До питання якості кримінального процесуального законодавства, що регулює порядок апеляційного оскарження ухвал слідчого судді

О Г Шило, О В Верхогляд-Герасименко, О І Марочкін

Анотація


Стаття присвячена дослідженню нормативного змісту засади судочинства, передбаченої п. 8 ч. 2 ст. 129 Конституції України – «забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення» в аспекті її реалізації при отриманні судового захисту прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження під час досудового розслідування. А саме, розглядається питання щодо можливості апеляційного оскарження ухвали слідчого судді, що постановляється за результатами розгляду скарги на бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви про вчинення кримінального правопорушення. Наводяться правові позиції Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України стосовно судового захисту прав, свобод і законних інтересів осіб. Викладаються основні тенденції вітчизняної судової практики розгляду скарг на бездіяльність органів досудового розслідування, а також апеляційного та касаційного оскарження ухвал слідчого судді за результатами їх розгляду. Аналізується проблема достатності засобів судового контролю за дотриманням прав і свобод людини при допущенні бездіяльності слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви і повідомлення про кримінальне правопорушення. З огляду на заявлену проблематику досліджується якість кримінального процесуального законодавства, що регулює порядок апеляційного оскарження ухвал слідчого судді. Зроблено висновок про те, що законодавче обмеження можливості апеляційного оскарження зазначеної ухвали слідчого судді не відповідає Конституції України та європейським стандартам судочинства. На підставі проведеного дослідження доводиться, що кримінальним процесуальним законом має бути передбачено можливість апеляційного оскарження ухвали слідчого судді про відмову у задоволенні скарги на бездіяльність слідчого, прокурора, що полягає у невнесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення, і, відповідно, апеляційного перегляду такої ухвали, оскільки вона перешкоджає доступу особи до правосуддя, чим, власне, обумовлюється її виняткове значення в аспекті захисту прав і свобод людини.

Ключові слова


оскарження бездіяльності слідчого; прокурора під час досудового розслідування; судовий контроль; забезпечення права на оскарження бездіяльності слідчого; прокурора; невнесення відомостей до ЄРДР

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (shchodo pravosuddia):

Zakon Ukrainy vid 02.06.2016 r. № 1401‑VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/

laws/show/1401–19.

Poiasniuvalna zapyska vid 26.01.2016 r. do proektu Zakonu Ukrainy «Pro

vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (shchodo pravosuddia)» vid 02.06.2016

r. № 1401‑VIII. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?

pf3511=57209.

Sprava «Bruala Homes de la Torre proty Ispanii» (zaiava № 155/1996/774/975):

rishennia Yevrop. Sudu z prav liudyny vid 19 hrudnia 1997 r. URL: https://

hudoc.echr.coe.int/rus# {«fulltext»: [“«CASE%20OF%20BRUALLA%20

GÓMEZ%20DE%20LA%20TORRE%20v.%20SPAIN””],»documentcollection

id2»: [«GRANDCHAMBER»,»CHAMBER»],»itemid»: [«001–58127»]}.

Sprava «Melnyk proty Ukrainy» (zaiava 72286/01): rishennia Yevrop.

Sudu z prav liudyny vid 28 bereznia 2006 r. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2006.

№ 41, Stor. 278, St. 2789.

Sprava «Eiri proty Irlandii» (zaiava № 6289/73): rishennia Yevrop. Sudu

z prav liudyny vid 9 zhovtnia 1979 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/980_332.

Sprava «Delkur proty Belhii» (zaiava № 2689/65): rishennia Yevrop.

Sudu z prav liudyny vid 17 sichnia 1970 r. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#

{«fulltext»: [«Delcourt%20v.%20Belgium»],»documentcollectionid2»: [«GR

ANDCHAMBER»,»CHAMBER»],»itemid»: [«001–57467»]}.

Sprava «Khofman proty Nimechchyny» (zaiava 34045/96): rishennia

Yevrop. Sudu z prav liudyny vid 11 zhovtnia 2001. URL: https://

hudoc.echr.coe.int/rus# {«fulltext»: [“«CASE%20OF%20HOFFMANN%20

v.%20GERMANY””],»documentcollectionid2»: [«GRANDCHAMBER»,»C

HAMBER»],»itemid»: [«001–59719»]}.

Sprava «Ekbatani proty Shvetsii» (zaiava № 10563/83): rishennia Yevrop.

