Загальні правила прийняття кримінальних процесуальних рішень: ознаки, поняття, відмінність від засад кримінального провадження

Д. А. Скоромний

Анотація


Статтю присвячено дослідженню загальних правил прийняття кримінальних процесуальних рішень. Автор наводить їх найбільш характерні ознаки, формулює визначення та встановлює відмінність від засад кримінального провадження. 


Ключові слова


загальні правила; кримінальні процесуальні рішення; засади

Повний текст:

PDF

Посилання


Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред.. В.Т. Бусел. – К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

Черненко А.П. Кримінально – процесуальна регламентація слідчих дій : дис. … канд.. юрид. наук : 12.00.09 / А.П. Черненко; Національний університет внутрішніх справ. – Х., 2004. – 195 с.

Пожар В.Г. Суб’єктивні та об’єктивні фактори в механізмі прийняття рішень у кримінальному судочинстві / В.Г. Пожар // Часопис Акад. адвокатури України. – 2012. – № 14(1) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://e-pub.aau.edu.ua/index.php/chasopys/article/viewFile/378/399. – Заголовок з екрана.

Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство, практика / П.А. Лупинская. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : Инфра-М, 2010. – 240 с.

Блинова-Сычкарь И.В., Понятие «принятие решения» в уголовном судопроизводстве / И.В. Блинова-Сычкарь, А.В. Миликова // Вестн. ВолГУ. Современные проблемы уголовного процесса. – 2008. – № 5(10). – С. 106-110.

Глинська Н.В. Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень : монографія / Н.В. Глинська. – К. : Істина, 2014. – 590 с.

Лобойко Л. М. Кримінальний процес : підручник / Л. М. Лобойко. – К. : Істина, 2014. – 432 с.

Кочура А.В. Принципи кримінального процесу України : дис ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А.В. Кочура; Харківський національний університет внутрішніх справ. – Х., 2011. – 181 с.

Смирнов А.В. Модели уголовного процесса : монография / А.В. Смирнов. – СПб. : Наука, Альфа, 2000. – 224 с.

Михеєнко М.М., Кримінальний процес України : підручник / М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, В.П. Шибіко. – 2–ге вид. перероб. і доп. – К. : Либідь, 1999. – 536 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Д. А. Скоромний

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2079-6242 (Print)