Міжнародна практика протидії корупції у приватній сфері

Ангеліна Євгенівна Симкіна

Анотація


Метою статті є вивчення практичних і актуальних у наш час аспектів
протидії корупції у приватній сфері економіки зарубіжних країн. У статті до-
сліджена та проаналізована міжнародна практика протидії корупції у приватній
сфері, яка є актуальною та складною кримінологічною проблемою, що перешко-
джає стабільності та зростанню економіки, знижує її конкурентоспроможність,
ускладнює інвестування, веде до необґрунтованого підвищення витрат для ком-
паній і в кінцевому підсумку спричиняє серйозні правові та репутаційні ризики та
формує підстави для криміналізації приватного бізнесу.
Наведено аргументи на користь необхідності вдосконалення даного напря-
му боротьби із злочинністю у підприємницькій сфері, описано причини, які фор-
мують підстави для того, щоб корупція ввійшла у сферу приватного бізнесу,
стала окремою ознакою кримінальної взаємодії бізнесу та представників держав-
ної влади.
Зазначено, що не завжди проблеми корупції можливо вирішувати, спираю-
чись на класичні інструменти кримінально-правового впливу. Вирішити ці проб-
леми можливо, впроваджуючи в національну практику протидії корупції інстру-
менти корпоративної відповідальності.
На основі проведеного дослідження зроблено висновок про необхідність
використання неюридичних інструментів (антикорупційних програм навчання
персоналу, створення підприємницьких об’єднань), які здатні сформувати на-
лежний рівень правової свідомості у підприємницькому середовищі, що є в наш
час головною умовою протидії корупції у сфері приватної економіки.


Ключові слова


корупція; приватна сфера; протидія; корпоративна відповідальність; неюридичні інструменти

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Baranov, S. O. (2016). Aktualni problemy protydii ta zapobihannia

koruptsii v orhanakh Derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy. Naukovyi visnyk

Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Yurysprudentsiia –

International Humanitarian University Herald, issue 20, 30-33 [in Ukrainian].

Demianchuk, Yu. V. (2014). Aktualni problemy protydii koruptsii.

Aktualni problemy derzhavy i prava – Current Problems of State and Law, issue

, 347-353 [in Ukrainian].

Zubkova, L. A. (2017). Suchasnyi stan i problemy zapobihannia koruptsii

v Ukraini. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav – Scientific

Works of the National Academy of Internal Affairs, 3 (104), 34-44 [in Ukrainian].

Instrument jelektronnogo obuchenija dlja chastnogo sektora «Bor’ba

s korrupciej». Upravlenie OON po narkotikam i prestupnosti i Global’nyj

dogovor Organizacii Ob#edinennyh Nacij. URL: http://thefightagainstcorruption.

org [in Russian].

Kukina, Z. O. (2015). Porivnialno-pravova kharakterystyka kryminalnoi

korporatyvnoi vidpovidalnisti v krainakh Yevropeiskoho soiuzu. Chasopys

Kyivskoho universytetu prava – Chronicles of KUL, 3, 292–296 [in Ukrainian].

Maslii, I. V. (2013). Koruptsiina zlochynnist ta yii kryminolohichna

kharakterystyka. Aktualni problemy derzhavy i prava – Current Problems of

State and Law, issue 70, 356–364 [in Ukrainian].

Pobuta, M. V. (2016). Osoblyvosti stanovlennia ta protydii koruptsiinii

diialnosti u sferi ekonomiky Ukrainy. Biznes Inform – Business Inform, 9,

–46. [in Ukrainian].

Raietska, L. V. (2011). Poperedzhennia zlochynnosti u sferi ekonomiky

yak zasib zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky derzhavy. Borotba

z orhanizovanoiu zlochynnistiu i koruptsiieiu (teoriia i praktyka) – issue 25–26,

–281. [in Ukrainian].

Rouz-Akkerman, S. (2003) Korrupcija i gosudarstvo. Prichiny, sledstvie,

reformy. Moskow: Logos. [in Russian].

Khakhanovskyi, V. H. (2013). Problemy borotby z orhanizovanoiu

kiberzlochynnistiu v ekonomichnii sferi. Borotba z orhanizovanoiu zlochynnistiu

i koruptsiieiu (teoriia i praktyka) – The fight against organized crime and

corruption (theory and practice), 2, 79–83. [in Ukrainian].

Shvedova, H. L. (2014). Suchasni kontseptsii protydii koruptsii:

kryminolohichna kharakterystyka. Aktualni problemy vdoskonalennia chynnoho

zakonodavstva Ukrainy – Actual problems of improving the current legislation

of Ukraine, issue 34, 295–302. [in Ukrainian].

Mihály Fazekas, István János Tóth, Lawrence Peter King. Аnatomy of

grand corruption: A composite corruption risk index based on objective data.

URL: http://www.crcb.eu/wp-content/uploads/2013/12/Fazekas-Toth-King_

Composite-indicator_v2_2013.pdf.

Lucía Ixtacuy, Julián Prieto, Mónica Wills Anti-corruption revolutions:

when civil society steps in. European Research Centre for Anti-Corruption and

State-Building. URL: https://www.againstcorruption.eu/wp-content/

uploads/2014/12/ERCAS_-WP44.pdf.

