ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, СПРЯМОВАНИХ НА АКТУАЛІЗАЦІЮ ІДЕАЛЬНИХ СЛІДІВ

Д. В Затенацький

Анотація


Стаття присвячена дослідженню використання інноваційних технологій,
спрямованих на актуалізацію ідеальних слідів. Надано основні напрями впровадження інноваційних технологій у слідчу діяльність. У статті визначено місценових науково-технічних засобів для виявлення, збирання та попереднього дослідження доказів. Розглянуто окремі науково-технічні засоби, спрямовані на актуалізацію ідеальних слідів. Проаналізовано функціональне призначення та можливості науково-технічних засобів, спрямованих на актуалізацію ідеальних слідів. Звернуто увагу на перспективний напрям дослідження ідеальних слідів за емоційним станом (емоційними реакціями) допитуваного, із застосуванням безконтактних технічних засобів. Наголошено на позиції стосовно того, що використання поліграфа не встановлює, не розкриває сутності та не вилучає ідеальні сліди, а лише дозволяє опосередковано судити про їхню наявність у допитуваного. Визначено найбільш ефективні техніко-криміналістичні прийоми для актуалізації ідеальних слідів, а також розглянуто їх сутність, зміст, особливості та можливості їх застосування. Зроблено акцент на окремих дискусійних питаннях щодо застосування науково-технічних засобів, спрямованих на актуалізацію ідеальних слідів. Висловлено думку щодо співвідношення криміналістичної техніки та криміналістичної тактики.


Ключові слова


інноваційні технології; науково-технічні засоби; ідеальні сліди; техніко-криміналістичні прийоми; актуалізація ідеальних слідів

Повний текст:

PDF

Посилання


Шепітько В. Ю. Вибрані твори / Валерій Юрійович Шепітько. –

Х. : Апостіль, 2010. – 576 с.

Горский Г. Ф. Проблемы доказательств в советском уголовном

процессе / Г. Ф. Горский, Л. Д. Кокорев, П. С. Элькинд. – Воронеж : Изд-во

Воронеж. гос. ун-та, 1978. – 302 с.

Богунов В. Протоколювання та звукозапис: співвідношення функ-

цій / В. Богунов // Підприємництво, госп-во і право. – 2003. – № 6. –

С. 108–112.

Карлов В. Я. Использование криминалистической техники в рас-

следовании преступлений : науч.‑практ. пособие / В. Я. Карлов. – М. :

Экзамен, 2006. – 192 с.

Шейфер С. А. Следственные действия. Основания, процессуальный

порядок и доказательственное значение : монография / С. А. Шейфер. –

М. : Юрлитинформ, 2004. – 184 с.

Шепитько В. Ю. Криминалистика : курс лекций / В. Ю. Шепить-

ко. – 2‑е изд., перераб. и доп. – Харьков : Одиссей, 2006. – 368 с.

Леонтьев А. А. Речь в криминалистике и судебной психологии /

А. А. Леонтьев, А. М. Шахнарович, В. И. Батов. – М. : Наука, 1977. – 61 с.

Салтевский, М. В. Криминалистика. В современном изложении

юристов : учеб. и практ. пособие / М. В. Салтевский. – Харьков : Рубикон,

– 432 с.

Суворова Л. А. О криминалистической энграммологии (поста-

новка проблемы) / Л. А. Суворова // Воронежские криминалистические

чтения : сб. науч. тр. / под ред. О. Я. Баева. – Воронеж, 2004. – Вып. 5. –

С. 281–286.

Тимошенко П. Ю. Теория и практика использования следов памя-

ти (идеальных отображений) в расследовании преступлений / П. Ю. Тимошенко,

М. В. Салтевский, Ю. Ф. Жариков ; отв. ред. Р. С. Белкин. – Киев :

Укр. акад. внутр. дел, 1991. – 88 с.

Криминалистика : учебник / под ред. В. А. Образцова. – 2‑е изд. –

М. : Юрист, 2002. – 733 с.

Работягов А. В. Устная речь как отражение эмоционального со-

стояния человека / А. В. Работягов // Вісн. Луган. Ін-ту внутр. справ МВС

України. – 2000. – Вип. 2. – С. 164–172.

Журин С. И. Практика и теория использования детекторов лжи /

С. И. Журин. – М. : Горячая линия-Телеком, 2004. – 143 с.

Кобзі Д. О. Правові проблеми щодо використання поліграфа /

Д. О. Кобзі, О. О. Єфремов // Вісн. Нац. ун-ту внутр. справ. – 2002. –

Вип. 19. – С. 112–115.

Морозова Т. Р. Сучасний стан теорії та практики поліграфічних

опитувань / Т. Р. Морозова // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ України. –

– Вип. 6. – С. 223–230.

Половникова Ж. Ю. Основні принципи та напрямки підготовки

поліграфологів МВС України / Ж. Ю. Половникова // Наук. вісн. Дніпро-

петр. юрид. ін-ту МВС України : зб. наук. пр. – 2001. – Вип. 3. – С. 186–193.

Савочкин Д. А. Использование спецприбора «полиграф» в право-

охранительной деятельности органов внутренних дел Украины / Д. А. Са-

вочкин // Наук. вісн. Дніпропетр. юрид. ін-ту МВС України : зб. наук.

пр. – 2001. – № 3. – С. 312–319.

Холодный Ю. И. Применение полиграфа при профилактике,

раскрытии и расследовании преступлений (генезис и правовые аспекты) :

монография / Ю. И. Холодный. – М. : Мир и безопасность, 2000. – 180 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Д. В Затенацький

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)