Характеристика форм та методів участі громадськості у запобіганні злочинності в Україні

Автор(и)

  • В. В. Голіна Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
  • С. С. Шрамко НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

Ключові слова:

громадськість, запобігання злочинності, участь громадян в охороні громадського порядку, форми та методи участі громадськості

Анотація

У статті розглянуті сучасні форми участі громадськості у запобіганні злочинності в Україні. Наведена класифікація організаційно-правових форм участі громадян та їх об’єднань при запобіганні злочинності. Висвітлені методи, що використовуються громадськістю при здійсненні запобіжної діяльності

Біографії авторів

В. В. Голіна, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, головний науковий співробітник-керівник наукових робіт завідувач сектора дослідження проблем запобігання злочинності

С. С. Шрамко, НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

молодший науко- вий співробітник сектору дослідження проблем запобігання зло- чинності

Посилання

Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону : Закон України від 22 червня 2000 р. № 1835-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 2000. – № 40. – Ст. 338. 2. Долгова А. И. Социально-правовая активность в сфере борьбы с преступностью и проблемы ее формирования / А. И. Долгова // Проблемы участия общественности в борьбе с преступностью. – М. : МЮИ, 1978. – С. 6-23. 3. Голіна В. В. Запобігання злочинності (теорія і практика) : навч. посіб. / В. В. Голіна. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2011. – 120 с. 4. Бандурка О. М. Стратегія і тактика протидії злочинності : монографія / О. М. Бандурка, О. М. Литвинов. – Х. : НікаНова, 2012. – 318 с. 5. Музичук О. М. Організаційно-правові основи участі громадян в охороні громадського порядку і боротьбі з правопорушеннями : дис. … канд.. юрид. наук : 12.00.07 / О. М. Музичук ; Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2003. – 193 с. 6. Голіна В. В. Державне програмування і регіональне планування заходів запобігання злочинності в Україні : монографія / В. В. Голіна, С. Ю. Лукашевич, М. Г. Колодяжний ; за заг. ред. В. В. Голіни. – Х. : Право, 2012. – 204 с. 7. Каблов Д. С. Адміністративно-правовий статус членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону : монографія / Д. С. Каблов. – Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк : Ноулідж, 2010. – 170 с. 8. Гаврилов А. М. Привлечение населения к участию в борьбе с преступностью : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. М. Гаврилов ; Сарат. юрид. ин-т МВД России. – Саратов, 2004. – 205 с. 9. Алексеев А. И. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы : монография / А. И. Алексеев, С. И. Герасимов, А. Я. Сухарев. – М. : НОРМА, 2001. – 496 с. 10. Музичук О. М. Організаційно-правові основи участі громадян в охороні громадського порядку і боротьбі з правопорушеннями : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. М. Музичук ; Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2003. – 19 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-13

Номер

Розділ

Наукові дослідження