Кримінально-правова охорона здійснення правосуддя Конституційним Судом України

М. В. Шепітько

Анотація


У статті розглядається проблема можливого притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які посягають на суспільні відносини у сфері конституційного правосуддя. Складність вирішення даної проблеми полягає в тому, що у практиці застосування норм законодавства про кримінальну відповідальність ще не вирішувалося питання щодо притягнення таких осіб до кримінальної відповідальності. Складності цій проблемі надають різні підходи учених-спеціалістів у кримінальному праві, а також формулювання норм чинного законодавства та їх тлумачення. Аналіз різних наукових підходів та чинного законодавства дозволив автору дійти певних висновків щодо означеної проблеми

Ключові слова


кримінально-правове забезпечення; конституційне правосуддя; злочини проти правосуддя; Конституційний Суд України; постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного рішення; завідомо неправдиве показання

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрушко П. П. Деякі проблемні питання кримінально-правової кваліфікації помстановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного рішення в кримінальному провадженні (ст. 375 КК) / П. П. Андрушко // Вісник Верховного Суду України. – № 8 (168). – 2014. – С. 35-46.

Галевич Н. Постановлення завідомо неправосудного судового рішення – проблемні питання кримінальної від повільності / Н. Галевич, Л. Палюх // Юридичний Вісник України. - № 49 (1066), 12-18 грудня 2015 р., 2015. – С. 6-7.

Горелик А. С. Преступления против правосудия / А.С. Горелик, Л. В. Лобанова. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2005. – 491 с.

Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. – 5-те вид., допов. – Т. 2 : Особлива частина. – Х. : Право, 2013. – 1040 с.

Мамченко Н. Неправосудный суд / Н. Мамченко, В. Хрипун. [Електронний ресурс] Режим доступу. – www. Judges.org.uadig6713.htm – Загол. з екрану.

Мельник Р. І. Відповідальність суддів Конституційного Суду України за прийняття завідомо неправосудного акта: постановка проблема в аспекті de lege ferenda / Р. І. Мельник // Про злочини та покарання: еволюція кримінально-правової доктрини: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присв. 250-річчю трактату Чезаре Беккаріа (м. Одеса, 13 черв. 2014 р.). – Одеса: Юрид. л-ра, 2014. – С. 196-202.

Монтескье Ш. Л. О духе законов / Ш. Л. Монтескье // Избранные произведения. – М.: Госполит.-издат, 1955. – 800 с.

Овчаренко О. М. До питання про відповідальність суддів Конституційного Суду України / О. М. Овчаренко // Ученые записки Таврического національного университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – Том 26 (65). – 2013. – № 2-1 (Ч. 1). – С. 194-202.

Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. Т. V: Преступления протии военной службы. Преступления против мира и безопасности человечества. Международное уголовное право. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2008. – 951 с.

Селіванов А. О. Конституційна юрисдикція і конституційне судочинство в Україні : навч.-метод. посібник / А. О. Селіванов. – Х., К. : Логос. – 2010. – 37 с.

Тютюгін В. І. Постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови: окремі аспекти застосування ст. 375 Кримінального кодексу України / В. І. Тютюгін, О. В. Капліна, І. А. Тітко // Вісн. Верхов. Суду України. – № 2 (138) – 2012. – С. 42-48.

Шепітько М. В. Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве показання: монографія / М. В. Шепітько. – Х. : Апостіль. – 2011. – 260 с.

Шепітько М. В. Кримінально-правовий підхід до розуміння поняття правосуддя / М. В. Шепітько // Вісник Національної академії правових наук України. – № 3 (82), 2015. – С. 126-133.

http://www.ccu.gov.ua/uk/publish/article/239150


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 М. В. Шепітько

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)