Проблемні питання застосування медіації як форми відновного правосуддя при здійсненні кримінального провадження на підставі угод

Автор(и)

  • О. В. Щербанюк Чернівецький націо- нальний університет ім. Ю. Федь- ковича
  • Н. О. Турман Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Ключові слова:

кримінальний процес, кримінальне провадження, угоди, угода про визнання винуватості, угода про примирення, презумпція невинуватості, медіація

Анотація

У статті аналізуються процесуальний порядок і спосіб реалізації норм кримінального процесуального права, що стосуються інституту угод у кримінальному провадженні. Звертається увага на позитивні моменти втілення цього інституту на практиці. Крім того, зосереджується увага на тих положеннях, що породжують певні проблемні та спірні ситуації при їх реалізації, зокрема, здійснюється аналіз проблемних питань застосування інституту медіації при здійсненні кримінального провадження на підставі угод

Біографії авторів

О. В. Щербанюк, Чернівецький націо- нальний університет ім. Ю. Федь- ковича

доктор юридичних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри правосуддя

Н. О. Турман, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

кандидат юридичних наук, асистент кафедри правосуддя юридичного факультету

Посилання

Про спрощене кримінальне правосуддя : рекомендація R (87) 18 Комітету Міністрів Ради Європи державам членам, прийнята 17 вересня 1987 р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_339. – Заголовок з екрана. 2. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квітня 2012 р. // Голос України. – 2012. – № 90-91. – 19 трав. 3. Землянська В.В. Відновне правосуддя в кримінальному процесі України: посіб. / В.В. Землянська. – К. : Видавець Захаренко В.О., 2008. – 200 с. 4. Aertsen I. Rebuilding Community Connections – Mediation and Restorative Justice in Europe / R. Mackay, C. Pelican, J. Willemsens and M. Wright.–Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2004. – P. 18-19. 5. Волошин О. Медіація – мертвий чи живий інструмент досудового врегулювання спорів / О. Волошин // Юрид. Газ. – 2012. – № 27. – С. 15-16. 6. Слинько С. Угоди в кримінальному провадженні новела кримінального процесуального законодавства / С. Слинько // Судебно-юридическая газета [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://sud.ua/blog/2014/02/15/60561-ygodi-v-krimnalnomy-provadzhenn-novela-krimnalnogo-protsesyalnogo-zakonodavstva. – Заголовок з екрана. 7. Про процедуру примирення у кримінальних справах : рекомендація № R (99)19, прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи 15 вересня 1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : htt:/www/echr-base.ru/rec 2000_ 19.jsp. – Заголовок з екрана. 8. Ходирєва Т.В. Втілення ідей відновлювального правосуддя в кримінальному судочинстві (порівняльно-правовий аналіз) / Т.В. Ходирєва // Вісн. Запорізьк. нац. ун-ту. Юридичні науки. – 2006. – № 1. – C.211–215 9. Туманянц А.Р. Посередництво в урегулюванні правових суперечок: досвід США / А.Р. Туманянц // Проблеми законності : Респ. міжвід. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Вип. 86. – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2007. – C. 166-171. 10. Лапкін А. В. Участь прокурора в кримінальному проваджнні на підставі угоди про примирення / А.В. Лапкін // [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://nauka.nulau.org.ua/download/el_zbirnik/1/Lapkin.pdf. – Заголовок з екрана. 11. Туманянц А. Р. Запровадження інституту медіації в кримінальне судочинство України / А. Р. Туманянц // Проблеми законності : Респ. міжвід. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Вип. 101. – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2009. – C.139-146.

Опубліковано

2016-09-13

Номер

Розділ

Наукові дослідження