Hard skills та soft-skills у кар’єрі молодого науковця (галузь знань «Право»)

Автор(и)

  • А.В. Калініна

Анотація

У статті презентовано конструктивні практики формування hard skills та soft-skills у здобувачів третього
освітньо-наукового рівня вищої освіти, які опановують освітньо-наукову програму «Право»/«Law» зі спеціаль-
ності 081 «Право» у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташи-
са Національної академії правових наук України.
Наголошено, що hard skills (тверді навички) є базисом професійної компетентності фахівців за спеціальніс-
тю 081 «Право», основою структури компетентностей викладача-дослідника юридичних дисциплін, а soft-skills
(гнучкі навички) є визначальними в кар’єрному розвитку та формуванні професійної репутації фахівця. За їх
допомогою також оцінюється внесок співробітника у створення продуктивного середовища в професійному
колективі.
Конструктивними практиками формування hard skills і soft-skills у здобувачів третього третього освітньо-
наукового рівня вищої освіти є: проблемний виклад лекційного матеріалу, лекції-дискусії, бінарні заняття,
розв’язання практичних кейсів у межах проблематики авторських досліджень. Аспіранти в НДІ ВПЗ реалізують
право вільного вибору матеріалів для самопідготовки, долучаються до аналізу й обговорення способів подачі
навчального матеріалу, розробки і використання в навчально-методичному забезпеченні навчальних дисциплін
кейсів професійного змісту. Важливим аспектом у формуванні критичного мислення здобувачів є практикування
технологій самооцінювання, взаємного оцінювання, робота в групі.
Для синтетичного формування hard skills та soft-skills широко використовуються позааудиторна робота,
спільні наукові заходи і творчі події. У такий спосіб в аспірантів формується відчуття приналежності до по-
тужної академічної спільноти Інституту. Спілкування аспірантів із науковими керівниками, викладачами групи
забезпечення організовується на засадах людяності, позитивного оптимізму та емпатії. Розвитку психо-емо-
ційної витривалості, стресостійкості, гнучкості сприяє використання принципу взаємодії «рівний рівному»,
систематичний моніторинг освітніх запитів аспірантів, співпраця Ради молодих учених зі структурними під-
розділами.
Першочергове значення у формуванні soft-skills відіграють персона викладача і відкритість, готовність
до співпраці в аспіранта. Такій співпраці сприяють спільні дослідницькі проєкти, чітке бачення реальних про-
фесійних і особистісних перспектив для кожного аспіранта, його підтримка упродовж усього періоду опануван-
ня освітньо-наукової програми.
Ключові слова: формування hard skills і soft-skills, наукова установа, освітньо-наукова програма, аспіранту-
ра, якість освіти, компетентнісний підхід, індивідуальна траєкторія здобувача.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-27

Номер

Розділ

Наукові дослідження