Закріплення міжнародних та європейських стандартів поводження із засудженими у Кримінально-виконавчому законодавстві України (на прикладі закону України від 8 квітня 2014 р. № 1186-VII)

Автор(и)

  • О. В. Лисодєд Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Ключові слова:

міжнародні стандарти поводження із засудженими, європейські стандарти поводження із засудженими, правовий статус засуджених, засуджені до позбавлення волі

Анотація

У статті розглядаються питання закріплення міжнародних і європейських стандартів поводження із засудженими у національному законодавстві на підставі аналізу змін і доповнень до Кримінально-виконавчого кодексу України, у тому числі й Закону України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів» від 8 квітня 2014 р

Біографія автора

О. В. Лисодєд, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук, доцент, старший науко- вий співробітник сектору дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства

Посилання

Кримінально-виконавче право : підручник / В. В. Голіна, А. Х. Степанюк, О. В. Лисодєд та ін. ; за ред. В. В. Голіни і А. Х. Степанюка. – Х. : Право, 2015. – 392 с.

Клименко С. В. Проблеми імплементації міжнародних стандартів щодо виконання кримінальних покарань у кримінально-виконавче законодавство України [Електронний ресурс] // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 1. – С. 232-234. – Режим доступу : http://pap.in.ua/1_2014/71.pdf. – Заголовок з екрана.

Конопельський В. Я. Про поняття та зміст міжнародних стандартів з питань диференціації та індивідуалізації виконання покарання у виді позбавлення волі / В. Я. Конопельський // Право і суспільство. − 2014. − № 5-2. − С. 282-286.

Льовочкін В. А. Нормативно-правові та організаційні засади забезпечення реалізації в Україні міжнародних стандартів з прав і свобод засуджених до позбавлення волі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / В. А. Льовочкін ; Нац. акад. внутр. справ України. − К., 2002. − 18 с.

Оніка Л. П. Міжнародні стандарти поводженні із засудженими жінками та їх імплементація в законодавство і практику виконання кримінальних покарань в Україні / Л. П. Оніка // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту : серія «Юрид. науки». − 2014. − Вип. 6-1. − С. 153-157.

Степанюк А. Х. Втілення міжнародних стандартів у практику діяльності кримінально-виконавчої системи : монографія / А. Х. Степанюк, І. С. Яковець. – Х. : Кроссроуд, 2007. – 184 с.

Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо забезпечення прав засуджених осіб в установах виконання покарань : Закон України від 21 січня 2010 р. № 1828-VI // Офіц. вісн. України. – 2010. – № 9. – Ст. 424.

Лисодєд О. В. Позитивні зміни у забезпеченні прав засуджених в установах виконання покарань / О. В. Лисодєд // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2010. – Вип. 20. – С. 135–148.

Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо порядку та умов відбування покарання : Закон України від 5 вересня 2013 р. № 435-VII // Офіц. вісн. України. – 2013. – № 76. – Ст. 2810.

Лисодєд О. В. Чергові зміни у правовому статусі засуджених [Електронний ресурс] / О. В. Лисодєд // Теорія і практика правознавства : електронне видання. – 2014. – Вип. 1 (5). – Режим доступу : http://tlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/07/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%94%D0%B41.pdf. – Заголовок з екрана.

Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів : Закон України від 8 квітня 2014 р. № 1186-VII // Офіц. вісн. України. – 2014. – № 37. – Ст. 980.

Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань : затв. наказом Міністерства юстиції України від 29 грудня 2014 р. № 2186/5 // Офіц. вісн. України. – 2015. – № 4. – Ст. 88.

Порядок організації надання засудженим до позбавлення волі доступу до глобальної мережі Інтернет : затв. наказом Міністерства юстиції України від 1 серпня 2014 р. № 1275/5 // Офіц. вісн. України. – 2014. – № 69. – Ст. 1950.

Про реалізацію положень статті 122 Кримінально-виконавчого кодексу України : постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 454 // Офіц. вісн. України. – 2014. – № 77. – Ст. 2179.

На Волині засудженим дали доступ до Інтернету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.volynnews.com/news/society/na-volyni-zasudzhenym-daly-dostup-do-internetu. – Заголовок з екрана.

Засуджені на Рівненщині вже мають Інтернет [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://golosno.com.ua/novini/1428675908-zasudzheni-na-rivnenshchini-vzhe-mayut-internet.html. – Заголовок з екрана.

Вільно користуватись Інтернетом та телефонами можуть засуджені в колоніях Чернігівщини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gorod.cn.ua/news/gorod-i-region/58644-vilno-koristuvatis-internetom-ta-telefonami-mozhut-zasudzheni-v-kolonijah-chernigivshini.html. – Заголовок з екрана.

Гуцуляк М. Я. Про окремі питання реалізації європейських стандартів поводження із засудженими в Україні / М. Я. Гуцуляк // Актуальні питання застосування кримінально-виконавчого законодавства : матеріали «круглого столу» (Київ, 18 березня 2015 р.) / відп. ред. В. А. Кирилюк. – К. : Держ. пенітенціар. служба України, Ін-т крим.-вик. служби, 2015. – С. 27-29.

Кирилюк В. А. Деякі питання правової регламентації відвідування установ виконання покарань / В. А. Кирилюк // Актуальні питання застосування кримінально-виконавчого законодавства : матеріали «круглого столу» (Київ, 18 березня 2015 р.) / відп. ред. В. А. Кирилюк. – К. : Держ. пенітенціар. служба України, Ін-т крим.-вик. служби, 2015. – С. 62-64.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56249. – Заголовок з екрана

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-13

Номер

Розділ

Наукові дослідження