ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО

А. О Байда

Анотація


У статті розглядаються питання кримінальної відповідальності за неза-
конний психологічний вплив. Наведено поняття та ознаки незаконного
психологічного впливу. Установлено співвідношення між поняттями «психічне
насильство», «психологічне насильство» та «незаконний психологічний вплив». Наведено аналіз пропозиції щодо доповнення чинного КК окремою нормою «домашнє насильство» як формою злочинної поведінки, що включає незаконний психологічний вплив.

Установлено, що незаконний психологічний вплив – це протиправне втручання у психічні процеси індивіда, що призводить до пригнічення його емоційновольових процесів з метою створення у нього стану психіки, необхідного для формування поведінки, потрібної винному. Незаконний психологічний вплив є формою психічного насильства, яка через специфіку застосовуваних методів таприйомів їх систематичного характеру та наслідків потребує самостійної кримінально-правової оцінки. Чинне кримінальне законодавство не містить спеціальної норми, що передбачала б відповідальність за такий вид психічногонасильства. Разом із тим така норма є необхідною умовою всебічного захисту життя й особливо здоров’я громадян.


Ключові слова


насильство; психічне насильство; психологічне насильство; незаконний психологічний вплив; домашнє (сімейне) насильство.

Повний текст:

PDF

Посилання


Співачук В. Л. Пояснювальна записка до проекту Закону України

«Про внесення змін та доповнень до Закону України “Про свободу совісті

та релігійні організації”» [Електронний ресурс] : 6 жовт. 2005 р. / В. Л. Спі-

вачук. – Режим до ступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/

webproc4_1?pf3511=26000. – Заголовок з екрана.

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок

і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами [Електронний ре-

сурс] : відкрита для підпису в Стамбулі (Туреччина) 11 трав. 2011 р. / Рада

Європи. – К. : К. І. С, 2001. – 192 с. – Режим доступу: https://rm.coe.int/

CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=

d9e). – Заголовок з екрана.

Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок та домашнім

насильством в Україні. Відповідність окремих законів України вимогам Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами [Електронний ресурс] :аналіт. звіт / підгот. та ред.: Х. Т. Куевас, Г. Христова, за участю М. Хавронюк. – Електрон. текст. дані. – К., 2015. – 93 с. – Режим доступу:http://pravo.org.ua/files/Criminal%20justice/Legislative_Assessment_Report_UA.pdf. – Заголовок з екрана.

Приходько, І. І. Психологічна безпека особового складу сил охоро-

ни правопорядку як невід’ємна складова національної безпеки України /

І. І. Приходько // Право і національна безпека: актуальні проблеми теорії

та практики : матеріали наук.‑практ. конф., 22 трав. 2009 р. – Х., 2009. –

С. 82–88.

Хромцов О. М. Психічне насильство у кримінальному праві: по-

няття та ознаки / О. М. Хромцов // Вісн. Харк. нац. ун-ту внутр. справ. –

– Вип. 34. – С. 130–134.

Психология : словарь / под ред.: А. В. Петровский, М. Г. Ярошев-

ский. – 2‑е изд., испр. и доп. – М. : Политиздат, 1990. – 494 с.

Краткий психологический словарь / сост. Л. А. Карпенко ; под общ.

ред.: А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. – М. : Политиздат, 1985. – 431 с.

Про затвердження Порядку застосування методів психологічного

і психотерапевтичного впливу : наказ М-ва охорони здоров’я України від

квіт. 2008 р. № 199 // Офіц. вісн. України. – 2008. – № 50. – Ст. 1644.

Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних

ушкоджень : затв. наказом М-ва охорони здоров’я України від 17 січ.

р. № 6 // Юрид. вісн. України. – 1995. – № 18. – С. 5–9.

Деструктивные психотехники : пер. с англ. / под ред. И. Митрофа-

новой. – СПб. : Экслибрис, 2002. – 224 с.

Шарапов Р. Д. Преступное насилие / Р. Д. Шарапов. – М. : Юрлитинформ,2009. – 496 с.

Гаухман Л. Д. Насилие как средство совершения преступления /

Л. Д. Гаухман. – М. : Юрид. лит., 1974. – 167 c.

Левертова Р. А. Ответственность за психическое насилие в уголов-

ном праве / Р. А. Левертова. – Омск : НИиРИО Ом. ВШМ МВД СССР,

– 103 с.

Сердюк Л. В. Насилие: криминологическое и уголовно-правовое

исследование / Л. В. Сердюк ; под ред. С. П. Щербы. – М. : Юрлитинформ,

– 384 с.

Про попередження насильства в сім’ї : Закон України від 15 листоп.

р. № 2789‑III // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 51. – Ст. 2258.

Про запобігання та протидію домашньому насильству [Електронний

ресурс] : Проект Закону України № 5294 від 20 жовт. 2016 р. – Режим

доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60306. –

Заголовок з екрана.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 А. О Байда

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)