ІСТОТНА ШКОДА ЯК ОЗНАКА ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО ст. 367 КК УКРАЇНИ

С. В Рак

Анотація


У статті з’ясовується зміст кримінально-правового поняття «істотна
шкода» як ознаки складу злочину «службова недбалість». Аналіз поглядів провідних правників показав, що законодавчі зміни, введені в дію Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» від 13 травня 2014 р., істотно звужують сферу застосування ст. 367 КК України. Сьогодні суспільно небезпечні наслідки, що розкриваються термінами «істотна шкода», «тяжкі наслідки», визначаються виключно майновими збитками (втрата власностіна кошти чи майно, пошкодження чи знищення майна). Проте часто шкода,заподіяна при вчиненні службових злочинів, має нематеріальний характер. Тому незрозумілою стає кримінально-правова оцінка невиконання службовою особою своїх обов’язків через несумлінне ставлення до них, що потягнуло заподіяння шкоди життю або здоров’ю потерпілого.

Дослідження цієї проблеми автором показує, що зміни у законодавстві дійсно частково декриміналізували діяння, передбачене ст. 367 КК України. Однак є підстави стверджувати, що завдання шкоди нематеріального характеру при вчиненні службової недбалості є суспільно небезпечним та відповідає іншим критеріям криміналізації.


Ключові слова


істотна шкода; службова недбалість; суспільно небезпечні наслідки; майнова шкода

Повний текст:

PDF

Посилання


Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон Укра-

їни від 5 квіт. 2001 р. № 2341‑III. – Режим доступу: http:// http://zakon3.

rada.gov.ua/laws/show/2341–14. – Заголовок з екрана.

Про судову практику у справах про перевищення влади або служ-

бових повноважень [Електронний ресурс] : постанова Пленуму Верхов.

Суду України від 26 груд. 2003 р. № 15. – Режим доступу: http://zakon4.

rada.gov.ua/laws/show/v0015700–03. – Заголовок з екрана.

Тютюгін В. І. Злочини у сфері службової діяльності та професій-

ної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг : навч.‑практ. посіб.

/ В. І. Тютюгін Ю. В. Гродецький С. В. Гізимчук ; за ред. В. Я. Та-

ція, В. І. Тютюгіна. ‒ Х. : Право, 2014. ‒ 232 с.

Киричко В. М. Кримінальна відповідальність за корупцію /

В. М. Киричко. – Х. : Право, 2013. – 424 с.

Берзін П. С. Щодо питання про оціночні поняття, які визначають-

ся матеріальними критеріями і виступають кваліфікуючими ознаками за

чинним КК України / П. С. Берзін // Підприємництво, госп-во і право. –

– № 10. – С. 90–95.

Максимович Р. Л. Істотна шкода як наскрізне кримінально-право-

ве поняття / Р. Л. Максимович // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр.

справ. – 2013. – № 3. – С. 335–342.

Демидова Л. М. Проблеми кримінально-правової відповідальнос-

ті за заподіяння майнової шкоди в Україні (майнова шкода як злочинний

наслідок): теорія, закон, практика : монографія / Л. М. Демидова. – Х. :

Право, 2013. – 752 с.

Коваленко В. П. Кримінальна відповідальність за зловживання

владою або службовим становищем працівником правоохоронного органу :

автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / В. П. Коваленко ; Львів. держ.ун-т внутр. справ. – Львів, 2009. – 23 с.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері

державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій

щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

[Електронний ресурс] : Закон України від 13 трав. 2014 р. № 1261-VII. –

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1261–18. – Заголовок

з екрана.

Харченко В. Б. Визначення істотної шкоди та тяжких наслідків за

новою редакцією примітки до ст. 364 КК України [Електронний ресурс] /

В. Б. Харченко // Форум права. – 2015. – № 2. – С. 169–176. – Режим до-

ступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/FP_index.htm_2015_2_30.pdf. – Заголовок

з екрана.

Марін О. К. Потенційні проблеми застосування норм про злочини

у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з на-

данням публічних послуг / О. К. Марін // Забезпечення єдності судової

практики у кримінальних справах у контексті подій 2013–2014 років

в Україні. – К. : ВАІТЕ, 2014. – С. 98–102.

Антипов В. В. Щодо «випадкової декриміналізації» злочинів

у сфері службової діяльності [Електронний ресурс] / В. В. Антипов //

Новітні кримінально-правові дослідження – 2015 : зб. наук. пр. / відп. ред.

О. В. Козаченко. – Миколаїв : Іліон, 2015. – С. 9–13. – Режим доступу:

http://www.nikolaevonua.org.ua/Sbornik_2015.pdf. – Заголовок з екрана.

Судова практика в справах про злочини в сфері службової діяль-

ності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг:

окремі тенденції, проблеми та перспективи вдосконалення / за ред. К. П. За-

дої. – К. : Аграр Медіа Груп, 2014. – 135 с.

Навроцький В. О. Кримінально-правове значення зміни законо-

давчої характеристики наслідків злочинів у сфері службової діяльності /

В. О. Навроцький // Кримінальне право: традиції та новації : матеріали

міжнар. круглого столу, присв. 90‑літтю з дня народж. видат. вченого,

Героя України, акад. В. В. Сташиса (Полтава – Харків, 9–10 лип. 2015 р.). –

Полтава ; Х. : [б. в.], 2015. – С. 34–37.

Дудоров О. Істотна шкода і тяжкі наслідки як ознаки складів зло-

чинів у сфері службової діяльності: проблеми тлумачення кримінального

закону / О. Дудоров, Г. Зеленов // Право України. – 2015. – № 12. – С. 69–81.

Звернення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду ци-

вільних і кримінальних справ [Електронний ресурс] : від 6 трав. 2015 р. :

вих. лист № 223–770/0/4–15. – Режим доступу: http://www.krapka.

org.ua/2015/05/. – Заголовок з екрана.

Ухвала Ленінського районного суду м. Кіровограда від 10 вересня

р. № 403/571/14‑к [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/50012944. – Заголовок з екрана.

Ухвала Рівненського міського суду від 27 лютого 2015 р.

№ 569/8942/14‑к [Елект ронний ре сурс]. – Режим до ступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/51921021. – Заголовок з екрана.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 С. В Рак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)