Удосконалення кримінально-правового регулювання відповідальності за злочини проти державного діяча

В В Кузнецов

Анотація


У статті висвітлено проблеми дослідження кримінально-правового регу-
лювання відповідальності за злочини проти державного діяча. Зокрема, проведе-
ний аналіз норм КК України дозволив виявити три статті, які встановили
кримінальну відповідальність за протиправний вплив на державного діяча (ст. 112
«Посягання на життя державного чи громадського діяча; ст. 344 «Втручання
у діяльність державного діяча»; ст. 346 «Погроза або насильство щодо держав-
ного чи громадського діяча»). Встановлено окремі недоліки в кримінально-правовій
охороні державного діяча. По-перше, розміщення таких статей свідчить про
різний родовий об’єкт таких злочинів. По-друге, категорії потерпілих від злочинів
не мають однакового змісту. Визначено основні напрями вдосконалення
кримінально-правового регулювання відповідальності за злочини проти держав-
ного діяча: запропоновано нормативне визначення державного діяча; передбаче-
но єдиний перелік державних діячів, які перебувають під державною охороною.


Ключові слова


державний діяч; злочин; кримінальна відповідальність; кримінально-правове регулювання; потерпілий від злочину; посягання на життя

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro derzhavnu okhoronu orhaniv derzhavnoyi vlady Ukrayiny ta

posadovykh osib: Zakon Ukrayiny vid 4 bereznya 1998 r. № 160/98‑VR. URL:

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/160/98-%D0 %B2 %D1 %80.

Sotula O. S. (2003). Kryminal’na vidpovidal’nist’ za posyahannya na

zhyttya derzhavnoho chy hromads’koho diyacha. Extended abstact of candidate’s

thesis. Kharkiv. [in Ukrainian].

The Protetstive Mission [Elektronnyy resurs] / Offitsial website of the

Department of Homeland Setsurity. Retrieved from: https://

www.setsretservitse.gov/protetstion/.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про державну охорону органів державної влади України та по-
садових осіб: Закон України від 4 берез. 1998 р. № 160/98‑ВР. URL:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/160/98-%D0 %B2 %D1 %80 (дата звер-
нення: 15.03.2017).
2. Сотула О. С. Кримінальна відповідальність за посягання на жит-
тя державного чи громадського діяча: дис. … канд. юрид. наук. Харків,
2003. 201 с.
3. The Protective Mission. Official website of the Department of
Homeland Security. URL: https://www.secretservice.gov/protection/ (дата
звернення: 15.03.2017).

Copyright (c) 2017 В В Кузнецов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)