Принцип поваги до прав і свобод в міжнародних стандар- тах з прав людини та поводження із засудженими

О В Гальцова

Анотація


У статті досліджується принцип поваги до прав і свобод людини
в кримінально-виконавчому законодавстві при виконанні і відбуванні покарань.
Указується, що цей принцип знайшов своє закріплення в міжнародних стандартах
з прав людини та міжнародних стандартах поводження із засудженими.
Наголошується, що необхідно не тільки імплементувати його положення в чинне
кримінально-виконавче законодавство, але й реально їх втілювати та дотриму-
ватися під час відбування покарання.


Ключові слова


принцип; міжнародні стандарти з прав людини; міжнародні стандарти поводження із засудженими; імплементація; повага до прав і свобод людини

Повний текст:

PDF

Посилання


Hel, A. P., Semakov, H. S., & Yakovets, I. S. (2008) Kryminalnovykonavche

pravo Ukrainy: navchalnyi posibnyk [Criminal Executive Law of

Ukraine: training manual]. A. Kh. Stepaniuk (Ed.). Kyiv: Yurinkom Inter [in

Ukrainian].

Deklaracija o zashhite vseh lic ot pytok i drugih zhestokih,

beschelovechnyh ili unizhajushhih dostoinstvo, vidov obrashhenija i nakazanija:

prinjata rezoljuciej 3452 (XXX) General’noj Assamblei OON ot 9 dekabrja

g. [Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to

Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment:

adopted by UN General Assembly resolution 3452 (XXX) of 9 December 1975].

zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/

show/995_084 [in Russian].

Deklaracija Organizacii Ob»edinennyh Nacij o likvidacii vseh form

rasovoj diskriminacii: prinjata rezoljuciej 1904 (XVIII) General’noj Assamblei

OON ot 20 nojabrja 1963 g. [United Nations Declaration on the Elimination of

All Forms of Racial Discrimination: adopted by UN General Assembly

resolution 1904 (XVIII) of 20 November 1963]. Retrieved from

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_338 [in Russian].

Yevropeiski penitentsiarni (viaznychni) pravyla (Rekomendatsiia №

R (2006) 2 Komitetu Ministriv derzhav-uchasnyts): pryiniato 11 sichnia 2006

r. [European Prison Rules (Recommendation № R (2006) 2 of the Committee

of Ministers of the States Parties): adopted by 11 January 2006]. Retrieved from

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_032 [in Ukrainian].

Zahalna deklaratsiia prav liudyny: pryiniata i proholoshena rezoliutsiieiu

A (III) Heneralnoi Asamblei OON vid 10 hrudnia 1948 r. [Universal

Declaration of Human Rights: Adopted and proclaimed by UN General

Assembly resolution 217 A (III) of 10 December 1948]. (2008). Ofitsijnyj visnyk

Ukrainy – Official Gazette of Ukraine, 93 [in Ukrainian].

Zakljuchitel’nyj akt Soveshhanija po bezopasnosti i sotrudnichestvu

v Evrope: (Hel’sinki, 1 avgusta 1975 g.) [Final Act of the Conference on Security

and Cooperation in Europe: (Helsinki, 1 August 1975)]. (2005). Ofitsijnyj visnyk

Ukrainy – Official Gazette of Ukraine, 4 [in Russian].

Kodeks povedenija dolzhnostnyh lic po podderzhaniju pravoporjadka:

prinjat rezoljuciej 34/169 General’noj Assamblei OON ot 17 dekabrja 1979 g.

[Code of Conduct for Law Enforcement Officials: adopted by UN General

Assembly resolution 34/169 of 17 December 1979]. Retrieved from

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_282 [in Russian].

Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod:

pryiniata 4 lystopada 1950 r. [European Convention on Human Rights: adopted

by 4 November 1950]. (1998). Ofitsijnyj visnyk Ukrainy – Official Gazette of

Ukraine, 13 [in Ukrainian].

