Щодо доцільності правової регламентації кримінального проступку в законодавстві України

Т Є Дунаєва

Анотація


Стаття присвячена актуальним питанням інституту кримінального про-
ступку в кримінальному та кримінальному процесуальному законодавстві України.
Розглядаються доцільність створення такого інституту в Україні; імовірні
негативні та позитивні наслідки; можливі шляхи реформування в зазначеному
напрямі. Проаналізовано шість проектів законів України «Про внесення змін до
Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо запро-
вадження інституту кримінальних проступків» та проект Кодексу публічних
правопорушень. Обґрунтовано доцільність запровадження цього інституту
в сучасних умовах кримінального судочинства. Досліджено дізнання, досудове
слідство та процесуальні особливості здійснення провадження по кримінальних
проступках за КПК України (під час їх розслідування не допускається застосу-
вання запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту, застави або тримання
під вартою). Робиться висновок, що для України є важливим використання кра-
щого міжнародного досвіду у сфері забезпечення якості та ефективності зако-
нодавства. Зокрема, виокремлення інституту кримінальних проступків
у законодавстві, на думку прихильників, може привести до: 1) швидкого дізнання
і передачі до суду; 2) підвищення ефективності діяльності слідчих (розкриття
особливо тяжких злочинів); 3) повернення довіри населення до органів кримінальної
юстиції; 4) ефективного і якісного захисту особи, громадянського суспільства та
держави від кримінальних правопорушень. На думку ж противників, упрова-
дження інституту кримінального проступку в Україні може призвести до:
1) невідповідності Конституції України, де поняття кримінального проступку
відсутнє; 2) погіршення захисту потерпілого та суб’єктів кримінальних
проступків; 3) ускладнення кваліфікації злочинів, кримінальних проступків та
адміністративних правопорушень, збільшення кількості помилок при їх
розслідуванні та розгляді. Один із можливих варіантів вирішення питання
кримінальних проступків противники впровадження інституту кримінального
проступку вбачають у його виключенні з Концепції реформування кримінальної
юстиції в Україні від 15 лютого 2008 р. № 311 і з КПК України та виключенні
судимості за злочини невеликої тяжкості.


Ключові слова


кримінальний проступок; кримінальне правопорушення; кримінальне законодавство; кримінально-процесуальне законодавство; кримінальне провадження

Повний текст:

PDF

Посилання


Borisov, V. І. Problemy zaprovadzhennya u zakonodavstvo Ukrainy

Institutu kriminalnogo prostupku [Problems of introduction in the legislation

of Ukraine of institute of criminal misconduct] // Problemy vprovadzhennya

institutu kriminalnogo prostupku (na osnovi proektu Zakonu «Pro vnesennya

zmin do Kriminalnogo kodeksu Ukrainy schodo vvedennya Institutu kriminalnih

prostupkiv» No. 10136 vid 03.03.2012 r.: VGO «Asotsiatsiya kriminalnogo

prava» ta Institut vivchennya problem zlochinnosti NAPrN Ukrainy.

Vseukrainska Internet-konferentsiya. URL: http://ivpz.org/golovna-konferents

[in Ukrainian].

Kontseptsiia reformuvannia kryminal’noi iustytsii v Ukraini [Conception

of reformation of criminal justice is in Ukraine]: zatv. Ukazom Prezydenta

Ukrainy vid 15 liutoho 2008 roku № 311 «Pro rishennia Rady natsionalnoi

bezpeky i oborony Ukrainy «Pro khid reformuvannia systemy kryminalnoi

yustytsii ta pravookhoronnykh orhaniv» // Ofitsiinyi visnyk Prezydenta

Ukrainy. – 2008. – № 12. – St. 486. [in Ukrainian].

Vysnovok na proekt Zakonu pro vnesennia zmin do deiakykh

zakonodavchykh aktiv Ukrainy schodo zaprovadzhennia kryminal’nykh

prostupkiv [Conclusion on the project of Law on making alteration in some

legislative acts of Ukraine in relation to introduction of criminal misconducts]

Verkhovnyj Sud Ukrainy [Supreme Court of Ukraine]. http://www.scourt.gov.ua.

Retrieved from http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(print)/ 1D52E72

BD7841C2257E82003C4734. [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy schodo

zaprovadzhennia kryminal’nykh prostupkiv [About making alteration in some

legislative acts of Ukraine in relation to introduction of criminal misconducts]:

proekt Zakonu Ukrainy vid 19.05.2015 r. № 2897 Verkhovna Rada Ukrainy

[Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/

zweb2/webproc4_1?pf3511=55214. [in Ukrainian].

Komitet z pytan’ zakonodavchoho zabezpechennia pravookhoronnoi

diial’nosti rekomenduie Verkhovnij Radi pryjniaty za osnovu proekt Zakonu

«Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy schodo

zaprovadzhennia kryminal’nykh prostupkiv» [A committee on questions the

legislative providing of law-enforcement activity recommends Verkhovna Rada

to take for basis the project of Law «On making alteration in some legislative

acts of Ukraine in relation to introduction of criminal misconducts»] [21.03.2016,

:34] Verkhovna Rada Ukrainy [Verkhovna Rada of Ukraine],

http://iportal.rada.gov.ua. Retrieved from http://iportal.rada.gov.ua/news/

Novyny/126857.html. [in Ukrainian].

