Роль професійного навчання у запобіганні тактичним помилкам в слідчій діяльності

Автор(и)

  • О. М. Домашенко Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Ключові слова:

слідча помилка, тактична помилка, професійне навчання

Анотація

Стаття присвячена проблемам професійного навчання слідчих кадрів. Проаналізовані шляхи вдосконалення професійної освіти та надані рекомендації щодо запобігання допущенню тактичних помилок у слідчий діяльності.

Біографія автора

О. М. Домашенко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

асистент кафедри криміналістики

Посилання

Алексєєв О. О. Сучасні проблеми криміналістичної підготовки слідчих (за матеріалами анкетування) / О. О. Алексєєв, В. Д. Берназ, О. О. Садченко // Вісн. Одес. ін-ту внутр. справ. – 2002. – № 4. – С. 134–143.

Бахин В. П. Современные проблемы криминалистической подготовки / В. П. Бахин, Н. С. Карпов // Весн. криминалистики / отв. ред. А. Г. Филиппов. –2003. – Вып. 2 (6). – С. 19–27.

Іщенко А. В. Слідчі помилки: сутність, методи дослідження та шляхи запобігання : монографія /А. В. Іщенко, А. Б. Марченко ; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Є. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Є. О. Дідоренка, 2010. – 216 с.

Клименко Н. И. Криминалистические знания в структуре профессиональной подготовке следователя : учеб. пособ. / Н. И. Клименко – К. : Выща шк., 1990. – 103 с.;

Шейфер С. А. Учет следственных ошибок – важный фактор подготовки следственных кадров в ВУЗе / С. А. Шейфер // Проблемы повышения уровня подготовки специалистов для работы в органах предварительного следствия : тез. всесоюзн. совещ.-семинара органов предварительного следствия и заведующих кафедрами криминалистики ВУЗов. / Ленинград, 13-14 ноября1990 г. – Л. – Уфа, 1991. – С. 95 -99.

Яблоков Н. П. Основные проблемы преподавания криминалистики в современных условиях / Н. П. Яблоков // Модели преподавания криминалистики: история и современность : сб. науч. тр. / под. ред. Н. П. Яблокова и В. Ю. Шепитько. – Х. : Апостиль, 2014. – С. 73–82.

Про професійний розвиток працівників : Закон України від 12 січня 2012. № 4312-VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Заголовок з екрана.

Положення про органи досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ: затв. наказом МВС України від 9 серпня 2012 р. № 686; Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ : затв. постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29 липня 1991р. № 114 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Заголовок з екрана.

Про вищу освіту : Закон України від 1 липня 2014 р. // Відом. Верхов. Ради України–2014.–№ 37–38. – Ст. 2004

Топчій В. В. Деякі проблеми підготовки фахівців для слідчих підрозділів органів внутрішніх справ // Криміналістика XXI століття : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 листоп. 2010 р. – Х. : Право, 2010. – С. 806.

Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики / Г. Гросс – М. : ЛексЭст, 2002. – 1088 с; Анушат Э. Искусство раскрытия преступлений и законы логики / Э. Анушат – М. : ЛексЭст, 2002. – 112 с.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять і словник термінів з навчальної дисципліни «Криміналістика» / уклад. : В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін. – Х. : Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2013. – С. 4, 13.

Виноградова А. А. Институт повышения квалификации как элемент подготовки кадров в сфере правоохранительной деятельности : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.11 / А. А. Виноградова; Рос. акад. адвокатуры и нотариата. – М., 2011. – 24 с.

Гармаев Ю. П. Выездные занятия по повышению квалификации работников правоохранительных органов: организация, проведение, методическое обеспечение : метод. пособ. / Ю. П. Гармаев ; Генер. Прокуратура РФ, Иркут. ин­т-т повышения квалификации прокурорских работников. ­ – Иркутск : ИПКПР ГП РФ, 2005. ­– 68 с.

Григорьев В. Н. Современные формы организации обучения в системе дополнительного образования в рамках повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов / В. Н. Григорьев, Дикарев В. Г. // Рос. полицейское право. – 2013. – № 3. – С. 75–89.

Кузнецов Н. М. Эффективный метод повышения квалификации следователей / Н. М Кузнецов, Е. П. Ищенко // Повышение эффективности расследования пре ступлений : межвуз. сб. науч. тр. – Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1986. – С. 135–140.

Примерная программа повышения квалификации следователей, специализирующихся на расследовании преступлений, совершенных в сфере компьютерной информации. – М. : ЦОКП МВД России, 2001. – С. 4–5.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-13

Номер

Розділ

Наукові дослідження