Проблеми вдосконалення науково-технічного забезпечення слідчої діяльності

В М Шевчук

Анотація


У статті досліджуються проблеми вдосконалення науково-технічного за-
безпечення слідчої діяльності, які пов’язані із розробленням новітніх інформаційних
технологій та впровадженням їх у практику. Обґрунтовується, що одним із
найбільш перспективних напрямів оптимізації слідчої діяльності є створення та
застосування автоматизованих інформаційних систем, спрямованих на підвищення
ефективності розкриття, розслідування та профілактику злочинів. Запровадження
й поширення такого роду інформаційних систем у першу чергу спрямова-
но на оптимізацію роботи слідчого, уніфікацію й автоматизацію документообігу,
збереження документів. Серед таких проектів особливе місце посідає розроблен-
ня й використання системи «Автоматизоване робоче місце слідчого».
Запропоновано доповнити програмно-інформаційну систему «АРМ слідчого
“Інсайт”» окремим модулем «Тактичні операції», передбачивши його у блоці
«Криміналістичні методики». Модуль «Тактичні операції» має складатися з двох
рівнів, компонентів: 1) загальні тактичні операції, які можна застосовувати при
розслідуванні будь-якого злочину; 2) предметні тактичні операції, що провадять-
ся при розслідуванні окремих видів злочинів. Створення та запропонування моду-
ля «Тактичні операції» сприятимуть вдосконаленню інформаційно-технологічного
програмного комплексу «АРМ слідчого “Інсайт”», розширять межі реалізації
в практичній діяльності слідчого сучасних інноваційних проектів.
При розробленні тактичних операцій стосовно розслідування окремих видів
злочинів, їх апробації на практиці відповідну інформацію необхідно вносити до
модуля «Тактичні операції» в окремі криміналістичні методики з урахуванням
таких елементів: а) етапи розслідування; б) слідчі ситуації; в) проміжні тактичні
завдання; г) зміст тактичної операції; д) особи, які взаємодіють при проведенні
тактичної операції; е) план тактичної операції. У запропонованій системі мають
розміщуватися розроблені, апробовані на практиці тактичні операції. У даному
разі йдеться не про науковий пошук або розроблені «навчальні продукти»
криміналістики, а про апробовані та рекомендовані до практичного використан-
ня доробки, адаптовані до практичних цілей слідчої діяльності.


Ключові слова


науково-технічне забезпечення; слідча діяльність; інформаційні технології; тактичні операції; АРМ слідчого; оптимізація розслідування

Повний текст:

PDF

Посилання


Belov, O. A. (2006). Principy informacionnogo obespechenija raskrytija

i rassledovanija prestuplenij [Principles of information provision of crimes

detection and investigation]. Vestnik kriminalistiki – Bulletin of Criminalistics,

(19), 98–100 . Moscow: Spark [in Russian].

Vodjanova, N. B. (2010) Osnovy planirovanija i programmirovanija

sledstvennoj dejatel’nosti: monografija [Basis of planning and programming

of investigative activities: monograph]. Moscow: Jurlitinform [in Russian].

Karahan’jan, A. K. (1992). Problemy komp’juterizacii rassledovanija

[Problems of investigation computerizing]. Proceedings from The urgent

problems of crime combating ’92: Respublikanskaja nauchno-prakticheskaja

konferencija (14–15 maja 1992 goda) – Republican Scientific and Practical

Conference (pp. 361–363). Ekaterinburg [in Russian].

Volynskij, A. F., Aver’janova T. V., Aleksandrov I. L. et al. (1999).

Kriminalistika: uchebnik [Criminalistics: textbook]. A. F. Volynskij

(Ed.) Moscow: Zakon i pravo, JuNITI–DANA [in Russian].

Packevich, A. P. (2005). Ispol’zovanie novejshih tehnologij v rabote

sledstvennyh podrazdelenij [Using the newest technologies in the work of

investigative forces]. Jurist-onlajn: Jelektronnyj juridicheskij zhurnal – Laweronline:

Electronic juridical journal [in Russian].

Razumovskaja, E. A. (2008). Naznachenie i vozmozhnosti programmnogo

kompleksa «Avtomatizirovannoe rabochee mesto sledovatelja» [Appropriation

and possibilities of the complex IT system «Automated official place of

investigator»]. Kriminalist – Criminalist, 1, 63–65 [in Russian].

Shevchuk, V. M. (2003). Problemy taktychnykh operatsij pid chas

rozsliduvannia sluzhbovykh zlochyniv u mytnykh orhanakh [The problems of

tactical operations on investigation of official crimes in customs agencies].

Mytna sprava – Customs, 3, 18–24 [in Ukrainian].

