Типові тактичні завдання у механізмі побудови автоматизованих алгоритмів допиту

М. О. Соколенко

Анотація


Статтю присвячено питанням дослідження місця та ролі типових так-тичних завдань у механізмі побудови автоматизованих алгоритмів допиту.

Ключові слова


криміналістична тактика; типові тактичні завдання; алгоритмізація; алгоритм допиту

Повний текст:

PDF

Посилання


Ищенко Е. П. Криминалистическая алгоритмизация: теоретические предпосылки / Е. П. Ищенко, К. О. Сливинский // Акад. юрид. журн. – 2001. – № 4. – С. 45–51.

Антонов А. Н. Решение типовых задач расследования преступлений (тактико‑криминалистический аспект) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. Н. Антонов ; Волгоград. юрид. ин‑т. – Волгоград, 1999. – 238 с.

Соколенко М. О. Алгоритми в криміналістиці: поняття, ознаки, властивості, можливість застосування / М. О. Соколенко // Проблеми за-конності : республік. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2006. – Вип. 80. – С. 145–149.

Драпкин Л. Я. Общая характеристика следственных ситуаций /Л. Я. Драпкин // Следственная ситуация : cб. науч. тр. / Всесоюз. ин‑т по изуч. причин и разработ. мер по предупр. преступл. ; отв. ред. В. В. Клоч-ков. – М. : ВИИ ПРМПП, 1984. – С. 11–16.

Баев О. Я. Тактика следственных действий : учеб. пособие / О. Я. Ба‑ ев. – Воронеж : НПО Модэк, 1995. – 224 с.

Соколенко М. О. Алгоритм як засіб підвищення ефективності до-питу / М. О. Соколенко // Правові засади підвищення ефективності бороть-би зі злочинністю : матеріали наук. конф., 15 трав. 2008 р. / ред. кол.: В. І. Борисов (голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2008. – С. 220–221.

Ковтуненко Л. П. Конфліктні ситуації допиту: причини виникнення і процес розвитку / Л. П. Ковтуненко // Проблеми законності: республік. міжвід. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій ; М‑во освіти і науки України ; Нац. юрид. акад. України. – Х., 2006. – Вип. 80. – С. 154–160.

Журавель В. А. Криміналістичні методики: сучасні наукові концеп-ції : монографія / В. А. Журавель. – Х. : Вид. агенція «Апостіль», 2012. – 304 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 М. О. Соколенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)