Кримінологічна детермінація порушення недоторканності приватного життя

Автор(и)

  • Є.В. Полях

Анотація

У статті розглянуто низку кримінологічних чинників порушень недоторканності приватного життя. Вка-
зане дослідження є актуальним через свою практичну значущість, оскільки осмислення останніх є методологіч-
ною основою наукового обґрунтування заходів запобігання кримінальним правопорушенням проти приватності.
Усі криміногенні чинники порушень privacy запропоновано поділяти на такі групи: чинники, що пов’язані
з цифровізацією суспільних відносин; чинники, що пов’язані з недостатнім захистом інформації; чинники,
що пов’язані з роботою правоохоронних органів, а також соціально-економічні, соціально-політичні (правові),
соціально-культурні та віктимологічні чинники.
Визначальну роль у детермінаційному комплексі порушень приватності відіграють чинники, пов’язані з циф-
ровізацією суспільних відносин. Зроблено висновок про те, що у сучасному світі персональні дані особи не нале-
жать їй. Потужні можливості цифровізації призвели до цілковитої комерціалізації персональних даних, тому
ще однією групою чинників є соціально-економічні. Персональні дані, інші відомості про приватне життя ста-
ли джерелом формування капіталу, а політична еліта в багатьох країнах оцінила зазначені вище ризики доволі
пізно, що спровокувало появу соціально-політичних (правових) чинників порушень privacy. Зазначено, що доцільно
вести мову й про чинники, що пов’язані з недостатнім захистом інформації, оскільки будь-яка система не по-
збавлена слабких сторін захисту, крім того, існують й недоліки у роботі правоохоронної системи, що провокує
появу чинників, пов’язаних із діяльністю останньої. Значну увагу приділено віктимологічним чинникам, які пропонується поділяти на три групи: ті, що пов’язані
з невіглаством потерпілого у зазначеній сфері; ті, що пов’язані з недбалим ставленням до свого приватного
життя; ті, що пов’язані з кібергігієною користувачів інформаційних технологій. Також виділено соціально-
культурні фактори порушень privacy.
Зроблено висновок про те, що елементи детермінаційного комплексу кримінальних правопорушень проти
приватності являють собою складну сукупність криміногенних чинників, що мають тісний зв’язок між собою
та виступають умовами формування криміногенних поглядів, традицій та звичаїв, установок у суспільній сві-
домості, пов’язаних зі зневажливим ставленням до права на недоторканність приватного життя.
Наголошено, що у дослідженні перелічені не всі можливі чинники, а найбільш очевидні та пов’язані з учинен-
ням кримінальних правопорушень проти приватності.
Ключові слова: порушення недоторканності приватного життя; приватне життя (privacy); детермінація
злочинності, кримінальні правопорушення проти приватності.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-11

Номер

Розділ

Трибуна докторанта і аспіранта