Антикорупційні стандарти і корупційні ризики у кримінальному провадженні

О. І. Марочкін

Анотація


У статті досліджено актуальні для теорії і практики питання співвідношення антикорупційних стандартів і корупційних ризиків у кримінальному провадженні; наведено положення КПК України, що необґрунтовано розширюють дискреційні повноваження у сфері правозастосовної діяльності

Ключові слова


антикорупційні стандарти; корупційні ризики; дискреційні повноваження у кримінальному провадженні; кримінальні процесуальні рішення

Повний текст:

PDF

Посилання


Байков, А.Д. К изучению эффективности уголовно-процессуального закона / А.Д. Байков // Эффективность применения уголовного закона. – М. : Юридлит, 1973. – С. 163-180.

Буроменський, М.В. Корупційні ризики в кримінальному процесі та судовій системі / М.В. Буроменський, О.В. Сердюк, І.М. Осика та ін. / Харк. ін-т прикладних гуманіт. досліджень, МАКонсалтинг. – К. : Москаленко О.М., 2009. – 220 с.

Герберт, Саймон. Адміністративна поведінка: дослідження процесів прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції / Саймон Герберт; пер. з англ. - Вид. перероб. і допов. числен. заув. авт. – К. : АрТЕК, 2001. – 392 с.

Коррупция: природа, проявления, противодействие : монография / отв. ред. Т.Я. Хабриева. – М. : Юриспруденция, 2012. - 688 с.

Корупційні ризики в базових провадженнях: кримінальний процес (досудова та судова стадія), цивільний процес, господарський процес, адміністративний процес. Технічний документ – аналітичний звіт за результатами соціологічних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://minjust.gov.ua/file/2162. - 193 с. – Заголовок з екрана.

Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов : сб. документов / сост. В.С. Овчинский. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 640 с.

Моріс Панч. Поліційна корупція та запобігання їй // Демократичне поліціювання / М. Панч ; зб. наук. ст. ; за заг. ред. О.М. Бандурки та Дж. Перлина; наук. ред. О.В. Тягло. – Львів : Астролябія, 2011. – С. 401-434.

Пронин, К.В. Дискреционные полномочия суда в уголовном судопроизводстве : монография / К.В. Пронин. – М. : Юрлитинформ, 2011. – 168 с.

Психолого-акмеологические технологии противодействия коррупции в системе государственной службы : учебн. пособ. / под общ. ред. А.А. Деркача. – М. : Изд-во РАГС, 2010. – 230

Рогоу, А.А. Власть, коррупция и честность / А.А. Рогоу, Г.Д. Лассуэлл ; пер. с англ. Т.Н. Самсоновой. – М. : Изд-во РАГС. – 2005. – 176 с.

Шило, О.Г. Корупційні ризики чинного кримінального процесуального законодавства України: окремі питання / О.Г. Шило, Н.В. Глинська, Л.М. Москвич // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2014. – Вип. 27. – С. 202-220.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 О. І. Марочкін

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)