ТАКТИЧНІ ПОМИЛКИ В СЛІДЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ЇХ ВИДИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

О. М. Домашенко

Анотація


Статтю присвячено проблемам тактичних помилок у слідчій діяльності.
Проаналізовано різні підходи щодо визначення їх класифікаційних груп. Визначено, що підставами для вказаної диференціації можуть виступати сфери прояву тактичних помилок (об’єктивні чинники), такі як: етапи розслідування, стадії слідчої (розшукової) дії; пов’язані з використанням тактико-криміналістичних засобів; помилки, типові для певних слідчих дій або тактичної операції.

Ще одна група підстав для класифікації пов’язана безпосередньо із суб’єктом тактичної помилки, а саме з його психологічними характеристиками, аналітичними здібностями і мотивами прийняття ним тактичних рішень, рівнем його досвіду, професіоналізму й обізнаності.

Поряд із зазначеними критеріями важливою підставою класифікації тактичних помилок у слідчій діяльності є вид і характер негативних наслідків. Наслідки
тактичної помилки можуть виявитися в утраті доказової інформації, джерела її отримання, неможливості її використання в подальшому в ході досудового
розслідування або в суді, в упущенні тактично сприятливого моменту розвитку слідчої ситуації; створенні конфліктної ситуації, ситуації тактичного ризику; зниженні або припиненні дієвості психологічного впливу речових доказів та ін.


Повний текст:

PDF

Посилання


Белкин А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве

/ А. Р. Белкин. – М. : Норма, 2007. – 528 с.

Дегтярев С. В. Ошибки расследования и тактика их устранения /

С. В. Дегтярев // Криминалистика: расследование преступлений в сфере

экономики / под ред.: В. Д. Грабовский, А. Ф. Лубина. – Н. Новгород : Ниж.

Новгор. ВШ МВД РФ, 1995. – С. 329.

Головин А. Ю. Тактические ошибки в расследовании преступле-

ний / А. Ю. Головин. – Тула : Изд-во Тульск. гос. ун-та, 2001. – 42 с.

Крамаренко В. П. Организационно-тактические ошибки в струк-

туре следственного действия / В. П. Крамаренко // Теорія та практика су-

дової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. – Х., 2007. – Вип. 7. –

С. 32–34.

Саньков В. И. Тактические ошибки следователя при получении

и проверке признания в убийстве (причины, предупреждение, нейтрали-

зация последствий) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 /

В. И. Саньков ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 2003. – 24 с.

Цветков С. И. Тактические ошибки следователя – обозначение

проблемы / С. И. Цветков // Тезисы Всероссийских криминалистических

чтений, посвященных 100‑летию со дня рождения профессора А. Н. Ва-

сильева. – М., 2002. – С. 119–120.

Якушин С. Ю. Тактические ошибки и их преодоление при рассле-

довании преступлений / С. Ю. Якушин // Криминалистъ первопечатный. –

– № 4. – С. 125–132.

Зорин Г. А. Теоретические основы криминалистики / Г. А. Зорин. –

Минск : Амалфея, 2000. – 416 с.

Крамаренко В. П. Ситуационный подход к выявлению и преодоле-

нию следственных ошибок : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 /

В. П. Крамаренко ; Кубан. гос. ун-т. – Краснодар, 2012. – 23 с.

Яблоков Н. П. Криминалистика : учеб. для вузов / под ред.

Н. П. Яблокова. – 3‑е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2005. – 781 с.

Коновалова В. Е. Криминалистическая версия: познавательная

функция в судопроизводстве / В. Е. Коновалова // Проблеми правового

забезпечення економічної та соціальної політики в Україні : матеріали

наук.‑практ. конф. (м. Харків, 24–25 трав. 2005 р.). – Х. : Право, 2005. –

С. 586–589.

Белкин Р. С. Курс криминалистики: Частные криминалистические

теории : в 3 т. / Р. С. Белкин. – М. : Юристъ, 1997. – Т. 2. – 464 c.

Коновалова В. Е. Следственные версии как основа планирования

расследования хищений социалистического имущества / В. Е. Коновалова,

В. Д. Пчелкин // Проблемы социалистической законности : респ. межвед.

науч. сб. – Харьков, 1984. – Вып. 14. – С. 49–56.

Пацкевич А. П. Криминалистические проблемы следственных

ошибок / А. П. Пацкевич, С. Н. Стороженко // Актуальные проблемы со-

временной криминалистики и судебной экспертизы : материалы Междунар.

науч.‑практ. конф., посвящ. 35‑летию со дня образования каф. кримина-

листики Акад. МВД Респ. Беларусь (Минск, 3 июня 2011 г.). – Минск,

– С. 104–106.

Цветков С. И. Тактические решения и тактические ошибки /

С. И. Цветков // Актуальные проблемы криминалистики на современном

этапе : материалы всерос. науч.‑практ. конф. – Краснодар, 2002. – С. 85–91.

Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики

/ под ред.: В. Д. Грабовский, А. Ф. Лубин. – Н. Новгород, 1995. – 400 с.

Головина Е. В. Современное понимание ошибок в выборе страте-

гии и тактики предварительного расследования / Е. В. Головина // Известия

Тульского государственного университета : сб. науч. тр. – 2012. – № 2–2 :

Экономические и юридические науки. – С. 149–157.

Морозова Е. В. Криминалистические проблемы следственных

ошибок : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Е. В. Морозова ;

Южно-Урал. гос. ун-т. – Екатеринбург, 2004. – 22 с.

Попова О. А. Уголовно-процессуальные и организационно-так-

тические ошибки на стадии предварительного следствия и пути их предотвращения

и устранения : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / О. А. Попо-

ва ; Волгоград. акад. – Волгоград, 2006. – 280 c.

Белозеров Ю. Н. Производство следственных действий / Ю. Н. Бе-

лозеров, В. В. Рябоконь. – М. : Инфра-М, 1990. – 66 с.

Фомина А. С. Ошибки, допускаемые при тактических операциях:

постановка проблемы / А. С. Фомина // Воронежские криминалистические

чтения : сб. науч. тр. – Воронеж, 2008. – Вып. 10. – С. 321–327.

Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия : монография /

Т. С. Волчецкая ; под ред. Н. П. Яблокова. – М. ; Калининград : Калинингр.

гос. ун-т, 1997. – 248 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 О. М. Домашенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)