До питання виокремлення корупційних діянь у кримінальному та адміністративному законодавстві України

Автор(и)

  • Г. С. Крайник Національний юридичний університети імені Ярослава Мудрого

Ключові слова:

корупція, система корупційних діянь, корупційні злочини, запобігання корупції

Анотація

Статтю присвячено аналізу існуючих підходів до визначення поняття корупції та системи корупційних діянь (злочинів та адміністративних правопорушень) в Україні. Визначено ознаки, що покладені законодавцем в основу віднесення злочинів до категорії корупційних

Біографія автора

Г. С. Крайник, Національний юридичний університети імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального права    № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Посилання

Тютюгін В. І. Поняття та ознаки корупційних злочинів / В. І. Тютюгін, К. С. Косінова // Вісн. Асоц. кримінал. права України. – 2015. – № 1(4). – С. 388–396.

Гаращук В. М. Актуальні проблеми боротьби з корупцією в Україні : монографія / В. М. Гаращук, А. О. Мухатаєв. – Х. : Право, 2010. – 144 с.

Засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки : затв. Законом України від 14 жовтня 2014 р. № 1699-VII // Відом. Верхов. Ради України. – 2014. – № 46. – Ст. 2047.

Дані міжнародної антикорупційної організації Тгаnsрагеnсу Іntегnаtіоnаl [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.transparency.org/cpi2014/results. – Заголовок з екрана.

Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII // Відом. Верхов. Ради України. – 2014. – № 49. – Ст. 2056.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією : Закон України від 18 квітня 2013 р. № 221-VII // Голос України. – 2013. – 17 трав. – № 90 (5590).

Антикорупційні засади діяльності органів влади : наук.-практич. посіб. / С. М. Клімова, Г. С. Крайник, С. В. Ніколайчук, А. В. Роздайбіда, І. М. Трубавіна /. за заг. наук. ред. А. В. Роздайбіди. – Вид. 2-ге, перероб. та допов. – Х. : Вид-во ТОВ «ДРУКАРНЯ МАДРИД», 2014. – 364 с.

Резолюція (97) 24 Комітету Міністрів Ради Європи «Про двадцять принципів боротьби з корупцією» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/card/994_845. – Заголовок з екрана.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції : Закон України від 12 лютого 2015 р. № 198-VIII // Відом. Верхов. Ради України. – 2015. – № 17. – Ст. 118.

Киричко В. М. Кримінальна відповідальність за корупцію : монографія / В. М. Киричко. – Х. : Право, 2013. – 424 с.

Опубліковано

2016-09-13

Номер

Розділ

Питання боротьби з корупційними правопорушеннями