ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗАМІСНОЇ ПІДТРИМУВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Владислава Станіславівна Батиргареєва

Анотація


У статті крізь призму права засуджених та затриманих на отримання
медичної допомоги розглядається стан запровадження в українських так званих місцях несвободи практики замісної підтримувальної терапії. Примітно, що характерною рисою законодавчого регулювання питань, пов’язаних із легальним обігом наркотичних речовин в Україні, є те, що ціла низка законодавчих положень нібито розпорошена по нормативно-правових актах різних галузей права. На підставі чинного законодавства з урахуванням доведених, у тому числі світових, результатів ефективності такої терапії робиться висновок про те, що взагалі‑то не має існувати жодних перешкод у її запровадженні, зокрема, у місцях позбавлення волі. Разом із тим здійснюється аналіз різних чинників, що сьогодні фактично гальмують подальше поширення практики замісної підтримувальної терапії в абсолютно всіх місцях несвободи, в яких тримаються в Україні засуджені та затримані особи. Серед таких чинників слід виділити організаційно-правові,матеріальні, етичні та ін. Відсутність замісної підтримувальної терапії в місцяхпозбавлення волі на теперішній час пояснюється невизначеністю процедури реалізації вказаних програм на рівні відомчих нормативних актів.

У статті приділено увагу й історії виникнення та запровадження подібної терапії. Численні дослідження демонструють, що застосування замісної підтримувальної терапії в місцях позбавлення волі (її розпочинання або продовження) приносить значну користь, знижуючи потяг до наркотиків, ризиковану поведінку
та кількість порушень режиму, але, на жаль, в Україні це поки що недоступно.

Проаналізовано положення проекту Порядку взаємодії закладів охорони
здоров’я, підрозділів та органів Національної поліції України, Національної гвардії


Ключові слова


замісна підтримувальна терапія; особи з опіоїдною залежністю; місця несвободи; місця позбавлення волі; засуджені та затримані особи; право на отримання медичної допомоги.

Повний текст:

PDF

Посилання


Burden of infectious diseases, substance use disorders, and mental illness

among Ukrainian prisoners transitioning to the community / L. Azbel,J. A. Wickersham, Y. Grishaev, S. Dvoryak, F. L. Altice // PloS One. – 2013. –

Vol. 8. – Issue 3. – P. 1–9.

Méndez J. E. Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel,

inhuman or degrading treatment or punishment [Електронний ресурс] /

J. E. Méndez // A/HRC/22/53. – Режим доступу: http://www.ohchr.org/

Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A. HRC.22.53_

English.pdf. – Заголовок з екрана.

Автухов К. А. Замісна підтримуюча терапія в місцях несвободи:

міжнародний досвід / К. А. Автухов, А. В. Байлов // Вісн. Кримінолог. асоц.

України. – 2016. – № 2 (13). – С. 173–183.

Гилинский Я. И. Преступность в современной России: ситуация;

тенденции; перспективы : конспект лекции / Я. И. Гилинский. – СПб. :

С.-Петерб. юрид. ин-т Ген. прокуратуры РФ, 2005. – 44 с.

Експерти обговорили переваги та перешкоди впровадження замісної

підтримувальної терапії у місцях позбавлення волі [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://ulaf.org.ua/eksperti-obgovorili-perevagi-ta-pereshkodivprovadzhennya-zamisnoyi-pidtrimuvalnoyi-terapiyi-u-mistsyahpozbavlennya-voli. – Заголовок з екрана.

Замісна підтримувальна терапія в лікуванні хворих із синдромом

залежності від опіоїдів [Електронний ресурс] : метод. рекомендації : затв.

наказом МОЗ України від 10 листоп. 2008 р. № 645. – Режим доступу:

https://docviewer.yandex.ua/?url=http. – Заголовок з екрана.

Кузнецов М. И. Социальная работа с осужденными в ИУ : учеб.

пособие / И. М. Кузнецов, О. Г. Ананьев. – Рязань : Акад. ФСИН России,

– 142 с.

Метадоновая терапия как способ избавления от героиновой зави-

симости [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gidmed.com/

narkologiya/narkomaniya/metadonovaja-terapija.html. – Заголовок з екрана.

Наркоманія в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

profilaktyka-narkom.narod.ru’nar_ua.html. – Заголовок з екрана.

Медико-социальные проблемы опиоидной зависимости : моно-

графия / Г. А. Овчаренко, И. К. Сосин, Л. Л. Пинский, В. Д. Мишиев ; под

ред. Н. А. Овчаренко. – Луганск : Промпечать, 2013. – 286 с.

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу «Про затверджен-

ня Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я, підрозділів та органів

Національної поліції України, Національної гвардії України, слідчих ізо-

ляторів, установ виконання покарань та кримінально-виконавчих інспекцій

щодо забезпечення проведення замісної підтримувальної терапії хворих

з опіоїдною залежністю» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.moz.gov.ua/ua/print/dn_20160822_0.html. – Заголовок з екрана.

Посібник для учасників тренінгу «Практичні аспекти проведення

медіа компаній у сфері адвокації проектів зменшення шкоди». – К. : Між-

нар. фонд «Відродження», 2008. – 76 с.

Права людини в галузі охорони здоров’я – 2015–2016 (перша по-

ловина) : доп. правозахис. орг. / упоряд. А. О. Роханський. – Х. : Права

людини, 2016. – 108 с.

Яковець І. С. Аналіз існуючих нормативно-правових актів України

та зарубіжних країн щодо надання замісної підтримуючої терапії

(ЗПТ) у місцях несвободи / І. С. Яковець // Архівні матеріали Науково‑до-

слідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка

В. В. Сташиса НАПрН України за 2015–2016 рр. – Х. : НДІ ВПЗ ім. акад.

В. В. Сташиса НАПрН України, 2016. – 15 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Владислава Станіславівна Батиргареєва

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)