Sudu z prav liudyny vid 20 chervnia 1983 r. URL: https://hudoc.echr.coe.int/

rus# {«fulltext»: [«Ekbatani»],»documentcollectionid2»: [«GRANDCHAMB

ER»,»CHAMBER»],»itemid»: [«001–57477»]}.

Uzahalnennia pro praktyku rozghliadu skarh na rishennia, dii chy

bezdiialnist orhaniv dosudovoho rozsliduvannia chy prokurora pid chas

dosudovoho rozsliduvannia: lyst Vyshchoho spetsializovanoho sudu z rozghliadu

tsyvilnykh i kryminalnykh sprav vid 12.01.2017. URL: http://search.

ligazakon.ua/l_doc2. nsf/link1/VRR00212. html.

Ukhvala Apeliatsiinoho sudu Mykolaivskoi oblasti vid 4 veresnia

r., sprava № 467/731/18. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. URL:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/76219355.

Ukhvala Apeliatsiinoho sudu Vinnytskoi oblasti vid 15 chervnia 2017 r.,

sprava № 140/1011/17. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. URL:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67162551.

Ukhvala Verkhovnoho Sudu vid 12 chervnia 2018 r., sprava

№ 761/16817/18. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. URL:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/74660046. Ukhvala Verkhovnoho Sudu vid

chervnia 2018 r., sprava № 711/1923/18. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh

rishen. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74630404.

Sprava «Ashynhdein proty Spoluchenoho Korolivstva» (zaiava vid

/78): rishennia Yevrop. Sudu z prav liudyny vid 28 travnia 1985 r. URL:

https://hudoc.echr.coe.int/eng# {«itemid»: [«001–113041»]}.

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinim

podanniam Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny

shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen ch. 2

st. 171–2 Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy: vid 8 kvitnia 2015

r. № 3‑rp/2015. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710–15.

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinymy

podanniamy Prezydenta Ukrainy ta 48 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo

vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) okremykh polozhen

zakoniv Ukrainy «Pro vybory Prezydenta Ukrainy», «Pro Derzhavnyi reiestr

vybortsiv», «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy

shchodo vyboriv Prezydenta Ukrainy» ta Kodeksu administratyvnoho

sudochynstva Ukrainy (sprava pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh

aktiv Ukrainy shchodo vyboriv Prezydenta Ukrainy): vid 19 zhovtnia 2009 roku

№ 26‑rp/2009. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v026p710–09.

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym

zvernenniam hromadianyna Zaichenka Volodymyra Heorhiiovycha shchodo

ofitsiinoho tlumachennia polozhennia punktu 18 chastyny pershoi statti 293

Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy u vzaiemozviazku zi statteiu 129

