and Society,

issue 6, 149–153 [in Ukrainian].

Onishchenko N. M., Shevchenko A. Ye., Skrypniuk O. V. et al. (2013).

Iurydychna vidpovidalnist: problemy vykliuchennia ta zvilnennia. Yu. V. Baulin

(Ed.). Donetsk: Kalmius [in Ukrainian].

Kuts, V. M. (2013). Zvilnennia vid kryminalnoï vidpovidalnosti chy

vidmova vid jiji zastosuvannia? Malyi i serednii biznes (pravo, derzhava,

ekonomika) – Small and medium business (law, state, economy), issue 4 (55),

–115 [in Ukrainian].

Zhytnyi, O. O. (2002). Umovy zvilnennia vid kryminalnoi

vidpovidalnosti u zviazku iz diiovym kaiattiam. Visnyk Kharkivskoho

natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav – Bulletin of Kharkiv National

University of Internal Affairs, issue 18, 195–199. URL: http://nbuv.gov.ua/

UJRN/VKhnuvs_2002_18_48 [in Ukrainian].

Skibitskiy, V. V. (1987). Osvobozhdenie ot ugolovnoy otvetstvennosti

i otbyivaniya nakazaniya. Kiev: Naukova dumka [in Russian].

Zhytnyi, O. O. (2003). Zvilnennia osoby vid kryminalnoi vidpovidalnosti

u zviazku z yii diiovym kaiattiam. Candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Rebane, I. A. (1987). Problemyi sovershenstvovaniya ugolovnogo

zakonodatelstva. Pravovedenie – Jurisprudence, 5, 50–55 [in Russian].

Kurs sovetskogo ugolovnogo prava; otv. red. N. A. Belyaev,

M. D. Shargo-rodskiy. Chast obschaya. T. 1. Leningrad: Izd-vo Leningr. un-ta,

[in Russian].

Bagriy-Shahmatov, L. V. (1998). Sotsialno-pravovyie problemy

ugolovnoy otvetstvennosti i form ee realizatsii: kurs lektsiy. Odessa: Bahva [in

Russian].

Soloviy, Ya. I. (2004). Mezhi kryminalnoï vidpovidalnosti. Extended

abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Fris, P. L. (2005). Kryminalno-pravova polityka Ukrainy: Doctor’s

thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Korobov, V. P. (1989). Predely ugolovnoy otvetstvennosti. Osnovaniya

i poryadok realizatsii ugolovnoy otvetstvennosti: coll. of scientific articles.

Kuybyishev: Izd-vo Kuybyishevskogo un-ta, S. 20–28 [in Russian].

Muratova, S. O. (2015). Sudymist v systemi instytutiv Zahalnoi chastyny

kryminalnoho prava Ukrainy. Candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia. (Vols. 1–20). Vol. 17:

Kryminalne pravo. (2017). V. Ya. Tatsii (Ed.). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Uzahalnennia sudovoi praktyky z pytan kvalifikatsii povtornosti ta

sukupnosti zlochyniv (statti 32, 33, 35 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy) vid 01

serpnia 2008 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0007700–08.

Pro praktyku zastosuvannia sudamy kryminalnoho zakonodavstva pro

povtornist, sukupnist i retsydyv zlochyniv ta yikh pravovi naslidky: postanova

Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 04 chervnia 2010 r. URL: https://

ips.ligazakon.net/document/view/VSS00006? an=50&ed=2010_06_04.

Ukhvala Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrainy z rozghliadu

tsyvilnykh i kryminalnykh sprav vid 18 kvitnia 2017 r., sudova sprava

№ 265/7513/15‑k. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/66186063.

Iurchyshyn, V. M. (2004). Problemy derzhavnoho ta pryvatnoho

obvynuvachennia v sudakh Ukrainy. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Koberniuk, V. M. (2014). Zakryttia kryminalnoho provadzhennia zvi

zvilnenniam osoby vid kryminalnoi vidpovidalnosti. Candidate’s thesis. Kharkiv

[in Ukrainian].