Konventsiia proty katuvan ta inshykh zhorstokykh, neliudskykh abo

takykh, shcho prynyzhuiut hidnist, vydiv povodzhennia i pokarannia: pryiniata

hrudnia 1984 r. [Convention against torture and other cruel, inhuman or

degrading Degrading Treatment or Punishment: adopted by 10 December 1984].

zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/

show/995_085 [in Ukrainian].

Holina, V. V., & Stepaniuk, A. Kh. (Eds.). (2011). Kryminalnovykonavche

pravo: pidruchnyk [Criminal Executive Law: textbook]. Kharkiv:

Pravo [in Ukrainian].

Kupakin, O. M. (2010). Mekhanizm implementatsii novitnikh

mizhnarodnykh standartiv z prav liudyny v Ukraini [The mechanism of

implementation of new international standards on human rights in Ukraine].

Proceedings from Aktualni problemy okhorony hromadskoho poriadku ta

dosudovoho provadzhennia, materialy konferentsii i kruhlykh stoliv (11 hrudnia

r., 16 liutoho, 11 bereznia ta 28 travnia 2010 r.) – Actual problems of public

order and pre-trial, materials of conferences and round tables (11 December

, 16 February, 11 March and 28 May 2010). (pp. 272–273). Dnipropetrovsk:

Dnepropetrovsk State University of Internal Affairs [in Ukrainian].

Lovochkin, V. A. (2002) Normatyvno-pravovi ta orhanizatsiini zasady

zabezpechennia realizatsii v Ukraini mizhnarodnykh standartiv z prav i svobod

zasudzhenykh do pozbavlennia voli [Normative, legal and organizational

principles of ensuring the realization of international standards on human rights

and freedoms of persons deprived of their liberty in Ukraine]. (Extended abstract

of candidate’s thesis). National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv

[in Ukrainian].

Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski ta politychni prava: pryiniato

rezoliutsiieiu 2200A (XXI) Heneralnoi Asamblei OON vid 16 hrudnia 1966 r.

[International Covenant on Civil and Political Rights: adopted by UN General

Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966]. zakon2.rada.gov.ua.

Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043 [in Ukrainian].

Mizhnarodnyi pakt pro ekonomichni, sotsialni i kulturni prava: pryiniato

rezoliutsiieiu 2200A (XXI) Heneralnoi Asamblei OON vid 16 hrudnia 1966 r.

[International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: adopted by

UN General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966]. zakon2.

rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_042 [in

Ukrainian].

Minimalni standartni pravyla povodzhennia z viazniamy: pryiniati 30

serpnia 1955 r. [Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners:

adopted by 30 August 1955]. zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_212 [in Ukrainian].

Minimal’nye standartnye pravila Organizacii Ob»edinennyh Nacij

v otnoshenii mer, ne svjazannyh s tjuremnym zakljucheniem (Tokijskie pravila):

(prinjaty rezoljuciej 45/110 General’noj Assamblei OON ot 14 dekabrja

g.) [United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures

(the Tokyo Rules): (adopted by UN General Assembly resolution 45/110 of 14

December 1990)]. zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/

laws/show/995_907 [in Russian].

Nimchenko, V. I. (1998). Zakonodavche vyznachennia i realizatsiia

mizhnarodnykh standartiv prav i svobod liudyny i hromadianyna v Ukraini

[Legal definition and implementation of international standards of human rights

and citizen in Ukraine]. Proceedings from Prava liudyny i pravova derzhava

(do 50‑yi richnytsi Zahalnoi deklaratsii prav liudyny), tezy dopovidei ta

povidomlen naukovoi konferentsii, 10–11 hrudnia 1998 r. – Human rights and

the rule of law (the 50th anniversary of the Universal Declaration of Human

Rights), abstracts and reports of scientific conference, 10–11 December 1998.

(pp. 8–11). Kharkiv: Yaroslav the Wise National Law Academy of Ukraine [in

Ukrainian].

