Транспортна філософія та сучасна злочинність

Автор(и)

  • В.С. Батиргареєва

Анотація

Статтю присвячено аналізу впливу транспортної філософії сучасної людини на характер злочинності.
Зроблено висновок, що транспортну філософію у загальному її вигляді можна представити як особливу галузь
знання, що досліджує питання впливу транспорту у широкому смислі цього слова на різні аспекти життєді-
яльності людини – економіку, соціальну сферу, екологію, культуру, навіть політику та воєнну справу тощо.
Намагання людини бути завжди мобільною, переміщуючись простором, особливо у ХХ ст. зумовило поста-
новку цілої низки питань щодо її взаємодії із транспортними засобами і відповдно впливу транспорту на люд-
ське буття у парадигмі мобільності. Констатовано, що цей вплив не завжди є позитивним. При цьому нега-
тивний вплив здебільшого стає таким через людські вчинки. Транспорт нерідко може ставати предметом
злочинного інтересу з боку окремих осіб. У статті наводиться відповідна кримінально-правова статистика
України.
Автором робиться висновок, що аналіз філософії транспорту з позиції кримінологічної науки дозволяє виді-
лити кілька кримінальних проекцій за участю транспортних засобів та об’єктів транспортної інфраструкту-
ри. Такими проекціями с: а) проекція статусності; б) проекція користі від поводження із транспортними засо-
бами та відповідними об’єктами, без функціонування яких сьогодні є неможливим використання транспорту;
в) проекція окремих властивостей транспортних засобів, що умисно використовуються у протиправних цілях
або нехтування якими може призводити до протиправних наслідків, та г) проекція деструкції. Характеристика
перелічених проекцій дає більш повне уявлення про роль та значення транспортних засобів та об’єктів тран-
спортної інфраструктури під час вчинення тих чи інших правопорушень. При цьому підкреслюється, що палітра
таких правопорушень є чималою.
Ключові слова: філософія транспорту, транспортні засоби, мобільність, правопорушення, кримінальні про-
екції, предмет злочину.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-28

Номер

Розділ

Наукові дослідження