Взаємодія Державної прикордонної служби України з іншими правоохоронними органами в протидії нелегальній міграції

А Ф Мота

Анотація


У статті розглянуто взаємодіючу діяльність Державної прикордонної
служби України в протидії нелегальній міграції. Здійснено аналіз нормативних
основ співпраці у сфері охорони державного кордону. Автор зосереджує увагу на
дослідженні окремих аспектів взаємодії органів, призначених для охорони держав-
ного кордону, з іншими правоохоронними органами.
Актуальність обраного для дослідження напряму обґрунтовано статистич-
ними даними оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби
України.
Насамперед взаємодія охарактеризована як категорія, що має значення для
управління правоохоронною системою. З’ясовано, що координація діяльності
правоохоронних органів заснована на нормативній регламентації діяльності цен-
тральних органів виконавчої влади. Поряд із цим на взаємодію в протидії
нелегальній міграції впливає інтегроване управління кордонами.
Окремо проаналізовано здійснення повноважень різними правоохоронними ор-
ганами з притягнення до відповідальності нелегальних мігрантів. Незважаючи на
завершений комплекс повноважень з протидії окремим правопорушенням, пов’язаним
з нелегальною міграцією, Державна прикордонна служба України повинна взаємодіяти
з іншими органами, які мають слідчий апарат або здійснюють нагляд за додержан-
ням законів при застосуванні адміністративно-примусових заходів.
Зроблено висновок про те, що взаємодія органів охорони державного кордо-
ну з іншими правоохоронними органами щодо протидії нелегальній міграції має
управлінський та процесуальний характер.


Ключові слова


взаємодія; прикордонна служба; нелегальна міграція; право- охоронний орган

Повний текст:

PDF

Посилання


Informatsiya shchodo vyyavlenykh nelehal’nykh mihrantiv za 3

misyatsi 2017 roku: Statystychna forma MM_2 [Information on detected illegal

migrants for 3 months 2017: Statistical form MM_2]. Available at: http://dmsu.

gov.ua/images/stat/stat_1kvart_2017.zip.

The Law of Ukraine ’On State Border of Ukraine’ on November 4,

Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 1992, № 2. st. 5 (z nastupnymy

zminamy ta dopovnennyamy) (In Ukr.).

The Law of Ukraine ’On State Border Guard Service of Ukraine’, on

April 3, 2003. Uryadovyy kur»yer, 2003, 7 travnya (z nastupnymy zminamy ta

dopovnennyamy) (In Ukr.).

Sorokin M. Y. Vzaymodeystvye – odin iz osnovnykh faktorov

dostizhenya uspekha v operatsyi [The interaction – one of the main factors for

achieving success in the operation]. Voennaya mysl’, 1979, № 3, pp. 23–31.

Kolibaba V. H. O soderzhanii vzaymodeystvia v operatsii i boyu [On

the content of the interaction in the operation and combat]. Voennaya mysl’,

, № 3, pp. 39–46.

Potoms’kyy Yu. V. Metodolohichnyy aparat koordynatsiyi diy

pravookhoronnykh orhaniv, viys’kovykh formuvan’ ta orhaniv vykonavchoyi

vlady pid chas provedennya spil’nykh operatsiy protydiyi nezakonniy mihratsiyi

ta kontrabandniy diyal’nosti na derzhavnomu kordoni [The methodological unit

of coordination of law enforcement, military formations and executive agencies

during joint operations to combat illegal migration and smuggling activities at

the state border], dys. … kand. viys’kovykh nauk, 21.02.02; Natsional’na

akademiya Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny imeni

B. Khmel’nyts’koho, Khmel’nyts’kyy, 2007, 182 p.

Filosofs’kyy entsyklopedychnyy slovnyk [Encyclopedic Dictionary

of Philosophy]. dovidkove vydannya. Redkol.: V. I. Shynkaruk (holova

redkol.) [ta in.]. K., Abrys, 2002. 744 p.

Derzhavne upravlinnja v Ukraini: naukovi, pravovi, kadrovi ta

organizacijni zasady [The public administration in Ukraine: scientific, legal,

staff and organizational principles] / Bilous V. T., Dubenko S. D.,

Zadorozhna M. Ja. [ta in.]; za zag. red. N. R. Nyzhnyk, V. M. Olujka. L’viv,

L’vivs’ka politehnika, 2002, 352 p.

The scheme direction and coordination of the central executive

authorities by Cabinet of Ukraine through the relevant members of the Cabinet

of Ministers of Ukraine approved. post. Cabinet of Ministers of Ukraine № 442

of September 10, 2014. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, 2014, № 74, st. 2105.

