ЗАТРИМАННЯ ЗА ПІДОЗРОЮ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ ТА ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ: ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

О. І. Марочкін

Анотація


Статтю присвячено аналізу правових позицій ЄСПЛ в аспекті застосування запобіжних заходів у вигляді затримання за підозрою в учиненні злочину та
тримання під вартою. Досліджено та викладено результати моніторингу застосування вітчизняними судами КПК, а також діяльності Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини щодо контролю за дотриманням процесуального законодавства та права особи на свободу на початковій стадії кримінального провадження. На підставі аналізу правових позицій ЄСПЛ виявлено певні вимоги для застосування ч. 1 ст. 5 КЗПЛ, зокрема, щодо умов, мети,призначення та застосування запобіжних заходів. Звертається увага на необхідність дотримання принципу пропорційності при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, тобто встановлення рівноваги між можливістю забезпечення негайного виконання зобов’язання та правом особи на свободу у демократичному суспільстві. Акцентовано увагу на необхідності подальшої гармонізації у цій сфері положень КПК з огляду на чітке визначення допустимих ризиків, за наявності яких можливе застосування запобіжних заходів, та їх доведеність перед судом. Запропоновано низку змін та доповнень до КПК, спрямованих на підвищення ефективності судового контролю за діяльністю органів досудового розслідування та посилення захисту прав осіб, затриманих за підозрою
у вчиненні злочину, та таких, що тримаються під вартою.


Ключові слова


запобіжні заходи; затримання особи; тримання під вартою; Європейський суд з прав людини; застосування запобіжних заходів; судовий контроль

Повний текст:

PDF

Посилання


Посібник зі статті 5 «Право на свободу та особисту недоторканність»

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.echr.coe.int/Documents/

Guide_Art_5_UKR.pdf. – Заголовок з екрана.

Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального

кодексу України / за ред. О. А. Банчука, Р. О. Куйбіди, М. І. Хавронюка. –

Х. : Фактор, 2013. – 1072 с.

Лобойко Л. М. Кримінальний процес : навч. посіб. / Л. М. Лобойко,

О. А. Банчук. – К. : Ваіте, 2014. – 280 с.

Тищенко О. І. Практика Європейського Суду з прав людини в кон-

тексті застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою /

О. І. Тищенко // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. – 2014. – Вип. 3, т. 3. –

С. 204–207.

Застосування судами Кримінального процесуального кодексу. Ре-

зюме результатів моніторингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу:h t t p : / / w w w. o m b u d s m a n . g o v. u a / u a / p a g e / s e c r e t a r i a t / d o c s /presentations/&page=3. – Заголовок з екрана.

Аналіз стану здійснення судочинства в 2015 р. (за даними судової

с т а т и с т и к и ) [ Е л е к т р о н н и й р е с у р с ] . – Р е ж и м д о с т у п у :

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/19AB19F610B8135

FC2257EF900465E84. – Заголовок з екрана.

Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини

[Електронний ресурс] : Указ Президента України від 25 серп. 2015 р.

№ 501/2015. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/

show/501/2015. – Заголовок з екрана.

Право на свободу та особисту недоторканість. Моніторинг Україн-

ської Гельсінської спілки з прав людини [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://helsinki.org.ua/pravo-na-svobodu-ta-osobystu-nedotorkanist/. –

Заголовок з екрана.

Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав

людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадя-

нина в Україні [Елект ронний ре сурс]. – Режим до ступу:

www.ombudsman.gov.ua/files/Dopovidi/Dopovid_2015_10b.pdf. – Заголовок

з екрана.

Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під

час досудового розслідування та судового провадження відповідно до

Кримінального процесуального кодексу України [Електронний ресурс] :

лист Вищ. спеціаліз. суду України з розгляду цив. і крим. справ від 4 квіт.

р. № 511–550/0/4–13. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/

show/v0511740–13. – Заголовок з екрана.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 О. І. Марочкін

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)