Науково-технічні засоби як елемент техніко-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів

Автор(и)

  • Н. В. Павлюк Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

Ключові слова:

техніко-криміналістичне забезпечення, науково-технічні засоби, експертне дослідження, інформаційна підтримка розслідування

Анотація

Надано поняття «техніко-криміналістичне забезпечення», визначено його структуру. Запропоновано авторський підхід до класифікації науково-технічних засобів, з урахуванням норм чинного КПК України та сучасних потреб судово-слідчої практики.

 

Біографія автора

Н. В. Павлюк, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

кандидат юридичних наук, науковий співробітник

Посилання

Винберг Л.А. Пути повышения эффективности технико-криминалистического обеспечения процесса раскрытия, расследования и предупреждения преступлений / Л.А. Винберг // Повышение эффективности использования криминалистических методов и средств расследования преступлений : тр. Акад. МВД СССР. – М., 1985. – С. 22-29.

Волынский В.А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений / В.А. Волынский. – М. : ВНИИ МВД РФ, 1994. – 80 с.

Грамович Г.И. Криминалистическая техника: (научные, правовые, методологические, организационные основы) : монография / Г.И. Грамович. – Мн. : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2004. – 214 с.

Капустіна М.В. Поняття техніко-криміналістичних засобів забезпечення протидії злочинам / М.В. Капустіна // Теорія і практика правознавства : електрон. наук. фах. вид. – Х. : НЮУ ім. Я. Мудрого, 2014. – Вип. 2 (6). – С. 24-34.

Скорченко П.Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений : учеб. пособ. для вузов / П.Т. Скорченко. – М. : Былина, 1999. – 272 с.

Шепітько В.Ю. Техніко-криміналістичне забезпечення діяльності правоохоронних органів: тенденції та перспективи / В.Ю. Шепітько, І.Б. Сіроджа, В.Г. Іванов та ін. // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Х. : Кроссроуд, 2007. – Вип. 13. – С. 80-97.

Ландау И.Л. Ситуационный подход в технико-криминалистическом обеспечении предварительного расследования и судебного следствия : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / И.Л. Ландау. – Калининград, 2002. – 21 с.

Волынский А.Ф. Концептуальные основы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений : дис. в форме науч. доклада … д-ра юрид. наук : 12.00.09 / А.Ф. Волынский; Юрид. ин-т МВД России. –М., 1999. – 65 с.

Лузгин И. И. Криминалистика : учеб.-метод. комплекс для студентов спец. 1-24 01 02 «Правоведение» : в 5 ч. – Ч. 2. Криминалистическая техника и системная технология (Криминалистическое исследование материальной структуры преступления) : в 2 кн. / И. И. Лузгин. – Новополоцк : ПГУ, 2008. – Кн. 2. – 300 с.

Шаталов А.С. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений, совершенных в условиях массовых беспорядков : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / А.С. Шаталов; – М., 1993. – 22 с.

Хрусталев В.Н. Участие специалиста-криминалиста в следственных действиях : учеб. пособ. / В.Н. Хрусталев, Р.Ю. Трубицын. – СПб. : Питер, 2003. – 208 с.

Криміналістика. Енциклопедичний словник (українсько-російський і російсько-український) / за ред. В.Я. Тація. – Х. : Право, 2001. – 560 с.

Криміналістика : підручник / кол. авт.: В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. ; за ред. В.Ю. Шепітька. – 4-е вид., перероб. і доп. – Х. : Право, 2008. – 464 с.

Грамович Г.И. Основы криминалистической техники (Процессуал. и криминалист. аспекты) / Г. И. Грамович. – Мн. : Выш. школа, 1981. – 208 c.

Лисиченко В.К. Использование данных естественных и технических наук в следственной и судебной практике : учеб. пособ. / В.К. Лисиченко. – К. : Вища шк., 1979. – 88 с.

Салтевский М.В. Криминалистика. В современном изложении юристов : учеб. и практ. пособ. / М.В. Салтевский. – Х. : Рубикон, 1997. – 432 с.

Коваленко В.В. Застосування науково-технічних засобів спеціалістами при проведенні слідчих дій : монографія / В.В. Коваленко. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007. – 248 с.

Шепітько В.Ю. Інформаційні технології в криміналістиці та слідчій діяльності / В.Ю. Шепітько // Вибрані твори / Избранные труды. – Х. : Апостіль, 2010. – С. 106-113.

Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ–ДАНА : Закон и право, 2010. – 943 c.

Криминалистика : учеб. для вузов / под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 2000. – 672 c.

Чернышов В.Н. Технико-криминалистическое обеспечение следствия : учеб. пособ. / В.Н. Чернышов, Э.В. Сысоев, А.В. Селезнев, А.В. Терехов. – Тамбов : Изд-во Тамбов гос. техн. ун-та, 2005. – 80 с.

Про затвердження Інструкції про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції, під час судового засідання (кримінального провадження) (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України № 155 від 15.11.2012 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.licasoft.com.ua/index.php/component/lica/?. – Заголовок з екрана.

Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві (із змінами, внесеними згідно із Законом № 580-VIIІ від 2 липня 2015 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2015. – № 40-41. – Ст. 379.

Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України : у 4 т. / за заг. ред. О.В. Стовби. – Х. : Вид. агенція “Апостіль”, 2015. – Т. ІІ. – 329 c.

Про внесення змін до Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання) (із змінами і доповненнями, внесеними Наказом Державної судової адміністрації України № 141 від 22 жовтня 2013 р. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dsa.court.gov.ua/dsa/14/jkjkfhgfnnnmmzs. – Заголовок з екрана.

Криминалистика : учебник / О.В. Волохова, Н.Н. Егоров, М.В. Жижина и др. ; под ред. Е.П. Ищенко. – М. : Проспект, 2011. – 504 с.

Журавель В.А. Криміналістичні методики: сучасні наукові концепції : монографія / В.А. Журавель. – Х. : Апостіль, 2012. – 304 с.

Ищенко П.П. Информационное обеспечение следственной деятельности : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / П.П. Ищенко. – М., 2009. – 26 с.

Положення про автоматизовану систему документообігу суду : затвер. рішенням Ради сіддів України від 26 листопада 2010 р. № 30 (із змінами і доповненнями, внесених рішеннями Ради суддів України від 22 липня 2015 р. № 79) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : court.gov.ua>969076/polozhenniapasds/. – Заголовок з екрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-13

Номер

Розділ

Наукові дослідження