Tiutiuhin, V. I., Kosinova, K. S. (2015). Poniattia ta oznaky koruptsijnykh

zlochyniv. Visnyk Asotsiatsii kryminalnoho prava Ukrainy. Bulletin of the

Association of Criminal Law of Ukraine, issue 1 (4), 388–396 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Келина С. Г. Теоретические вопросы освобождения от уголовной
ответственности. Москва: Наука, 1974. 231 с.
2. Степанов В. Г. Передача на поруки в советском уголовном процессе:
дис. … канд. юрид. наук. Ленинград, 1966. 293 с.
3. Гальперин И. М. Взаимодействие государственных органов в обще-
ственности по борьбе с преступностью. Москва: Юрид. лит., 1972. 184 с.
4. Виттенберг Г. Б. Освобождение от уголовной ответственности и на-
казания с применением мер общественного воздействия: автореф. дис. …
д-ра юрид. наук. Харьков, 1969. 38 с.
5. Шляпочников А. С. Некоторые актуальные проблемы советского
уголовного права и криминологии: доклад об опубл. на эту тему работах
на соискание учен. степени д-ра юрид. наук. Москва: Всесоюз. ин-т по изу-
чению причин и разработ. мер предупреждения преступности, 1966. 74 с.
6. Наден О. В. Спеціальні види звільнення особи від кримінальної
відповідальності за злочини в сфері обігу наркотичних засобів, психотроп-
них речовин, їх аналогів або прекурсорів. Харків: Право, 2003. 224 с.
7. Григор’єва М. Є. Звільнення особи від кримінальної відповідаль-
ності у зв’язку з її дійовим каяттям: дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2007.
204 с.
8. Баулін Ю. В. Вибрані праці. Харків: Право, 2013. 928 с.
9. Олійниченко В. В. Звільнення від кримінальної відповідальності
за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) за ч. 4 та
ч. 5 ст. 212 КК України: дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2018. 257 с.
10. Великий тлумачний словник сучасної української мови. 250 000 /
автор проекту та голов. ред. В. Т. Бусел. Київ, Ірпінь: Перун, 2005. 1728 с.
11. Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності. Київ:
Атіка, 2004. 296 с.
12. Новий тлумачний словник української мови: у 3‑х томах. 42 000
слів / уклад.: В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. 2‑ге вид., виправл. Київ:
Аконіт. Т. 3: П-Я. 2005. 864 с.
13. Назимко Є. С. Суспільно небезпечне діяння та інститут звільнення
особи від кримінальної відповідальності: актуальні питання співвідно-
шення. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ
імені Е. О. Дідоренка. 2011. Вип. 2. С. 115–123. URL: http://nbuv.gov.ua/
UJRN/Vlduvs_2011_2_15 (дата звернення: 11.03.2019).
14. Школа С. М. Кримінальна відповідальність: загальна характерис-
тика та форми реалізації. Право і суспільство. 2012. № 6. с. 149–153.
15. Юридична відповідальність: проблеми виключення та звільнення
/ Н. М. Оніщенко, А. Є. Шевченко, О. В. Скрипнюк та ін.; відп. ред. Ю. В. Ба-
улін. Донецьк: Кальміус, 2013. 424 с.
16. Куц В. М. Звільнення від кримінальної відповідальності чи від-
мова від її застосування? Малий і середній бізнес (право, держава, еконо-
міка). 2013. № 4 (55). С. 111–115.
17. Житний О. О. Умови звільнення від кримінальної відповідальнос-
ті у зв’язку із дійовим каяттям. Вісник Харківського національного
університету внутрішніх справ. 2002. Вип. 18. С. 195–199. URL:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2002_18_48 (дата звернення: 11.03.2019).
18. Скибицкий В. В. Освобождение от уголовной ответственности
и отбывания наказания. Київ: Наукова думка, 1987. 181 с.
19. Житний О. О. Звільнення особи від кримінальної відповідальності
у зв’язку з її дійовим каяттям: дис. … канд. юрид. наук. Харків. 2003, 214 с.
20. Ребане И. А. Проблемы совершенствования уголовного законода-
тельства. Правоведение. 1987. № 5. С. 50–55.
21. Курс советского уголовного права; отв. ред. Н. А. Беляев, М. Д. Шар-
городский. Часть общая. Т. 1. Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1968. 648 с.
22. Багрий-Шахматов Л. В. Социально-правовые проблемы уголовной
ответственности и форм ее реализации: курс лекций. Одесса: Бахва, 1998.
192 с.
23. Соловій Я. І. Межі кримінальної відповідальності: автореф. дис. …
канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2004. 17 с.
24. Фріс П. Л. Кримінально-правова політика України: дис. … д-ра
юрид. наук. Київ, 2005. 439 с.
25. Коробов В. П. Пределы уголовной ответственности. Основания
и порядок реализации уголовной ответственности: межвуз. сб. науч.
статей. Куйбышев: Изд-во Куйбышевского ун-та, 1989. С. 20–28.
26. Муратова С. О. Судимість в системі інститутів Загальної частини
кримінального права України: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків,
2015. 20 с.
27. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. / Нац. акад. прав.
наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т
ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій та ін. Т. 17: Кримінальне право
/ гол. редкол. В. Я. Тацій. Харків: Право, 2017. 1064 с.
28. Узагальнення судової практики з питань кваліфікації повторності
та сукупності злочинів (статті 32, 33, 35 Кримінального кодексу України)
від 1 серпня 2008 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0007700–08
(дата звернення: 11.03.2019).
29. Про практику застосування судами кримінального законодавства
про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки:
постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 р. URL:
https://ips.ligazakon.net/document/view/VSS00006? an=50&ed=2010_06_04
(дата звернення: 11.03.2019).
30. Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних
і кримінальних справ від 18 квітня 2017 р., судова справа № 265/7513/15‑к.
URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/66186063 (дата звернення:
11.03.2019).
31. Юрчишин В. М. Проблеми державного та приватного обвинува-
чення в судах України: дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2004. 194 с.
32. Кобернюк В. М. Закриття кримінального провадження звільненням
особи від кримінальної відповідальності: дис. … канд. юрид. наук. Харків,
2014. 194 с.
33. Тютюгін В. І., Косінова К. С. Поняття та ознаки корупційних злочинів.
Вісник Асоціації кримінального права України, 2015. № 1 (4). С. 388–396.

Copyright (c) 2019 С О Муха

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)