G. Vermeulen. European Union’s measures to combat fraud and

corruption in order to break the link between European Union’s funding and

organized crime. URL: https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/787/292/RUG01-

_ 2012_0001_AC.pdf.

Individual and Institutional Corruption in European and US Healthcare:

Overview and Link of Various Corruption Typologies / M. Sommersguter-

Reichmann, C. Wild, A. Stepan, G. Reichmann, A. Fried. URL: https://www.

ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5940713.

Tanja A. Börzel, A. Stahn. The European Union and the fight against

corruption in its near abroad: can it make a difference? URL: https://www.

researchgate.net/publication/248955426_The_European_Union_and_the_fight_

against_corruption_in_its_near_abroad_Can_it_make_a_difference.

The Global Competitiveness Report 2013–2014. URL: http://www3.

weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf.

Transparency International Corruption Perceptions Index. URL: https://

www.transparency.org/research/cpi/.

Tkachuk V. People First: The latest in the watch on Ukrainian democracy.

URL: https://www.kyivpost.com/article/opinion/op-ed/people-first-the-latestin-

the-watch-on-ukrainian-democracy-5-312797.html.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Баранов С. О. Актуальні проблеми протидії та запобігання корупції
в органах Державної фіскальної служби України. Науковий вісник Між-
народного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2016.
Вип. 20. С. 30–33.
2. Дем’янчук Ю. В. Актуальні проблеми протидії корупції. Актуальні
проблеми держави і права. 2014. Вип. 74. С. 347–353.
3. Зубкова Л. А. Сучасний стан і проблеми запобігання корупції в Укра-
їні. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2017. № 3
(104). С. 34–44.
4. Инструмент электронного обучения для частного сектора «Борьба
с коррупцией». Управление ООН по наркотикам и преступности
и Глобальный договор Организации Объединенных Наций. URL: http://
thefightagainstcorruption.org (дата звернення: 15.10.2018).
5. Кукіна З. О. Порівняльно-правова характеристика кримінальної
корпоративної відповідальністі в країнах Європейського союзу. Часопис
Київського університету права. 2015. № 3. С. 292–296.
6. Маслій І. В. Корупційна злочинність та її кримінологічна харак-
теристика. Актуальні проблеми держави і права. 2013. Вип. 70.
С. 356–364.
7. Побута М. В. Особливості становлення та протидії корупційній ді-
яльності у сфері економіки України. Бізнес Інформ. 2016. № 9. С. 40–46.
8. Раєцька Л. В. Попередження злочинності у сфері економіки як засіб
забезпечення економічної безпеки держави. Боротьба з організованою
злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2011. Вип. 25–26. С. 274–281.
9. Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство. Причины, следствие,
реформы / пер. с англ. О. А. Алякринского. Москва: Логос, 2003. 356 с.
10. Хахановський В. Г. Проблеми боротьби з організованою кіберзло-
чинністю в економічній сфері. Боротьба з організованою злочинністю
і корупцією (теорія і практика). 2013. № 2. С. 79–83.
11. Шведова Г. Л. Сучасні концепції протидії корупції: кримінологічна
характеристика. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства
України. 2014. Вип. 34. С. 295–302.
12. Mihály Fazekas, István János Tóth, Lawrence Peter King. Аnatomy of
grand corruption: A composite corruption risk index based on objective data.
URL: http://www.crcb.eu/wp-content/uploads/2013/12/Fazekas-Toth-King_
Composite-indicator_v2_2013.pdf (дата звернення: 15.10.2018).
13. Lucía Ixtacuy, Julián Prieto, Mónica Wills Anti-corruption revolutions:
when civil society steps in. European Research Centre for Anti-Corruption and
State-Building. URL: https://www.againstcorruption.eu/wp-content/
uploads/2014/12/ERCAS_-WP44.pdf (дата звернення: 15.10.2018).
14. Vermeulen G. European Union’s measures to combat fraud and
corruption in order to break the link between European Union’s funding and
organized crime. URL: https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/787/292/RUG01-
001787292_ 2012_0001_AC.pdf.
15. Individual and Institutional Corruption in European and US Healthcare:
Overview and Link of Various Corruption Typologies / M. Sommersguter-
Reichmann, C. Wild, A. Stepan, G. Reichmann, A. Fried. URL: https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5940713 (дата звернення: 15.10.2018).
16. Tanja A. Börzel, A. Stahn. The European Union and the fight against
corruption in its near abroad: can it make a difference? URL: https://www.
researchgate.net/publication/248955426_The_European_Union_and_the_fight_
against_corruption_in_its_near_abroad_Can_it_make_a_difference (дата звер-
нення: 15.10.2018).
17. The Global Competitiveness Report 2013–2014. URL: http://www3.
weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf (дата
звернення: 15.10.2018).
18. Transparency International Corruption Perceptions Index. URL: https://
www.transparency.org/research/cpi (дата звернення: 15.10.2018).
19. Tkachuk V. People First: The latest in the watch on Ukrainian democracy.
URL: https://www.kyivpost.com/article/opinion/op-ed/people-first-the-latestin-
the-watch-on-ukrainian-democracy-5-312797.html (дата звернення:
15.10.2018).

Copyright (c) 2018 Ангеліна Євгенівна Симкіна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)