Shepit’ko, V. Yu., Avdieieva, H. K. (2010). Informatsijni tekhnolohii

v kryminalistytsi ta slidchij diial’nosti [The information technologies in

criminalistics and investigation activities]. Pytannia borot’by zi zlochynnistiu:

zb. nauk. pr. – Issues of crime prevention: collection of scientific papers, 19,

–202. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Shepit’ko, V. Ju. (2006). Problemy razrabotki, vnedrenija i ispol’zovanija

innovacij v sledstvennoj dejatel’nosti [Problems of development, implementation

and usage of innovations in investigation activities]. ]. Proceedings from The

usage of modern information technologies in law-enforcement activity and

regional problems of the information security ’06: Materialy mezhdunarodnoj

nauchno-prakticheskoj konferencii – International Scientific and Practical

Conference. Kaliningrad: Kaliningradskij jurid. in-t MVD Rossii, 7 (part 1),

–128 [in Russian].

Shepit’ko, V. Yu., Bilous, V. V., Keryk, L. I. (2009). Rol’ informatsijnykh

tekhnolohij v pidvyschenni iakosti slidchoi diial’nosti [The role of the

information technologies in the refinement of investigation activities]. Pytannia

borot’by zi zlochynnistiu: zb. nauk. pr. – Issues of crime prevention: collection

of scientific papers,17, 252–264. Kharkiv: Krossroud [in Ukrainian].

Shepit’ko, V. Yu., Bilous, V. V. (2011). The role of the information

technologies in the refinement of investigation of activities. Theoretical basis

of quality assurance of criminal legislation and law-enforcement activity in the

sphere of crime prevention in Ukraine: monograph. V. I. Borysov,

V. S. Zelenets’kyj (Ed.); Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Jakushin, S. Ju. (2010). Kriminalisticheskaja taktika: voprosy teorii

i praktiki: ucheb. posobie [Criminalistics tactics: issues of theory and practice:

textbook]. Kazan’: Kazan. gos. un-t [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Белов О. А. Принципы информационного обеспечения раскрытия
и расследования преступлений. Вестн. криминалистики. М., 2006.
Вып. 3 (19). С. 98–100.
2. Водянова Н. Б. Основы планирования и программирования след-
ственной деятельности: монография. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 114–116.
3. Караханьян А. К. Проблемы компьютеризации расследования.
Актуальные проблемы борьбы с преступностью: материалы респ.
науч.‑практ. конф., 14–15 мая 1992 г. Екатеринбург, 1992. С. 361–363.
4. Криминалистика: учебник / А. Ф. Волынский, Т. В. Аверьянова,
И. Л. Александров и др.; под ред. А. Ф. Волынского. М.: Закон и право:
ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 468 с.
5. Пацкевич А. П. Использование новейших технологий в работе
следственных подразделений. Юрист-онлайн: электрон. юрид. журн., 2005.
URL: http://www.shkolny.com/ispolzovanie-noveyshih-tehnology-v-rabotesledstvennyih-
podrazdeleniy (дата звернення: 02.11.2007).
6. Разумовская Е. А. Назначение и возможности программного комп-
лекса «Автоматизированное рабочее место следователя». Криминалистъ.
2008. № 1. С. 63–65.
7. Шевчук В. М. Проблеми тактичних операцій під час розслідування
службових злочинів у митних органах. Митна справа. 2003. № 3. С. 18–24.
8. Шепітько В. Ю. Інформаційні технології в криміналістиці та слідчій діяльності. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. Харків, 2010.
Вип. 19. С. 194–202.
9. Шепитько В. Ю. Проблемы разработки, внедрения и использования
инноваций в следственной деятельности. Использование современных
информационных технологий в правоохранительной деятельности
и региональные проблемы информационной безопасности: материалы
междунар. науч.‑практ. конф. Калининград: Калининград. юрид. ин-т МВД
России, 2006. Вып. 7, ч. 1. С. 125–128.
10. Шепітько В. Ю. Роль інформаційних технологій в підвищенні
якості слідчої діяльності. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр.
Харків: Кроссроуд, 2009. Вип. 17. С. 252–264.
11. Шепітько В. Ю. Роль інформаційних технологій у підвищенні
якості слідчої діяльності. Теоретичні основи забезпечення якості кримі-
нального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби
зі злочинністю в Україні: монографія / за заг. ред. В. І. Борисова, В. С. Зе-
ленецького. Харків: Право, 2011. С. 288–299.
12. Якушин С. Ю. Криминалистическая тактика: вопросы теории
и практики: учеб. пособие. Казань: Казан. гос. ун-т, 2010. 178 с.

Copyright (c) 2017 В М Шевчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)