Проблеми ефективності застосування норм кримінального права для захисту довкілля в Україні та країнах ЄС

С В Грищак, М В Бабенко

Анотація


Статтю присвячено теоретичному дослідженню проблеми застосування
норм кримінального права для захисту довкілля в Україні та країнах ЄС. Розгля-
нуто питання актуальності застосування кримінальної відповідальності як пре-
вентивних та каральних мір щодо охорони довкілля і забезпечення екологічних прав
громадян в Україні та європейських країнах. Приділено увагу питанню
ефективності застосування норм кримінального права для захисту довкілля і за-
безпечення екологічних прав громадян України.


Ключові слова


екологічне правопорушення; довкілля; навколишнє природне середовище; кримінальне право; юридична відповідальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Agreement on Partnership and Cooperation between Ukraine and the

European Communities and their Member States [electronic resource]. – Daily

Access: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/998_012. – Heading from the

screen.

Law of Ukraine «On Environmental Protection» (Supreme Council of

Ukraine (VVR), 1991, number 41, st.546) [electronic resource]. – Access:

http://zakon0.rada.gov.ua/ laws / show / 1264–12. – Heading from the screen.

The Constitution of Ukraine (Verkhovna Rada of Ukraine (VVR),

, № 30, p. 141)) [electronic resource]. – Access: http://zakon0.rada.gov.ua/

laws/254 %D0 % BA / 96-% D0 % B2 % D1 % 80. – Heading from the screen.

O. V. Zaychuk, N. M. Onischenko «theory of law» Kyiv Academic

Course Textbook Inter Yurinkom 2006 [electronic resource]. – Access:

http://www.ebk.net.ua/Book/law /zaychuk_tdp/part3/2404.htm. – Heading from

the screen.

The Criminal Code of Ukraine (Verkhovna Rada of Ukraine (VVR),

, number 25–26, Article 131) [electronic resource]. – Access:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 2341–14 / page7. – Heading from the

screen.

The updated portal Prosecutor General of Ukraine [electronic

resource]. – Access: http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html. – Heading from the

screen.

Directive 2004/35 / EC of the European Parliament and the Council

«On environmental responsibility for Disasters and caused environmental

damage» from April 21, 2004. [Electronic resource]. – Access:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_965. – Heading from the screen.

The Constitution of the Republic of Lithuania [electronic resource]. –

Access: www.legislationline.org. – Heading from the screen.

The Criminal Code of Denmark [electronic resource]. – Access:

www.legislationline.org. – Heading from the screen.

The Criminal Code of the Republic of Poland [electronic resource]. –

Access: www.legislationline.org. – Heading from the screen.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Євро-
пейськими Співтовариствами та їх державами-членами. URL:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/998_012 (дата звернення: 05.03.2017).
2. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон Укра-
їни. Відом. Верхов. Ради України. 1991. № 41. Ст. 546. URL:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 (дата звернення: 05.03.2017).
3. Конституція України. Відом. Верхов. Ради України. 1996. № 30.
Ст. 141. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/254 %D0 %BA/96-
%D0 %B2 %D1 %80 (дата звернення: 05.03.2017).
4. Зайчук О. В., Оніщенко Н. М. Теорія держави і права. Академічний
курс: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2006. URL: http://www.ebk.net.ua/
Book/law/zaychuk_tdp/part3/2404.htm (дата звернення: 05.03.2017).
5. Кримінальний кодекс України. Відом. Верхов. Ради України. 2001.
№ 25–26. Ст. 131. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page7
(дата звернення: 05.03.2017).
6. Оновлений портал Генеральної прокуратури України. URL:
http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html (дата звернення: 05.03.2017).
7. Директива 2004/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради «Про
екологічну відповідальність за попередження та ліквідацію наслідків завданої
навколишньому середовищу шкоди» від 21 квітня 2004 р. URL:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_965 (дата звернення: 05.03.2017).
8. Конституція Республіки Литва. URL: www.legislationline.org (дата
звернення: 05.03.2017).
9. Кримінальний кодекс Данії. URL: www.legislationline.org (дата
звернення: 05.03.2017).
10. К р и м і н а л ь н и й код е кс Р е с п у бл і к и П о л ь щ а . U R L :
www.legislationline.org (дата звернення: 05.03.2017).

Copyright (c) 2017 С В Грищак, М В Бабенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)