Kryminal’nyj prostupok – sposib pom’iakshyty vidpovidal’nist’? [Is

criminal misconduct a method to soften responsibility?] Pravova konsul’tatsiia.

Vse pro zakon v intymnykh podrobytsiakh [Legal consultation. All about a law

in intimate details], https://www.pravoconsult.com.ua. Retrieved from https://

www.pravoconsult.com.ua/shho-take-kriminalnij-prostupok-i-z-chim-jogoyidyat-

v-ukrayini/. [in Ukrainian].

Azarov, D. S. (2016) Rozroblennia Kodeksu publichnykh pravoporushen’

Ukrainy: teoretychni ta prykladni zasterezhennia [Development of Code of

public offences of Ukraine: theoretical and applied warnings] Naukovi zapysky

NaUKMA: Yurydychni nauky [Scientific messages of NAUKMA: Legal

sciences]. – Vol. 181, 134–138 [in Ukrainian].

Komentar do rozdilu X Prykintsevi polozhennia Kryminal’noho

protsesual’noho kodeksu Ukrainy [Comment to the section X Final positions

of the Criminal code of procedure of Ukraine] Verkhovnyj Sud Ukrainy

[Supreme Court of Ukraine]. http://www.scourt.gov.ua. Retrieved from

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(print)/ 7597040925BD0C52C22

B7B004D8CE3 [in Ukrainian].

Kryminal’no-protsesual’nyj kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid

04.2012 r. № 4651‑VI [Criminal procedure code of Ukraine: Law of Ukraine

of 13.04.2012 № 4651- VI] (2013) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy

[Information of Verkhovna Rada of Ukraine]. 9–10. [in Ukrainian].

Osnovni perevahy novoho Kryminal’noho protsesual’noho kodeksu

Ukrainy vid 12 kvitnia 2012 r. [Basic advantages of the new Criminal code of

practice of Ukraine from April, 12 in 2012], Ministerstvo iustytsii Ukrainy

[Ministry of justice of Ukraine], http://uprav.ck.minjust.gov.ua. Retrieved from

http://uprav.ck.minjust.gov.ua/htmls/new_kpk.html [in Ukrainian].

Kerevych, O. V. (2012) Zdijsnennia provadzhennia po kryminal’nykh

prostupkakh za novym KPK Ukrainy [Realization of realization is on criminal

misconducts after new CPC of Ukraine], Naukovyj visnyk Dnipropetrovs’koho

derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. – Scientific announcer of the

Dnepropetrovsk state university of internal affairs. – Vol. 4, 525–532. [in

Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Борисов В. І. Проблеми запровадження у законодавство України
інституту кримінального проступку. Проблеми впровадження інституту
кримінального проступку (на основі проекту Закону «Про внесення змін
до Кримінального кодексу України щодо введення інституту кримінальних
проступків» № 10136 від 03.03.2012): Всеукр. інтернет-конф. / ВГО «Асоц.
кримінал. права» та Ін-т вивч. проблем злочинності НАПрН України. URL:
http://ivpz.org/golovna-konferents (дата звернення: 14.03.2017).
2. Концепція реформування кримінальної юстиції в Україні: затв.
Указом Президента України від 15 лют. 2008 р. № 311 «Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України “Про хід реформування системи
кримінальної юстиції та правоохоронних органів”» . Офіц. вісн. Президен-
та України. 2008. № 12. Ст. 486.
3. Висновок на проект Закону про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо запровадження кримінальних проступків. Верховний
Суд України. URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(print)/
1D52E72137BD7841C2257E82003C4734 (дата звернення: 10.03.2017).
4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо за-
провадження кримінальних проступків: проект Закону України від
19.05.2015 № 2897. Верховна Рада України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/
pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55214 (дата звернення: 21.03.2017).
5. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної ді-
яльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект Закону
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запро-
вадження кримінальних проступків». Верховна Рада України. URL:
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126857.html (дата звернення:
21.03.2017).
6. Кримінальний проступок – спосіб пом’якшити відповідальність?
Правова консультація. Все про закон в інтимних подробицях. URL: https://
www.pravoconsult.com.ua/shho-take-kriminalnij-prostupok-i-z-chim-jogoyidyat-
v-ukrayini/ (дата звернення: 23.03.2017).
7. Азаров Д. С. Розроблення Кодексу публічних правопорушень Укра-
їни: теоретичні та прикладні застереження. Наук. зап. НаУКМА: Юрид.
науки. 2016. Т. 181. С. 134–138.
8. Коментар до розділу Х Прикінцеві положення Кримінального про-
цесуального кодексу України. Верховний Суд України. URL:
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(print)/7597040925BD0C52C22
57B7B004D8CE3 (дата звернення: 13.03.2017).
9. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України
№ 4651‑VІ від 13 квіт. 2012 р. Відом. Верхов. Ради України. 2013. № 9–10.
Ст. 88.
10. Основні переваги нового Кримінального процесуального кодексу
України від 12 квіт. 2012 р. Міністерство юстиції України. URL:
http://uprav.ck.minjust.gov.ua/htmls/new_kpk.html (дата звернення:
13.03.2017).
11. Керевич О. В. Здійснення провадження по кримінальних проступ-
ках за новим КПК України. Наук. вісн. Дніпропетров. держ. ун-ту внутр.
справ. 2012. № 4. С. 525–532.

Copyright (c) 2017 Т Є Дунаєва

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)