Кримінально-правова охорона здійснення правосуддя Конституційним Судом України

Автор(и)

  • М. В. Шепітько НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

Ключові слова:

кримінально-правове забезпечення, конституційне правосуддя, злочини проти правосуддя, Конституційний Суд України, постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного рішення, завідомо неправдиве показання

Анотація

У статті розглядається проблема можливого притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які посягають на суспільні відносини у сфері конституційного правосуддя. Складність вирішення даної проблеми полягає в тому, що у практиці застосування норм законодавства про кримінальну відповідальність ще не вирішувалося питання щодо притягнення таких осіб до кримінальної відповідальності. Складності цій проблемі надають різні підходи учених-спеціалістів у кримінальному праві, а також формулювання норм чинного законодавства та їх тлумачення. Аналіз різних наукових підходів та чинного законодавства дозволив автору дійти певних висновків щодо означеної проблеми

Біографія автора

М. В. Шепітько, НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Андрушко П. П. Деякі проблемні питання кримінально-правової кваліфікації помстановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного рішення в кримінальному провадженні (ст. 375 КК) / П. П. Андрушко // Вісник Верховного Суду України. – № 8 (168). – 2014. – С. 35-46.

Галевич Н. Постановлення завідомо неправосудного судового рішення – проблемні питання кримінальної від повільності / Н. Галевич, Л. Палюх // Юридичний Вісник України. - № 49 (1066), 12-18 грудня 2015 р., 2015. – С. 6-7.

Горелик А. С. Преступления против правосудия / А.С. Горелик, Л. В. Лобанова. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2005. – 491 с.

Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. – 5-те вид., допов. – Т. 2 : Особлива частина. – Х. : Право, 2013. – 1040 с.

Мамченко Н. Неправосудный суд / Н. Мамченко, В. Хрипун. [Електронний ресурс] Режим доступу. – www. Judges.org.uadig6713.htm – Загол. з екрану.

Мельник Р. І. Відповідальність суддів Конституційного Суду України за прийняття завідомо неправосудного акта: постановка проблема в аспекті de lege ferenda / Р. І. Мельник // Про злочини та покарання: еволюція кримінально-правової доктрини: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присв. 250-річчю трактату Чезаре Беккаріа (м. Одеса, 13 черв. 2014 р.). – Одеса: Юрид. л-ра, 2014. – С. 196-202.

Монтескье Ш. Л. О духе законов / Ш. Л. Монтескье // Избранные произведения. – М.: Госполит.-издат, 1955. – 800 с.

Овчаренко О. М. До питання про відповідальність суддів Конституційного Суду України / О. М. Овчаренко // Ученые записки Таврического національного университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – Том 26 (65). – 2013. – № 2-1 (Ч. 1). – С. 194-202.

Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. Т. V: Преступления протии военной службы. Преступления против мира и безопасности человечества. Международное уголовное право. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2008. – 951 с.

Селіванов А. О. Конституційна юрисдикція і конституційне судочинство в Україні : навч.-метод. посібник / А. О. Селіванов. – Х., К. : Логос. – 2010. – 37 с.

Тютюгін В. І. Постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови: окремі аспекти застосування ст. 375 Кримінального кодексу України / В. І. Тютюгін, О. В. Капліна, І. А. Тітко // Вісн. Верхов. Суду України. – № 2 (138) – 2012. – С. 42-48.

Шепітько М. В. Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве показання: монографія / М. В. Шепітько. – Х. : Апостіль. – 2011. – 260 с.

Шепітько М. В. Кримінально-правовий підхід до розуміння поняття правосуддя / М. В. Шепітько // Вісник Національної академії правових наук України. – № 3 (82), 2015. – С. 126-133.

http://www.ccu.gov.ua/uk/publish/article/239150

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-13

Номер

Розділ

Наукові дослідження