Shamu Yshtvan. Yntehryrovannoe upravlenye hranytsamy [Integrated

Border Management]. Intehrovane upravlinnya kordonamy. Teoriya i praktyka:

Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya (21–22 travnya 2013 roku).

Derzhavna prykordonna sluzhba Ukrayiny, Natsional’na akademiya Derzhavnoyi

prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny imeni Bohdana Khmel’nyts’koho.

Khmel’nyts’kyy, V-vo NADPSU, 2013, pp. 11–13.

Code on Administrative Offences of Ukraine of December 7, 1984.

Vidomosti Verhovnoi’ Rady URSR, 1984, dodatok do № 51, st. 1122 (z

nastupnymy zminamy ta dopovnennjamy) (In Ukr.).

The Law of Ukraine ’On Liability of Carriers During International

Passenger Transportation’ on December 2, 2010. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny,

, № 101, st. 3615. (In Ukr.).

The Criminal Procedural Code of Ukraine on April 13, 2012. Vidomosti

Verhovnoi’ Rady Ukrainy, 2013, № 9–10, № 11–12, № 13, st. 88 (z nastupnymy

zminamy ta dopovnennjamy) (In Ukr.).

The Law of Ukraine ’On the Legal Status of Foreigners and Stateless

Persons’ on September 22, 2011. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrainy, 2012,

№ 19–20, st. 179 (z nastupnymy zminamy ta dopovnennjamy) (In Ukr.).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Інформація щодо виявлених нелегальних мігрантів за 3 місяці
2017 року: стат. форма ММ_2. URL: http://dmsu.gov.ua/images/stat/
stat_1kvart_2017.zip.
2. Про державний кордон України: Закон України від 4 листоп.
1991 р. Відом. Верхов. Ради України. 1992. № 2. Ст. 5 (з наступ. змін. та
допов.).
3. Про Державну прикордонну службу України: Закон України від
3 квіт. 2003 р. Уряд. кур’єр. 2003. 7 трав. (з наступ. змін. та допов.).
4. Сорокин М. И. Взаимодействие – один из основных факторов
достижения успеха в операции. Воен. мысль. 1979. № 3. С. 23–31.
5. Колибаба В. Г. О содержании взаимодействия в операции и бою.
Воен. мысль. 1993. № 3. С. 39–46.
6. Потомський Ю. В. Методологічний апарат координації дій право-
охоронних органів, військових формувань та органів виконавчої влади під
час проведення спільних операцій протидії незаконній міграції та контрабандній
діяльності на державному кордоні: дис. … канд. військ. наук:
21.02.02. Хмельницький, 2007. 182 с.
7. Філософський енциклопедичний словник: довідк. вид. / редкол.:
В. І. Шинкарук (голова редкол.) та ін. Київ: Абрис, 2002. 744 с.
8. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та орга-
нізаційні засади: навч. посіб. / В. Т. Білоус, С. Д. Дубенко, М. Я. Задорож-
на та ін.; за заг. ред. Н. Р. Нижник, В. М. Олуйка. Львів: Вид-во Нац. ун-ту
«Львів. політехніка», 2002. 352 с.
9. Схема спрямування і координації діяльності центральних органів
виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів
Кабінету Міністрів України: затв. постановою Каб. Міністрів України
№ 442 від 10 верес. 2014 р. Офіц. вісн. України. 2014. № 74. Ст. 2105.
10. Шаму Иштван. Интегрированное управление границами. Інте-
гроване управління кордонами. Теорія і практика: міжнар. наук.‑практ.
конф. (21–22 трав. 2013 р.). Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2013.
С. 11–13.
11. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Відом.
Верхов. Ради УРСР. 1984. Дод. до № 51. Ст. 1122 (з наступ. змін. та до-
пов.).
12. Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних
пасажирських перевезень: назва Закону України в ред. від 2 груд. 2010 р.
Офіц. вісн. України. 2010. № 101. Ст. 3615.
13. Кримінальний процесуальний кодекс України: від 13 квіт. 2012 р.
Відом. Верхов. Ради України. 2013. № 9–10, 11–12, 13. Ст. 88 (з наступ. змін.
та допов.).
14. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон
України від 22 верес. 2011 р. Відом. Верхов. Ради України. 2012. № 19–20.
Ст. 179 (з наступ. змін. та допов.).

Copyright (c) 2017 А Ф Мота

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)