Психологічні дослідження як напрям моделювання особи невідомого злочинця

Автор(и)

  • Г. М. Гетьман Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

Ключові слова:

моделювання особи невідомого злочинця, ідеальна модель, психологічні судово-експертні дослідження, позаекспертні психологічні дослідження, судово-психологічна експертиза

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем моделювання особи невідомого злочинця під час проведення психологічних судово-експертних досліджень. Розглядаються два напрями таких досліджень: позаекспертні психологічні дослідження та судово-психологічна експертиза.

Біографія автора

Г. М. Гетьман, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

науковий співробітник лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю»

Посилання

Алєксєйчук В. І. Огляд місця події: тактика і психологія : монографія. / В. І. Алєксєйчук. – Х. : Апостіль, 2011. – С. 167.

Ахмедшин Р. Л. О доказательственном статусе заключения о психологическом профиле неизвестного преступника / Р. Л. Ахмедшин // Вест. Томск. гос. ун–та. – 2012. – № 359. – С. 104–105.

Боков С. Н. Использование психологического портрета при раскрытии и расследовании преступлений / С. Н. Боков // 50 лет в криминалистике. К 80-летию со дня рождения Р. С. Белкина: материалы междунар. науч. конф. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2002. – С. 55–58.

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень: затвер. наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 р. № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 р. № 1950/5) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98. – Заголовок з екрана.

Китаев Н. Н. Экспертные психологические исследования в уголовном процессе : монография / Н. Н. Китаев, В. Н. Китаева. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2002. – 432 с.

Коновалова В. О. Юридична психологія : підручник / В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько. – Х. : Право, 2008. – С. 157 –158.

Коченов М. М. Судебно-психологическая экспертиза / М. М. Коченов. – М. : ВИИПРМПП, 1977. – 179 c.

Кримінальний процесуальний кодекс України : прийнятий Верхов. Радою України 13 квітня 2012 р. № 4651-VI [Електронний ресурс] / Верховна Рада України: офіц. веб-портал. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. – Заголовок з екрана.

Марчак В. Я. Використання спеціальних психологічних знань у досудовому слідстві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / В. Я. Марчак; Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2003. – 19 с.

Назначение и проведение судебно-психологической экспертизы. Методическое письмо Следственного управления Прокуратуры СССР. – М., 1980. – С. 8.

Сафуанов Ф. С. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе / Ф. С. Сафуанов. – М.: Гардарика, Смысл, 1998. – 192 с.

Седнев В. В. Методология психологического портретирования при раскрытии и расследовании серийных насильственных преступлений: итоги и перспективы развития / В. В. Седнев, Ю. Б. Ирхин, А. В. Одерий, А. Н. Коструб // Криміналістичний вісн. – 2012. – № 1(17). – С. 6–14.

Седнев В. В. Систематизация моделей в криминалистике / В. В. Седнев // Криміналістичний вісник. – 2013. – № 2 (20). – С. 6–15.

Шепитько В. Ю. Проблемы использования специальных психологических знаний в следственной деятельности // Избранные труды / В. Ю. Шепитько. – Х. : Вид. агенція «Апостіль», 2010. – С. 503–506.

Шепітько В. Ю. Соціально-психологічні характеристики особи злочинця в криміналістиці: проблеми використання типології та можливостей моделювання // Вибрані твори / В. Ю. Шепітько. – Х. : Вид. агенція «Апостіль», 2010. – С. 548–556.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-13

Номер

Розділ

Наукові дослідження