Участь громадськості в запобіганні та протидії злочинності в Україні

В В Голіна, C C Шрамко, А В Калініна

Анотація


У статті розглянуто головні аспекти участі громадськості в запобіганні
злочинності в Україні. Авторами зазначено, що, незважаючи на значний теоре-
тичний доробок науковців у цій сфері, проблема визначення ролі громадськості
в запобіганні та протидії злочинності на теперішній час залишається остаточ-
но не визначеною.
Метою статті є аналіз сутності участі громадськості в запобіганні
злочинності, форм і методів її діяльності, а також практики запобіжного впли-
ву на злочинність.
Нормативне регулювання зазначеної діяльності є недосконалим, застарілим
і потребує змін. Регламентовані законодавством права громадськості використо-
вують обмежено, оскільки норми законів мають декларативний характер і не
наділені практичним змістом. Єдиною в Україні спеціалізованою формою її участі
в запобіганні злочинності є громадські формування з охорони громадського по-
рядку, однак і їхня кількість за останні десять років знизилася майже на 75 %.
Узагальнення вітчизняного і світового досвіду запобігання злочинності
свідчить, що досягти позитивних результатів у цій сфері можливо, використо-
вуючи, крім антикриміногенного потенціалу стратегії участі громадськості
в запобіганні злочинності, ще й запобіжні можливості таких стратегій, як:
зменшення можливостей вчинення злочинів і правопорушень; втручання у кризові
ситуації; виховно-запобіжної та інформаційної роботи серед населення;
віктимологічного захисту населення.
Установлено, що коло об’єктів запобіжного впливу громадськості в зазна-
чених та інших сферах життєдіяльності людей на різні потенційні загрози
в сучасних умовах майже необмежене. Об’єкти запобіжного впливу громадськості
знаходяться у сферах людської моралі і правопорядку.
За своєю сутністю участь громадськості в запобіганні злочинності є про-
цесом, що відбувається в межах громади і полягає в організації зусиль громадян
у досягненні їх цілей через діяльність недержавних організацій для здійснення впли-
ву на процес стримування злочинності. Діяльність громадськості щодо запобігання
злочинності являє собою широкий спектр прямих і непрямих форм участі.
Розглядаючи можливості участі громадськості в запобіганні конкретним
злочинам, необхідно зазначити, що громадяни (як у складі об’єднань, так
й індивідуально) можуть впливати на такі види злочинності: злочини, що вчиня-
ються у громадських місцях; злочини проти власності; злочинність неповнолітніх;
пенітенціарний та постпенітенціарний рецидив злочинів; фонові для злочинності
явища (алкоголізм, наркоманія, проституція, безпритульність, бездоглядність
та ін.) тощо.


Ключові слова


громадськість; запобігання злочинності; участь громадськості в запобіганні злочинності

Повний текст:

PDF

Посилання


Shramko S. S. (2016). Otsinka efektyvnosti diial’nosti hromads’kosti

schodo zapobihannia zlochynnosti v Ukraini [The assessment of performance

of the public activity on crime prevention in Ukraine]. Chasopys Kyivs’koho

universytetu prava – Chronicles of KUL, 2, 344–348 [in Ukrainian].

Holina V. V., Kolodiazhnyj M. H., Shramko S. S., Lukashevych S. Yu.,

Samojlova O. M., Kalinina A. V. et al. (2017). Hromads’kist’ u zapobihanni

i protydii zlochynnosti: vitchyznianyj ta mizhnarodnyj dosvid: monohrafiia

[Public in crime prevention and combating: native and foreign experience:

monograph]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Шрамко С. С. Оцінка ефективності діяльності громадськості щодо
запобігання злочинності в Україні. Часопис Київ. ун-ту права. 2016. Вип. 2.
С. 344–348.
2. Громадськість у запобіганні і протидії злочинності: вітчизняний та
міжнародний досвід: монографія / В. В. Голіна, М. Г. Колодяжний,
С. С. Шрамко та ін.; за заг. ред. В. В. Голіни, М. Г. Колодяжного. Харків:
Право, 2017. 284 с.

Copyright (c) 2017 В В Голіна, C C Шрамко, А В Калініна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)