СУТНІСТЬ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ (СУДОВОГО СЛІДСТВА) ТА ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

І. І Шепітько

Анотація


Стаття присвячена проблемам визначення поняття, змісту та видів судо-
вого розгляду та його місця в структурі кримінального провадження. Аргументовано необхідність виокремлення певних етапів (частин) судового розгляду. Зроблено висновок про існування такого етапу судового розгляду, як судове слідство, що передбачає здійснення пізнавальної функції. Підкреслено нагальну потребу не лише у використанні цього терміна у науковому обігу, а й у внесенні відповідних змін до кримінального процесуального законодавства. Під час дослідження сформульовано поняття судового слідства та проаналізовано його суттєві ознаки: 1) це етап діяльності суду; 2) діяльність, що спрямована на пізнання (дослідження) фактичних обставин справи; 3) діяльність, що має місце в усіх судових стадіях; 4) діяльність, що здійснюється в умовах змагальності сторін судового провадження; 5) діяльність, що спрямована на вирішення правового конфлікту. За результатами проведеного дослідження сформульоване таке визначення судового слідства: важливий етап судового розгляду, що є пізнавальною судовою діяльністю щодо дослідження та оцінки фактичних даних (доказів) в умовах змагальності сторін кримінального судочинства (сторони обвинувачення та сторони професійного захисту), спрямованою на вирішення правового конфлікту, прагнення до відновлення справедливості. У статті також проаналізовано види судового розгляду (спрощений і заочний судовий розгляд, а також судовий розгляд при особливому провадженні та провадженні із підсиленими процесуальними гарантіями). Окрім того, на думку автора, можна вести мову й про такі види судового розгляду, як здійснення: кримінального провадження стосовно неповнолітніх; кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру;кримінальних проваджень із перегляду судових рішень (провадження в суді апеляційної інстанції, провадження в суді касаційної інстанції, провадження у Верховному Суді України, провадження за нововиявленими обставинами).


Ключові слова


судовий розгляд; судове слідство; судове провадження; кримінальне провадження; змагальність; етап судового розгляду

Повний текст:

PDF

Посилання


Белкин А. Р. УПК РФ: конструктивная критика и возможные

улучшения. Часть 1. Общие положения и принципы уголовного судопро-

изводства / А. Р. Белкин. – Изд. 2‑е, доп. – М. : МГУПИ, 2010. – 59 с.

Бурданова В. С. Поиски истины в уголовном процессе / В. С. Бур-

данова. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. – 262 с.

Гришин С. П. Судебное следствие в смешанном уголовном про-

цессе (гносеологический, процессуальный и тактико-криминалистический

аспекты) / С. П. Гришин. – М. : Юрлитинформ, 2008. – 472 с.

Денисов Л. А. Судебное следствие как составная часть стадии

судебного разбирательства : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 /

Л. А. Денисов ; Владимир. юрид. ин-т ФСИН. – Владимир, 2007. – 21 с.

Загорский Г. И. Актуальные проблемы судебного разбирательства

по уголовным делам : учеб.‑практ. пособие / Г. И. Загорский. – М. : Про-

спект, 2012. – 321 с.

Ищенко Е. П. Об истине в уголовном процессе / Е. П. Ищенко //

Воронежские криминалистические чтения : сб. науч. тр. / под ред. О. Я. Ба-

ева. – Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 2008. – Вып. 10. – С. 197.

Карабанова Т. Н. Судебное следствие в уголовном процессе Рос-

сийской Федерации / Т. Н. Карабанова, В. Н. Махов. – М. : Юрлитинформ,

– 192 с.

Кисленко С. Л. Судебное следствие: состояние и перспективы

развития : монография / С. Л. Кисленко, В. И. Комиссаров. – М. : Юрлитинформ, 2003. – 176 с.

Когутич І. І. Використання знань та засобів криміналістичної

тактики та методики під час розгляду кримінальних справ у суді / І. І. Ко-

гутич. – Львів : Тріада плюс, 2009. – 448 с.

Когутич І. І. Криміналістичні знання, їх сутність і потреба роз-

ширення меж використання : монографія / І. І. Когутич. – Львів : Тріада

плюс, 2008. – 420 с.

Маленко О. В. Поняття й ознаки заочного кримінального судо-

чинства / О. В. Маленко // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія:

Юриспруденція. – 2016. – № 19. – С. 148–153.

Матвієвська Г. В. Заочне провадження в кримінальному процесі

та об’єктивні чинники його застосування [Електронний ресурс] / Г. В. Мат-

вієвська // Форум права : наук. журн. – 2012. – № 1. – С. 611–616. – Режим

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index. – Заголовок з екрана.

Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / відп. ред.:

Є. М. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К. : Атіка, 2009. –

Т. V : Кримінально-процесуальна та криміналістична діяльність поліцей-

ських організацій. – 1028 с.

Мірошников І. Ю. Судове слідство в апеляційній інстанції : моно-

графія / І. Ю. Мірошников. – Х. : Право, 2007. – 192 с.

Настольная книга судьи (рассмотрение уголовных дел в суде

первой инстанции). – М. : Юрид. лит., 1972. – 744 с.

Пешков В. В. Глава 16. Судебное разбирательство / В. В. Пешков

// Уголовный процесс России : учеб. пособие / под ред. З. Ф. Коври-

ги, Н. П. Кузнецова. – Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 2003. – С. 285.

Попелюшко В. О. Судовий розгляд кримінальної справи : навч. по-

сіб. / В. О. Попелюшко. – К. : Кондор, 2006. – 234 с.

Советский уголовный процесс : учебник / под общ. ред. М. И. Ба-

жанова, Ю. М. Грошевого. – Киев : Вища шк., 1983. – 439 с.

Трофименко В. М. 3.3. Кримінальне провадження за Криміналь-

ним процесуальним кодексом України: система та процесуальна форма /

В. М. Трофименко // Правова доктрина України : у 5 т. Т. 5 : Кримінально-

правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / В. Я. Та-

цій, В. І. Борисов, В. С. Батиргареєва та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова. – Х. : Право, 2013. – 1240 с.

Уголовный процесс России : учеб. пособие / под ред. З. Ф. Коври-

ги, Н. П. Кузнецова. – Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 2003. – С. 290.

Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства / И. Я. Фойницкий. – СПб. : Альфа, 1996. – Т. II. – 552 с.

Халдеев Л. С. Судья в уголовном процессе : практ. пособие /

Л. С. Халдеев. – М. : Юрайт, 2000. – 501 с.

Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко

(голова редкол.) та ін. – К. : Укр. енцикл., 2003. – Т. 5. – 736 с.

Якимович Ю. К. Судебное производство по УПК Российской

Федерации / Ю. К. Якимович, Т. Д. Пан. – СПб. : Юрид. центр Пресс,

– 252 с.

Яновська О. Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку

змагального кримінального судочинства : монографія / О. Г. Яновська. –

К. : Прецедент, 2011. – 303 с.

Seabrooke S. Criminal Evidence and Procedure : the Essential

Framework / S. Seabrooke, J. Sprack. – 2‑nd еd. – London : Oxford University

Press, 1996. – 500 p.

Sprack J. Emmins on Criminal Procedure / J. Sprack. – 6‑th еd. –

London : Oxford University Press, 1995. – 600 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 І. І Шепітько

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)