Корупція в органах місцевого самоврядування та її запобігання в Україні

О С Шеремет

Анотація


Статтю присвячено аналізу корупційних діянь, що відбуваються при
безпосередній взаємодії громадянина та посадової особи органу місцевого само-
врядування в Україні, а також дослідженню наукових поглядів із загальних проблем
правового регулювання запобігання корупційній злочинності. Зазначено, що ефек-
тивною у протидії корупції є координація зусиль всіх правоохоронних органів на
місцевому рівні. Визначено роль електронного декларування у запобіганні
корупційним злочинам органів місцевого самоврядування.


Ключові слова


громада; органи місцевого самоврядування; корупція; запобігання злочинам

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Pohorilko V. F. Narodovladdia. Velykyj entsyklopedychnyj iurydychnyj

slovnyk [Great Encyclopedic Dictionary of Law] Za red. akad. NAN

Ukrainy Yu. S. Shemshuchenka., 2‑he vyd., pererob. i dopovn. [Ed.by acad.

NAS of Ukraine Shemshuchenko Y. S., 2nd ed., revised. and fulfill] Kyiv:

Yurydychna dumka, 2012, 1020 p. [in Ukrainian].

Mel’nyk M. I. Koruptsiia: sutnist’, poniattia, zakhody protydii

[Corruption: nature, concepts, countermeasures] Monohrafiia Kyiv: Atika,

, 304 p. [in Ukrainian].

Bantyshev O. F. Zlochyny u sferi sluzhbovoi diial’nosti (pytannia

kvalifikatsii) [Crimes in the sphere of official service (the problems of

qualification)] Navchal’nyj posibnyk Kyiv: MAUP, 2002, 128 p. [in Ukrainian].

Denysova T. A. Kharakterystyka korruptsyy: yssledovanyia v Ukrayne

[Characteristics of corruption: research in Ukraine]. Retrieved from

http://law.edu.ru/doc/document.asp?docid=122467808. [in Ukrainian].

Derzhavna prohrama schodo realizatsii zasad derzhavnoi

antykoruptsijnoi polityky v Ukraini (Antykoruptsijnoi stratehii) na 2015–2017

roky: postanov. KM Ukrainy vid 29 kvitnia 2015 r. № 265 [State program for

the implementation of state anti-corruption policy in Ukraine (the Anti-

Corruption Strategy) for 2015–2017: resolution of the Cabinet of Ministry of

April 2015 № 265]. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/

show/265–2015-%D0 %BF [in Ukrainian].

Pro zapobihannia koruptsii: Zakon Ukrainy, pryjn. VR Ukrainy vid

10.2014 № 1700‑VII, v red. vid 05.01.2017 [On the prevention of corruption:

The Law of Ukraine, accept. by VR of Ukraine of 14.10.2014 № 1700‑VII,

amended of 01.05.2017]. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/1700-18

[in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Погорілко В. Ф. Народовладдя. Великий енциклопедичний юридич-
ний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. Київ: Юрид. думка, 2012. 1020 с.
2. Мельник М. І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії: моно-
графія. Київ: Атіка, 2001. 304 с.
3. Бантишев О. Ф. Злочини у сфері службової діяльності (питання
кваліфікації): навч. посіб. Київ: МАУП, 2002. 128 с.
4. Денисова Т. А. Характеристика коррупции: исследования в Укра-
ине. URL: http://law.edu.ru/doc/document.asp?docid=122467808 (дата звер-
нення: 10.02.2017).
5. Державна програма щодо реалізації засад державної антикоруп-
ційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки:
постанова Каб. Міністрів України від 29 квіт. 2015 р. № 265. URL:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/265–2015-%D0 %BF (дата звернення:
10.02.2017).
6. Про запобігання корупції: Закон України: прийн. Верхов. Радою
України від 14.10.2014 № 1700‑VII: в ред. від 05.01.2017. URL:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/1700-18 (дата звернення: 10.02.2017).

Copyright (c) 2017 О С Шеремет

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)