Osnovni pryntsypy povodzhennia z viazniamy: pryiniati rezoliutsiieiu

/111 Heneralnoi Asamblei OON vid 14 hrudnia 1990 r. [Basic Principles for

the Treatment of Prisoners: adopted by UN General Assembly resolution 45/111

of 14 December 1990]. zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_230 [in Ukrainian].

Principy medicinskoj jetiki: prinjaty rezoljuciej 37/194 General’noj

Assamblei OON ot 18 dekabrja 1982 g. [Principles of Medical Ethics: adopted

by UN General Assembly resolution 37/194 of 18 December 1982]. zakon4.

rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_285 [in

Russian].

Ptashynskyi, O. B. (2002) Pravovi problemy reformuvannia

penitentsiarnoi systemy v Ukraini [Legal problems of reforming the penitentiary

system in Ukraine]. (Extended abstract of candidate’s thesis). V. M. Koretsky

Institute of state and law of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

[in Ukrainian].

Rudnyk, T. V. (2010). Realizatsiia pryntsypu humanizmu pry vykonanni

i vidbuvanni pokarannia u vydi pozbavlennia voli [The principle of humanity

in the performance and execution of sentences of imprisonment]. (Extended

abstract of candidate’s thesis). Academy of Advocacy of Ukraine, Kyiv [in

Ukrainian].

Svod principov zashhity vseh lic, podvergaemyh zaderzhaniju ili

zakljucheniju v kakoj by to ni bylo forme: prinjat rezoljuciej 43/173 General’noj

Assamblei OON ot 9 dekabrja 1988 g. [Body of Principles for the Protection of

All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment: adopted by UN

General Assembly resolution 43/173 of 9 December 1988]. zakon4.rada.gov.ua.

Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_206 [in Russian].

Stepaniuk, A. Kh., & Yakovets, I. S. (2007). Vtilennia mizhnarodnykh

standartiv u praktyku diialnosti kryminalno-vykonavchoi systemy Ukrainy:

monohrafiia [The implementation of international standards in the practice of

the penal system of Ukraine: monograph]. Kharkiv: Krossroud [in Ukrainian].

Yakovets, I. S. (2013). Teoretychni ta prykladni zasady optymizatsii

protsesu vykonannia kryminalnykh pokaran: monohrafiia [Theoretical and

applied principles of streamlining the process of execution of punishments:

