Віктимологічне запобігання грабежам і розбоям

Б М Головкін

Анотація


У статті розглянуто основні тенденції вчинення грабежів і розбоїв, дано
віктимологічну характеристику жертв цих злочинів, проаналізовано особливості
їхньої віктимної поведінки за конкретних обставин та запропоновано комплекс
заходів віктимологічного запобігання. Установлено, що переважна більшість
грабежів і розбоїв учиняються в громадських місцях злочинними групами в умовах
неочевидності. Жертвами таких посягань стають одинокі перехожі в темний
час доби. Частина з них поводиться віктимно. Більшість завчасно не розпізнає
злочинні наміри нападників за характерними жестами, агресивною манерою
поведіки або характером обстановки, що склалася на момент вчинення злочину.
Віктимологічні рекомендації щодо зниження ризику стати жертвою злочину та
відвернення загрози заподіння тяжких наслідків для здоров’я залежать від об-
становки, яка склалася на момент злочинного посягання, і поведінки учасників
події злочину. Доводиться, що коли члени злочинної групи зовні виявляють ознаки
агресії, провокують конфліктні ситуації, то іншій стороні взаємодії не слід
піддаватися на провокації, йти на ескалацію конфлікту, вдаватися до агресивних
дій. У разі розпочатого групового нападу рекомендується гучно звати на допо-
могу або спробувати здійснити силовий прорив та негайно покинути місце події.
Звертається увага на те, що коли члени злочинної групи зовні агресії не виявляють,
однак при цьому застосовують характерні прийоми відволікання уваги або шука-
ють надуманий привід для нападу, то необхідно вступити з ними у вербальний
контакт, спробувати переконати у відсутності цінного майна, а за потреби
наносити удари на випередження найбільш агресивно налаштованому учаснику
нападу, використовуючи при цьому будь-які доступні засоби самозахисту.
Застерігається про смертельну небезпеку, яку несуть розбійні напади,
поєднані з проникненням у житло та інше приміщення. Наголошується на
необхідності виконувати всі вимоги злочинців та спробувати в будь-який спосіб
негайно покинути місце події. Для відбиття нападу на житло рекомендується
застосовувати всі доступні засоби самозахисту в межах необхідної оборони.
На особливу увагу заслуговує система заходів запобігання грабежам
і розбійним нападам за допомогою ІТ-технологій. Пропонується створення на
місцевому рівні системи віктимологічної безпеки, що передбачає мережу елек-
тронного та іншого інформування громадян про високий рівень загрози вчинення
грабежів і розбоїв у конкретних місцях і проміжках часу. Локальна система
віктимологічної безпеки потребує відповідного програмного забезпечення, що
дозволить аналізувати поточну оперативну обстановку, моделювати типові
ситуації, ймовірний сценарій розвитку подій і прогнозувати ймовірність вчинен-
ня грабежів та розбоїв у конкретний проміжок часу та визначених місцях.


Ключові слова


жертва злочину; грабежі і розбійні напади; обстановка вчинення злочину; віктимологічна безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Holovkin, B. M. (2011). Koryslyva nasyl’nyts’ka zlochynnist’ v Ukraini:

fenomen, determinatsiia, zapobihannia. [Lucrative violent crime in Ukraine:

phenomenon, determination, prevention]. Kharkiv: Pravo. [in Ukrainian].

Batyrhareieva, V. S. (2003). Kryminolohichna kharakterystyka ta

poperedzhennia rozboiv, poiednanykh z pronyknenniam u zhytlo. [Criminological

characteristics and prevention of robbery, combined with penetration into

housing]. Kharkiv: «Odissej». [in Ukrainian].

Zhuravel’, V. A. (2012). Kryminalistychni metodyky: suchasni naukovi

kontseptsii [Criminalistic techniques: current scientific concepts]. Kharkiv:

«Apostil’». [in Ukrainian].

Bardanova, E. V. (2010). Osobennosty vybora zhertvy prestupnykom

[Peculiarities of choosing a victim by a criminal]. Praktychna psykholohiia ta

sotsial’na robota – Practical Psychology and Social Work., 5, 54–60. [in

Russian].

Grayson, B. and Stein, M. I. Attracting Assault: Victims’ Nonverbal Cues.

Journal of Communication (1981), 31, 68–75.

Holovkin, B. M. (2016). Viktymna povedinka zhertv zlochyniv.

[Victimizate behavior of victims of crime]. Problemy zakonnosti – Problems

of legitimacy, 135, 124–135. Retrieved from: http://dx.doi.org/10.21564/2414-

x.135.83130. [in Ukrainian].

Bardanova, E. V. (2010). Chto dumajut prestupniki o svoih zhertvah?

[What do criminals think about their victims?]. Praktichna psihologіja ta

socіal’na robota – Practical Psychology and Social Work, 2, 19–25. [in Russian].

Holovkin, B. M. (2013). Viktymizatsiia naselennia v Ukraini: stan,

determinanty, zapobihannia. [Victimization of the population in Ukraine: state,

determinants, prevention]. Teoriia i praktyka pravoznavstva. – Theory and

Practice of Law, 2, 1–12. Retrieved from: http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/

download/el_zbirnik/2.2013/33_1.pdf.. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Головкін Б. М. Корислива насильницька злочинність в Україні:
феномен, детермінація, запобігання: монографія. Харків: Право, 2011.
432 с.
2. Батиргареєва В. С. Кримінологічна характеристика та попереджен-
ня розбоїв, поєднаних з проникненням у житло. Харків: Одіссей, 2003.
256 с.
3. Журавель В. А. Криміналістичні методики: сучасні наукові концеп-
ції: монографія. Харків: Апостіль, 2012. 304 с.
4. Барданова Е. В. Особенности выбора жертвы преступником. Практ.
психологія та соціал. робота. 2010. № 5. С. 54–60.
5. Grayson B. and Stein M. I. Attracting Assault: Victims’ Nonverbal Cues.
Journal of Communication. 1981. № 31. Р. 68–75.
6. Головкін Б. М. Віктимна поведінка жертв злочинів. Проблеми за-
конності. 2016. № 135. С. 124–135. URL: http://dx.doi.org/10.21564/2414-
990x.135.83130 (дата звернення: 13.03.2017).
7. Барданова Е. В. Что думают преступники о своих жертвах? Практ.
психологія та соціал. робота. 2010. № 2. С. 19–25.
8. Головкін Б. М. Віктимізація населення в Україні: стан, детермінан-
ти, запобігання. Теорія і практика правознавства. 2013. Вип. 2. С. 1–12.
URL: http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/download/el_zbirnik/2.2013/33_1.
pdf (дата звернення: 13.03.2017).

Copyright (c) 2017 Б М Головкін

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)