Громадський контроль за діяльністю спеціалізованих суб’єктів запобігання корупції

А В Білецький

Анотація


У статті розглядається поняття громадського контролю у сфері
запобігання корупції, надається перелік основних його елементів. Автор перелічує
типові форми громадського контролю та здійснює їх подальший аналіз. Запропо-
новано подальші шляхи вдосконалення заходів громадського контролю.


Ключові слова


громадський контроль; запобігання корупції; громадськість; форми контролю

Повний текст:

PDF

Посилання


Korniievskyi O. (2015) Hromadskyi kontrol yak diievyi instrument

vplyvu na vladu [Social control as an effective tool to influence government].

Viche – Viche, 9,38–40. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/

viche_2015_9_22 [in Ukrainian].

Pro demokratychnyi tsyvilnyi kontrol nad Voiennoiu orhanizatsiieiu

i pravookhoronnymy orhanamy derzhavy [On democratic civilian control over

the military and law enforcement agencies]. Zakon vid 19.06.2003 № 975‑IV

(2003). Vidom. Verkhov. Rady Ukrainy, 46, art.366 [in Ukrainian].

Harashchuk, V. M.(2002) Kontrol ta nahliad u derzhavnomu upravlinni

[Control and supervision in public administration]. Kharkiv: Folio [in Ukrainian].

Kosinov S. A. (2015). Kontrol u demokratychnii derzhavi [Control in

a democratic state]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Holovkin B. M. (2013). Udoskonalennia diialnosti pravookhoronnykh,

kontroliuiuchykh ta inshykh orhaniv shchodo protydii zlochynnosti u palyvnoenerhetychnii

sferi Ukrainy [Improving law enforcement, regulatory and other

agencies to combat crime in the energy sector Ukraine]. Publichne pravo –

Public law, 1, 152–159.

Polozhennia pro Konsultatyvnu radu pry Heneralnii prokuraturi

Ukrainy [Regulations on the Advisory Board of the General Prosecutor of

Ukraine]. Retrieved from: http://www.gp.gov.ua/ua/krg.html?_

m=publications&_t=rec&id=146634 [in Ukrainian].

Pro zapobihannia koruptsii [On Prevention Corruption]: Zakon vid

10.2014 № 1700‑VII. (2014). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 49. art.

[in Ukrainian].

Pro Natsionalnu politsiiu [On the National Police]: Zakon vid

07.2015 № 580‑VIII (2015). Vidom. Verkhov. Rady Ukrainy, 40–41, art.379

[in Ukrainian].

Kuprii V., Palyvoda L. (2011). Hromadska ekspertyza ta hromadskyi

monitorynh diialnosti orhaniv vlady [The public examination and public

monitoring of government activities]. Kyiv: Macros [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Корнієвський О. Громадський контроль як дієвий інструмент
впливу на владу. Віче. 2015. № 9. С. 38–40. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
viche_2015_9_22 (дата звернення: 11.02.2017).
2. Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організа-
цією і правоохоронними органами держави: Закон України від 19.06.2003
№ 975‑IV. Відом. Верхов. Ради України. 2003. № 46. Ст. 366.
3. Гаращук В. М. Контроль та нагляд у державному управлінні:
монографія. Харків: Фоліо, 2002. 176 с.
4. Косінов С. А. Контроль у демократичній державі: монографія.
Xарків: Право, 2015. 360 с.
5. Головкін Б. М. Удосконалення діяльності правоохоронних, контролюючих
та інших органів щодо протидії злочинності у паливно-енерге-
тичній сфері України. Публ. право. 2013. № 1. С. 152–159.
6. Положення про Консультативну раду при Генеральній прокура-
турі України: наказ Ген. прокурора України від 29.10.2014. URL:
http://www.gp.gov.ua/ua/krg.html?_m=publications&_t=rec&id=146634 (дата
звернення: 13.03.2017).
7. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700‑VII.
Відом. Верхов. Ради України. 2014. № 49. Ст. 2056.
8. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580‑VIII.
Відом. Верхов. Ради України. 2015. № 40–41. Ст. 379.
9. Купрій В., Паливода Л. Громадська експертиза та громадський
моніторинг діяльності органів влади: навч. посіб. Київ: Макрос, 2011.
200 с.

Copyright (c) 2017 А В Білецький

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)