monograph]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гель А. П. Кримінально-виконавче право України: навч. посіб. / за
ред.: А. Х. Степанюка. Київ: Юрінком Інтер. 2008. 624 с.
2. Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказа-
ния: принята резолюцией 3452 (XXX) Ген. Ассамблеи ООН от 9 дек. 1975 г.
Законодавство України: база даних / Верхов. Рада України. Київ, 1994–
2017. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_084 (дата звернення:
08.03.2017).
3. Декларация Организации Объединенных Наций о ликвидации всех
форм расовой дискриминации: принята резолюцией 1904 (XVIII) Ген.
Ассамблеи ООН от 20 нояб. 1963 г. Законодавство України: база даних /
Верхов. Рада України. Київ, 1994–2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/995_338 (дата звернення: 08.03.2017).
4. Європейські пенітенціарні (в’язничні) правила: Рекомендація
№ R(2006)2 Комітету міністрів держав-учасниць: прийняті 11 січ. 2006 р.
Законодавство України: база даних / Верхов. Рада України. Київ, 1994–
2017. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_032 (дата звернення:
08.03.2017).
5. Загальна декларація прав людини: прийнята і проголошена резолю-
цією 217 A (III) Ген. Асамблеї ООН від 10 груд. 1948 р. Офіц. вісн. Украї-
ни. 2008. № 93. Ст. 3103.
6. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству
в Европе (Хельсинки, 1 авг. 1975 г.). Офіц. вісн. України. 2005. № 4. Ст. 266.
7. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопоряд-
ка: принят резолюцией 34/169 Ген. Ассамблеи ООН от 17 дек. 1979 г. За-
конодавство України: база даних / Верхов. Рада України. Київ, 1994–2017.
URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_282 (дата звернення:
08.03.2017).
8. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: прийнята
4 листоп. 1950 р. Офіц. вісн. України. 1998. № 13. С. 270.
9. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або
таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання: прийнята
10 груд. 1984 р. Законодавство України: база даних / Верхов. Рада Украї-
ни. Київ, 1994–2017. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_085
(дата звернення: 08.03.2017).
10. Кримінально-виконавче право: підручник / за ред.: В. В. Голіна,
А. Х. Степанюк. Харків: Право, 2011. 328 с.
11. Купакін О. М. Механізм імплементації новітніх міжнародних стан-
дартів з прав людини в Україні. Актуальні проблеми охорони громадсько-
го порядку та досудового провадження: матеріали наук.‑практ. конф.
і круглих столів (м. Дніпропетровськ, 11 груд. 2009 р., 16 лют., 11 берез.
та 28 трав. 2010 р.). Дніпропетровськ, 2010. С. 272–273.
12. Льовочкін В. А. Нормативно-правові та організаційні засади забез-
печення реалізації в Україні міжнародних стандартів з прав і свобод за-
суджених до позбавлення волі: автореф. дис…. канд. юрид. наук. Київ,
2002. 18 с.
13. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права: прийнятий
резолюцією 2200A (XXI) Ген. Асамблеї ООН від 16 груд. 1966 р. Законо-
давство України: база даних / Верхов. Рада України. Київ, 1994–2017.
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (дата звернення:
08.03.2017).
14. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права:
прийнятий резолюцією 2200A (XXI) Ген. Асамблеї ООН від 16 груд. 1966 р.
Законодавство України: база даних / Верхов. Рада України. Київ, 1994–
2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_042 (дата звернення:
08.03.2017).
15. Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями: прийняті
30 серп. 1955 р. Законодавство України: база даних / Верхов. Рада Укра-
їни. Київ, 1994–2017. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_212
(дата звернення: 08.03.2017).
16. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных
Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токий-
ские правила): приняты резолюцией 45/110 Ген. Ассамблеи ООН от 14 дек.
1990 г.. Законодавство України: база даних / Верхов. Рада України. Київ,
1994–2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_907 (дата звер-
нення: 08.03.2017).
17. Німченко В. І. Законодавче визначення і реалізація міжнародних
стандартів прав і свобод людини і громадянина в Україні. Права людини
і правова держава (до 50‑ї річниці Загальної декларації прав людини): тези
доп. та повідомл. наук. конф. проф.‑викл. складу (10–11 груд. 1998 р.).
Харків, 1998. С. 8–11.
18. Основні принципи поводження з в’язнями: прийняті резолюцією
45/111 Ген. Асамблеї ООН від 14 груд. 1990 р. Законодавство України:
база даних / Верхов. Рада України. Київ, 1994–2017. URL:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_230 (дата звернення: 08.03.2017).
19. Принципы медицинской этики: приняты резолюцией 37/194 Ген.
Ассамблеи ООН от 18 дек. 1982 г. Законодавство України: база даних /
Верхов. Рада України. Київ, 1994–2017. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/995_285 (дата звернення: 08.03.2017).
20. Пташинський О. Б. Правові проблеми реформування пенітенціар-
ної системи в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2002. 18 с.
21. Рудник Т. В. Реалізація принципу гуманізму при виконанні і від-
буванні покарання у виді позбавлення волі: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. Київ, 2010. 21 с.
22. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию
или заключению в какой бы то ни было форме: принят резолюцией
43/173 Ген. Ассамблеи ООН от 9 дек. 1988 г. Киев, 1994–2017. URL:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_206 (дата звернення: 08.03.2017).
23. Степанюк А. Х. Втілення міжнародних стандартів у практику ді-
яльності кримінально-виконавчої системи України: монографія. Харків:
Кроссроуд, 2007. 184 с.
24. Яковець І. С. Теоретичні та прикладні засади оптимізації процесу
виконання кримінальних покарань: монографія. Харків: Право, 2013. 392 с.

Copyright (c) 2017 О В Гальцова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)