Konstytutsii Ukrainy (pro apeliatsiine oskarzhennia ukhval sudu): vid 27 sichnia

roku N 3‑rp/2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/

v003p710–10.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон
України від 2 червня 2016 р. № 1401‑VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/1401–19 (дата звернення: 01.03.2019).
2. Пояснювальна записка від 26 січня 2016 р. до проекту Закону Укра-
їни «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від
02.06.2016 р. № 1401‑VIII. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1? pf3511=57209 (дата звернення: 01.03.2019).
3. Справа «Бруала Гомес де ла Торре проти Іспанії» (заява
№ 155/1996/774/975) = [Case of Brualla Gomez de la Torre v. Spain]: рішен-
ня Європ. Суду з прав людини від 19 грудня 1997 р. HUDOC: database /
European Court of Human Rights. URL: https://hudoc.echr.coe.int/rus#
{«fulltext»: [«\«CASE%20OF%20BRUALLA%20GÓMEZ%20DE%20
LA%20TORRE%20v.%20SPAIN\»»],»documentcollectionid2»: [«GRANDC
HAMBER»,»CHAMBER»],»itemid»: [«001–58127»]} (дата звернення:
01.03.2019).
4. Справа «Мельник проти України» (заява 72286/01) = [Case of Melnyk
v. Ukraine]: рішення Європ. Суду з прав людини від 28 березня 2006 р.
Офіційний вісник України. 2006. № 41, ст. 2789.
5. Справа «Ейрі проти Ірландії» (заява № 6289/73) = [Case of Airey v.
Ireland]: рішення Європ. Суду з прав людини від 9 жовтня 1979 р. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_332 (дата звернення: 01.03.2019).
6. Справа «Делкур проти Бельгії» (заява № 2689/65) = [Case of Delcourt
v. Belgium]: рішення Європ. Суду з прав людини від 17 січня 1970 р.
HUDOC: database / European Court of Human Rights. URL: https://
hudoc.echr.coe.int/eng# {«fulltext»: [«Delcourt%20v.%20Belgium»],»docum
entcollectionid2»: [«GRANDCHAMBER»,»CHAMBER»],»itemid»: [«001–
57467»]} (дата звернення: 01.03.2019).
7. Справа «Хофман проти Німеччини» (заява 34045/96) = [Case of
Hoffmann v. Germany]: рішення Європ. Суду з прав людини від 11 жовтня
2001. HUDOC: database / European Court of Human Rights. URL: https://
hudoc.echr.coe.int/rus# {«fulltext»: [«\«CASE%20OF%20HOFFMANN%20
v.%20GERMANY\»»],»documentcollectionid2»: [«GRANDCHAMBER»,
«CHAMBER»],»itemid»: [«001–59719»]} (дата звернення: 01.03.2019).
8. Справа «Екбатані проти Швеції» (заява № 10563/83) = [Case of
Ekbatani v. Sweden]: рішення Європ. Суду з прав людини від 20 червня
1983 р. HUDO: database / European Court of Human Rights. URL: https://
hudoc.echr.coe.int/rus# {«fulltext»: [«Ekbatani»],»documentcollectionid2»: [«
GRANDCHAMBER»,»CHAMBER»],»itemid»: [«001–57477»]} (дата звер-
нення: 01.03.2019).
9. Узагальнення про практику розгляду скарг на рішення, дії чи безді-
яльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудо-
вого розслідування: лист Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивіль-
них і кримінальних справ від 12.01.2017. URL: http://search.ligazakon.
ua/l_doc2. nsf/link1/VRR00212. html (дата звернення: 01.03.2019).
10. Ухвала Апеляційного суду Миколаївської області від 4 вересня
2018 р., справа № 467/731/18. Єдиний державний реєстр судових рішень.
URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/76219355 (дата звернення:
01.03.2019).
11. Ухвала Апеляційного суду Вінницької області від 15 червня 2017 р.,
справа № 140/1011/17. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL:
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67162551 (дата звернення: 01.03.2019).
12. Ухвала Верховного Суду від 12 червня 2018 р., справа
№ 761/16817/18. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://
reyestr.court.gov.ua/Review/74660046 (дата звернення: 01.03.2019); ухвала
Верховного Суду від 11 червня 2018 р., справа № 711/1923/18. Єдиний
державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/
Review/74630404 (дата звернення: 01.03.2019).
13. Справа «Ашингдейн проти Сполученого Королівства» (заява від
8225/78) = [Case of Ashingdane v. The United Kingdom]: рішення Європ.
Суду з прав людини від 28 травня 1985 р. HUDOC: database / European
Court of Human Rights. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng# {«itemid»:
[«001–113041»]} (дата звернення: 01.03.2019).
14. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційнім
поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо
відповідності Конституції України (конституційності) положень ч. 2
ст. 171–2 Кодексу адміністративного судочинства України: від 8 квітня
2015 р. № 3‑рп/2015. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710–15
(дата звернення: 01.03.2019).
15. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституцій-
ними поданнями Президента України та 48 народних депутатів України
щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих по-
ложень законів України «Про вибори Президента України», «Про Держав-
ний реєстр виборців», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо виборів Президента України» та Кодексу адміністративного
судочинства України (справа про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо виборів Президента України): від 19 жовтня 2009 року
№ 26‑рп/2009. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v026p710–09 (дата
звернення: 01.03.2019).
16. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним
зверненням громадянина Заїченка Володимира Георгійовича щодо офіцій-
ного тлумачення положення пункту 18 частини першої статті 293 Цивіль-
ного процесуального кодексу України у взаємозв’язку зі статтею 129
Конституції України (про апеляційне оскарження ухвал суду): від 27 січня
2010 року N 3‑рп/2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
v003p710–10 (дата звернення: 01.03.2019).

Copyright (c) 2019 О Г Шило, О В Верхогляд-Герасименко, О І Марочкін

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)