Проблеми реалізації окремих положень Закону України «Про очищення влади»

Автор(и)

  • О. М. Овчаренко Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» http://orcid.org/0000-0002-1641-6161
  • Шуміло О. О. Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

Ключові слова:

люстрація, корупція, антикорупційна політика, антикорупційне законодавство, службові злочини, юридична відповідальність

Анотація

Статтю присвячено дослідженню проблемних аспектів окремих положень Закону України «Про очищення влади», зокрема, наповнення та забезпечення публічності реєстру осіб, до яких застосовуються люстраційні обмеження, в контексті стандартів європейського правосуддя.

Біографії авторів

О. М. Овчаренко, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Кандидат юридичних наук

Шуміло О. О., Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

молодший науковий співробітник сектору дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю

Посилання

Amicus Curiae Brief on the Law on determining a criterion for limiting the exercise of public office, access to documents and publishing, the co-operation with the bodies of the state security («Lustration Law») of «the former Yugoslav Republic of Macedonia” [Electronic resource] // Venice Commission. – Access mode : http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2012)028-e (date of treatment 20.09.2015). – Title from the screen.

Elster J. Coming to terms with the past. A framework for the study of justice in the transition to democracy / J. Elster // European Journal of Sociology. – 1998. – № 39. – Р. 7-48.

Horne S. M. Late lustration programmes inRomaniaandPoland: supporting or undermining democratic transitions / S. M. Horne // Democratization. – 2009. – № 16 (2). – P. 344-376.

Los, M. Lustration and Truth Claims: Unfinished Revolutions inCentral Europe/ M. Los // Law & Social Inquiry. – 1995. – № 20 (1). – Р. 117-161.

Williams K. Lustration as the securitization of democracy inCzechoslovakiaand theCzechRepublic/ K. Williams // Journal of Communist Studies and Transition Politics. – 2003. – № 19 (4). – P. 1-24.

Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади : постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. за № 563 // Урядовий кур’єр. – 2014. – № 197. – Ст. 73.

Захаров Є. Чотири причини для застосування вето щодо закону про очищення влади [Електронний ресурс] // Українська правда. – Режим доступу : http://www.pravda.com.ua/columns/2014/10/6/7039842/?attempt=1. (дата звернення: 20.09.2015). – Заголовок з екрана.

Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Про відновлення довіри до судової влади в Україні : Закон України № 1188-VII від 8 квітня 2014 р. // Офіц. вісн. України. — 2014. – № 31. – Ст. 841.

Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» : наказ Міністерства юстиції України від 16 жовтня 2014 р. за № 1704/5 [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1280-14 (дата звернення: 20.09.2015). – Заголовок з екрана.

Про очищення влади : Закон України від 16 вересня 2014 р. № 1682-VII // Відом. Верхов. Ради України. – 2014. – № 44. – Ст. 2041.

Проміжний висновок Венеціанської комісії щодо Закону України «Про очищення влади» (Закон про люстрацію) № 788 / 2014 від 16 грудня 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)044-ukr. – Заголовок з екрана.

Проміжний висновок Венеціанської комісії щодо Закону України «Про очищення влади» (Закон про люстрацію) № 788 / 2014 від 16 грудня 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)044-ukr. – Заголовок з екрана.

Реєстр осіб, що підлягають люстрації [Електронний ресурс] // Громадський люстраційний комітет. – Режим доступу : http://lku.org.ua/registry/dashboard (дата звернення: 20.09.2015). – Заголовок з екрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-13

Номер

Розділ

Наукові дослідження