ЩОДО ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ ЗАСТОСУВАННЯ ст. 3641 КК УКРАЇНИ

Р. М Гора

Анотація


Стаття присвячена проблемі кримінальної відповідальності службової
особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правовоїформи у випадку, коли особа, що притягується до кримінальної відповідальності,поєднує у собі засновника (власника) та керівника підприємства. Шляхом системного тлумачення законодавства автором надано визначення службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Указано на неоднакове визначення законодавцем у різних нормативних актах одних і тих самих положень та відсутність єдиного підходу до вживання термінів «функції» та «обов’язки» службової особи. Проаналізовано на прикладі різних організаційно-правових форм юридичної особи приватного права можливість виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов’язків особою, що поєднує у собі засновника (власника) та керівника підприємства. Установлено, що така особа завжди виконує адміністративно-господарські обов’язки, оскільки будь-яке підприємство приватної форми власності володіє статутним фондом, що є відокремленим майном, а особа управляє таким майном. Організаційно-розпорядчі обов’язки засновник (власник) підприємства, який одночасно є керівником, може виконувати тільки у випадку наявності найманих працівників.


Ключові слова


службова особа юридичної особи приватного права; адміністративно-господарські обов’язки; організаційно-розпорядчі обов’язки; керівник підприємства; засновник (власник) підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Кримінальний кодекс України: науково-практичний коментар :

в 2 т. Т. 2 : Особлива частина / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін

та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгі-

на. – 5‑те вид., допов. – Х. : Право, 2013. – 1040 с.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо

відповідальності за корупційні правопорушення : Закон України від

квіт. 2011 р. № 3207‑VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2011. – № 41. –

Ст. 414.

Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовт. 2014 р.

№ 1700-VII // Відом. Верхов. Ради України. – 2014. – № 49. – Ст. 2056.

Про судову практику у справах про хабарництво : постанова Пле-

нуму Верхов. Суду України від 26 квіт. 2002 р. № 5 // Юрид. вісн. України. –

– № 28 (368). – 13–19 лип. – Ст. 21.

Брич Л. Ознаки посадової особи та кваліфікація господарських

злочинів, вчинених нею (закінчення) / Л. Брич, В. Навроцький // Підпри-

ємництво, госп-во і право. – 2001. – № 2. – С. 68–71.

Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січ. 2003 р.

№ 435-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

Про акціонерні товариства : Закон України від 17 верес. 2008 р.

№ 514-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2008. – № 50–51. – Ст. 384.

Про господарські товариства : Закон України від 19 верес. 1991 р.

№ 1576-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682.

Мельник М. І. Хабарництво: загальна характеристика, проблеми

кваліфікації, удосконалення законодавства / М. І. Мельник. – К. : Парлам.

вид-во, 2000. – 255 с.

Єдиний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/54817512. – Заголовок з екрана.

Господарський кодекс України : Закон України від 16 верес. 2003 р.

№ 436-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 18, 19–20, 21–22. –

Ст. 144.

Андрушко П. П. Злочини у сфері службової діяльності: криміналь-

но-правова характеристика : навч. посіб. / П. П. Андрушко, А. А. Стрижев-

ська. – К. : Юрисконсульт, 2006. – С. 342.

Словник української мови : в 11 т. / редкол.: I. К. Бiлодiд (голо-

ва) та ін. ; Акад. наук Укр. РСР, Iн-т мовознавства iм. О. О. Потебні. – К. :

Наук. думка, 1970–1980. – Т. 11. – 1980. – С. 700.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Р. М Гора

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)