ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) ЗА ч. 4 ст. 212 КК УКРАЇНИ

В. В Олійниченко

Анотація


Стаття присвячена кримінально-правовому дослідженню спеціальної норми, передбаченої ч. 4 ст. 212 КК України, щодо звільнення від кримінальної
відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).Розглядаються основні теоретичні та практичні положення, які слід ураховувати уповноваженим органам під час застосування зазначеної заохочувальної норми, окреслюються законодавчі зміни до її тексту. На підставі аналізу положень ч. 4 ст. 212 КК робиться висновок про передумови та підстави її застосування, вказано на необхідність подальших наукових розробок із питань урахування добровільності і своєчасності вчинення посткримінальних дій як доречних законодавчих обмежень підстави звільнення від кримінальної відповідальності зазлочин, передбачений ст. 212 КК.


Ключові слова


звільнення від кримінальної відповідальності; ухилення від сплати податків; зборів (обов’язкових платежів)

Повний текст:

PDF

Посилання


Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності : моно-

графія / Ю. В. Баулін. – К. : Атіка, 2004. – 296 с.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституцій-

ним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного

тлумачення положень частини третьої статті 80 Конституції України

(справа про депутатську недоторканність) // Вісн. Конституц. Суду Укра-

їни. – 1999. – № 5. – С. 7–13.

Дудоров О. О. Проблеми застосування і вдосконалення криміналь-

но-правового компромісу у сфері оподаткування / О. О. Дудоров // Про-

куратура. Людина. Держава. – 2004. – № 12. – С. 64–75.

Дудоров О. О. Проблеми кримінально-правової охорони системи

оподаткування України : дис. … д-ра юрид. наук. : 12.00.08 / О. О. Дудо-

ров ; Луган. ун-т внутр. справ. – Луганськ, 2007. – 513 с.

Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримі-

нально-правова характеристика : монографія / О. О. Дудоров. – К. : Юрид.

практика, 2003. – 924 с.

Дудоров О. О. Ухилення від сплати податків: кримінально-право-

ві аспекти : монографія / О. О. Дудоров. – К. : Істина, 2006. – 648 с.

Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/25936918. – За-

головок з екрана.

Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/29619860. – Заголовок з екрана.

Караулов В. Ф. Добровольный отказ от совершения преступления

/ В. Ф. Караулов // Учен. зап. – М. : ВЮЗИ, 1969. – Вып. 18, ч. 2. – С. 66–84.

Куцевич М. П. Проблеми застосування звільнення від криміналь-

ної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових

платежів) та страхових внесків, пов’язані з дією нового КПК України /

М. П. Куцевич // Європ. перспективи. – 2013. – № 11. – С. 47–52.

Панько К. А. Добровольный отказ от преступления по советскому

уголовному праву / К. А. Панько. – Воронеж : ВГУ, 1975. – 148 с.

Сокира Л. Відповідальність за злочини у сфері оподаткування /

Л. Сокира // Вісн. прокуратури. – 2002. – № 6. – С. 28–31.

Ус О. В. Кримінальна відповідальність за підбурювання до зло-

чину : монографія / О. В. Ус. – Х. : ФОП Вапнярчук Н. М., 2007. – 264 с.

Хряпінський П. В. Заохочувальні норми у кримінальному законо-

давстві України : монографія / П. В. Хряпінський. – Х. : Харків юрид.,

– 448 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 В. В Олійниченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)