Поняття та види злочинів проти безпеки виробництва

В'ячеслав Іванович Борисов

Анотація


У статті охарактеризовано особливості процесу виробництва, висвітлено специфіку робіт із підвищеною небезпекою, розглянуто поняття джерела підви-щеної небезпеки. Наведено характеристику загальних ознак та сформульовано визначення злочинів проти безпеки виробництва.

Ключові слова


злочини проти безпеки виробництва; джерело підвищеної небезпеки; роботи з підвищеною небезпекою

Повний текст:

PDF

Посилання


Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини проти безпеки виробництва: Постанова Пленуму Верхов. Суду України від 12 черв. 2009 р. № 7 // Вісн. Верхов. Суду України. – 2009. – № 8. – С. 15 – 19.

Балинт И., Мурани М. Психология безопасности труда / И. Балинт, М. Мурани. – М. : Профиздат, 1968. – 207 с.

ДСТУ 2293: 2014. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять: затв. Наказом Мін економ розвитку від 02. груд. 2014 р. № 1429 // Охорона праці: наук.-виробн. журнал. – 2015. – № 10. – Дод.: На допомогу спеціалісту з охорони праці. – С. 42-49.

Про охорону праці: Закон України від 14 жовт. 1992 р. № 2694-ХІІ в ред. закону № 2294-ІV від 21 лист. 2002 р.) // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668; Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 2. – Ст. 10.

Краснов Л.М. Организация работы по охране труда на предприятии / Л. М. Краснов. – Днепропетровск : Проминь, 1990. – 240 с.

Красавчиков В.А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности / В. А. Красавчиков. – М. : Юрид. лит., 1966. – 200 с.

Котик М.А. Психология и безопасность / М. А. Котик. – Таллин, Валгус 1989. – 447 с.

Гринберг М.С. Преступления в области техники: (сущность и обьект) / М. C. Гринберг // Правоведение. – 1962. – № 2. – С. 90-98.

Борисов В.И. Уголовная ответственность за нарушение правил при производстве строительных работ / В. И. Борисов. – Харьков : Харьков. юрид. ин-т, 1974. – 223 с.

Борисов В.И. Квалификация преступных нарушений правил безопасности социалистического производства / В. И. Борисов. – К. : УМК ВО, 1988. – 59 с.

Уголовное право Украинской ССР на современном этапе. Особенная часть. – Киев : Наукова думка, 1985. – 455 с.

Бортнічук П.М. Стійкість роботи об’єктів у надзвичайних ситуаціях / П. М. Бортнічук // Безпека життєдіяльності. – 2004. – №10. – С. 34-38.

Тимошенко А.С. Глобальная экологическая безопасность – международно-правовой аспект // Сов. гос. и право. – 1989. – №1. – С. 84-92.

Зербіно Д.Д., Гжегоцький М.Р. Екологічні катастрофи у світі та в Україні / Д. Д. Зербіно, М. Р.Гжегоцький. – Львів: БаК, 2005. – 280 с.

Проект Кримінального кодексу України, наданий Головним юридичним управлінням апарату Верховної Ради України за станом на 20.03.2001 р. / Матеріали проекту Кримінального кодексу України 2001 року: у 28 кн. – Кн. 28 (1999-2001рр.). – 366 c.

Практика розгляду судами кримінальних справ про злочини, пов’язані з порушенням вимог законодавства про охорону праці // Вісн. Верховн. Суду України. – 2006. – № 6. – С. 25-26.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 В'ячеслав Іванович Борисов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)